English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Nowa „pieczęć doskonałości” podniesie jakość regionalnego finansowania badań naukowych

12-10-2015

Komisja rozpoczyna dzisiaj wdrażanie nowej inicjatywy, której celem jest zagwarantowanie, aby pieniądze podatników były wydawane efektywnie dzięki poprawie synergii między finansowaniem przez UE polityki regionalnej oraz badań naukowych.

Nowy program „pieczęci doskonałości” umożliwi regionom uznawanie znaku jakości przyznawanego obiecującym propozycjom projektów w ramach programu „Horyzont 2020” – unijnego programu w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ich dostępu do różnych źródeł finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) oraz innych krajowych lub regionalnych programów inwestycyjnych.

Corina Crețu, komisarz do spraw polityki regionalnej, i Carlos Moedas, komisarz do spraw badań, nauki i innowacji, zapoczątkowali dziś realizację tej inicjatywy podczas OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: Przy tej okazji komisarz Creţu powiedziała: „Sto miliardów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie w latach 2014–2020 wydane na wspieranie badań naukowych i innowacji, z czego ponad 32 mld euro zostaną skierowane na wsparcie MŚP, firm rozpoczynających działalność (tzw. start-upów) i przedsiębiorców, stanowiących główne siły napędowe innowacji w Europie.Pieczęć doskonałości będzie przydatnym narzędziem określania i wspierania projektów innowacyjnych i pomoże im się rozwijać i konkurować na arenie międzynarodowej”.

Zdaniem komisarza Carlosa Moedasa: „Unijne regiony są już ważnym inwestorem w dziedzinie wysokiej jakości badań naukowych i innowacji w Europie.Dzięki „pieczęci doskonałości” będą mogły skorzystać ze światowej klasy systemu oceny programu „Horyzont 2020” w celu łatwego wskazania najlepszych projektów w regionie, które zasługują na wsparcie z funduszy będących do jego dyspozycji”.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula powiedział:„»Pieczęć doskonałości« pozwoli regionom i miastom włączyć do ich planów innowacji i inwestycji znakomite projekty z sektora MŚP, które są zgodne z ich priorytetami oraz celami w zakresie wzrostu gospodarczego.Dlatego też Europejski Komitet Regionów i Komisja utworzą platformę wymiany wiedzy dla władz lokalnych i regionalnych, która wzmocni synergię pomiędzy programem „Horyzont 2020” a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi”.

Znak jakości „Pieczęć doskonałości” będzie przyznawany obiecującym projektom złożonym w ramach programu „Horyzont 2020”, którym nie można było zapewnić finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, które jednak uzyskały wysoki wynik punktowy w procesie wymagającej i niezależnej oceny. W fazie pilotażowej, „Pieczęć doskonałości” będzie początkowo przyznawana propozycjom przedłożonym przez małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o instrument przeznaczony dla MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”.Działanie takie mogłoby zostać później rozszerzone na więcej dziedzin programu „Horyzont 2020”.

Inicjatywa „pieczęci doskonałości” jest konkretnym przykładem szerszego zaangażowania Komisji na rzecz wzmocnienia wpływu inwestycji UE w badania i innowacje poprzez zwiększenie synergii pomiędzy programem „Horyzont 2020” a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz innymi programami UE, takimi jak COSME i Erasmus+. Podkreślił to również przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wygłoszonym w dniu 9 września br. przemówieniu o stanie Unii.

Kontekst

W ramach unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2014–2020 „Horyzont 2020” prawie 80 mld euro przeznaczono na inwestycje w projekty z zakresu badań naukowych i innowacji służące wspieraniu konkurencyjności gospodarczej Europy. Oczekuje się, że co najmniej 20 proc. (czyli niemal 9 mld euro) środków przewidzianych na filary programu „Horyzont 2020” zatytułowane „Wiodąca rola w technologiach przemysłowych” i „Wyzwania społeczne” przyniesie bezpośrednie korzyści MŚP w formie dotacji, w tym dzięki instrumentowi na rzecz MŚP.

Począwszy od 2013 r. w nowych przepisach dotyczących inwestycji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zawarto wymóg bardziej strategicznego i spójnego wykorzystywania różnych funduszy unijnych w celu zapewnienia większego wpływu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Inwestycje europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, dysponujących na lata 2014–2020 budżetem w wysokości 450 mld euro, są realizowane w kluczowych dziedzinach służących pobudzaniu wzrostu gospodarczego, takich jak innowacje, wsparcie dla MŚP, szkolenia i kształcenie, integracja społeczna oraz gospodarka niskoemisyjna.

OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast – jest organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów. W dniach od 12 do 14 października 2015 r. 6 000 przedstawicieli regionów i miast Europy zbiera się w Brukseli na 13. corocznej imprezie OPEN DAYS, aby wymienić poglądy na temat sposobów pełnego wykorzystania potencjału polityki spójności na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Źródło: www.europa.ec.eu


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo