English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Aktualności z UE


Poprzednia   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   Następna

Premier Donald Tusk przekazuje dziś Danii unijną prezydencję

11-01-2012

Dziś w Kopenhadze premier Donald Tusk przekazuje oficjalnie przewodnictwo w Radzie UE nowej premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Dania, która sprawuje prezydencję od 1 stycznia, tworzy wraz Polską i Cyprem tzw. trio prezydencji.

Nowy impuls dla kolei

15-12-2011

12 grudnia unijni ministrowie transportu osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie propozycji legislacyjnej, która ma przekształcić kolej w skuteczniejszy i bardziej konkurencyjny środek transportu. Teraz Rada podejmie negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznej wersji tekstu. Planowana dyrektywa o jednolitym europejskim obszarze kolejowym ma doprecyzować i unowocześnić ramy regulacyjne rządzące europejskim sektorem kolejowym, tak by można było zwiększyć inwestycje, poprawić nadzór rynkowy oraz poszerzyć konkurencję. Łączy ona, uaktualnia i upraszcza trzy akty prawne (tzw. pierwszy pakiet kolejowy, przyjęty w 2001 roku), które zainicjowały stopniową liberalizację sektora kolejowego na szczeblu europejskim.

Chorwacja podpisała dziś traktat akcesyjn

09-12-2011

Dzisiaj na specjalnej uroczystości towarzyszącej posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli podpisano traktat akcesyjny z Chorwacją. Tym samym rozpoczęła się procedura ratyfikacji, która pozwoli Chorwacji w dniu 1 lipca 2013 r. stać się dwudziestym ósmym członkiem Unii Europejskiej.

Zdrowie publiczne: Komisja proponuje skuteczne środki dla lepszej ochrony obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

08-12-2011

Aby lepiej chronić Europejczyków przed różnego rodzaju zagrożeniami dla zdrowia i zapewnić skoordynowane działania w przypadku sytuacji kryzysowej, Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek ustawodawczy dotyczący środków, które mają pomóc w zwalczaniu poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Opierając się na doświadczeniach zebranych w związku z ostatnimi kryzysami, takimi jak pandemia H1N1 w 2009 r., chmura pyłu wulkanicznego w 2010 r. i ognisko E. coli w 2011 r., Komisja proponuje wzmocnienie środków na przygotowanie się na takie wydarzenia i na zażegnanie kryzysu.

8 - 9 grudnia 2011 - Rada Europejska - Podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją

07-12-2011

Głównymi tematami obrad będą: I. POLITYKA GOSPODARCZA II. ENERGIA Przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej zostanie podpisany traktat o przystąpieniu Chorwacji.

Transport: publiczne głosowanie nad elektronicznymi wyszukiwarkami połączeń już rozpoczęte

05-12-2011

Obywateli Unii zaproszono dziś do udziału w głosowaniu na swoją ulubioną wyszukiwarkę połączeń realizowanych różnymi środkami transportu w ramach pierwszego konkursu w dziedzinie europejskiej mobilności zorganizowanego przez wiceprzewodniczącego Komisji Siima Kallasa, pełniącego jednocześnie funkcję komisarza ds. mobilności i transportu. Nadrzędnym celem konkursu jest upowszechnienie znajomości kompleksowych wyszukiwarek połączeń, których funkcjonalność wykracza poza krajowe granice i obejmuje alternatywne środki transportu, a także danie impulsu do ich rozwoju. Nadeszła właściwa pora, aby obywatele wypowiedzieli się w sprawie zgłoszonych do konkursu wyszukiwarek.

Nowy europejski fundusz wsparcia dla unijnej polityki morskiej i rybołówstwa

02-12-2011

Komisja Europejska zaproponowała nowy fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusz ma pomóc osiągnąć ambitne cele reformy wspólnej polityki rybołówstwa, wesprzeć rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo, a społeczności nadbrzeżne – w dywersyfikacji działalności gospodarczej. Fundusz będzie dofinansowywał projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadbrzeżnych w Europie. Ograniczenie biurokracji ma ułatwić beneficjentom dostęp do finansowania.

Grupa CARS 21 wzywa do podjęcia działań na rzecz dalszego rozwoju przemysłu samochodowego

02-12-2011

Bruksela dnia 2 grudnia 2011 r. – Europejski przemysł samochodowy w sposób imponujący odrobił straty po poważnym załamaniu wynikającym z kryzysu finansowego w 2008 r. Było to możliwe w szczególności dzięki wykorzystaniu możliwości związanych ze wzrostem na rynkach państw trzecich. Jednak obecne osłabione zaufanie biznesu stanowi ponowne zagrożenie dla dobrych wyników osiąganych przez przemysł samochodowy. Ponadto konkurencja ze strony Azji prawdopodobnie wywrze większy nacisk na przemysłu UE w nadchodzących latach. W związku z tym grupa wysokiego szczebla CARS 21 przyjęła dzisiaj pierwszy zestaw zaleceń dotyczących konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Komisja pragnie ułatwić zwrot narodowych dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem

29-11-2011

Bruksela, dnia 29 listopada 2011 r. – Rosną obawy związane z nasilającym się nielegalnym handlem cennymi dobrami kultury, takimi jak obrazy, rzeźby, obiekty sakralne i przedmioty archeologiczne. Szczególnie narażone jest terytorium Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę jej rynek wewnętrzny bez granic i bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. Według Interpolu większość kradzieży popełnianych jest we Francji, w Polsce, Niemczech i we Włoszech, jednak problem dotyczy wszystkich państw członkowskich.

Alternatywne metody i internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich w UE – pytania i odpowiedzi

29-11-2011

I. INFORMACJE PODSTAWOWE Na czym polegają alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w sporach konsumenckich? Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) polegają na pomocy konsumentom w rozstrzygnięciu sporów z przedsiębiorcami w wypadku problemów z nabytym towarem lub usługą. Typowym przykładem jest sytuacja, kiedy klient składa reklamację lub skargę co do jakości kupionego produktu lub otrzymanej usługi, ale przedsiębiorca nie uznaje roszczenia konsumenta i np. odmawia zwrotu pieniędzy lub wypłacenia rekompensaty. Podmioty oferujące ADR są podmiotami pozasądowymi. Ich usługi obejmują interwencję neutralnej strony (np. rozjemcy w postępowaniu pojednawczym, mediatora, rzecznika praw, komisji skargowej itp.), która proponuje rozwiązanie lub doprowadza do spotkania stron w celu znalezienia rozwiązania. Metody ADR dotyczą zwykle pojedynczych przypadków, ale w ich ramach można rozpatrywać również wiele podobnych przypadków jednocześnie. Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie obejmują rozpatrywania skarg i reklamacji klienta bezpośrednio przez przedsiębiorcę (np. przez jego wewnętrzny dział reklamacji) ani też bezpośrednich rozstrzygnięć polubownych lub ugód pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności

29-11-2011

Bruksela, dnia 29 listopada 2011 r. Praktyki umowne między przedsiębiorstwami, konkurencyjność w przemyśle rolno-spożywczym oraz monitorowanie cen żywności będą głównymi zagadnieniami prac Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności w 2012 r. Dzisiaj, rok od początkowego spotkania, uczestnicy Forum przyjęli sprawozdanie śródokresowe.

Program „Kreatywna Europa”: Komisja przedstawia plan stymulowania sektora kulturalnego i sektora kreatywnego

24-11-2011

Bruksela, dnia 23 listopada 2011 r. – Tysiące osób pracujących w branży kinowej, telewizyjnej, kulturalnej, muzycznej, przedstawień artystycznych, dziedzictwa kulturowego i w innych powiązanych dziedzinach miałyby szansę skorzystać ze zwiększonego wsparcia UE w ramach nowego programu „Kreatywna Europa”, który został dziś zaprezentowany przez Komisję Europejską. Program ten, z proponowanym budżetem na lata 2014-2020 w wysokości 1,8 mld euro, przyniósłby tak bardzo potrzebne ożywienie dla sektora kultury i sektora kreatywnego, które są głównym źródłem miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie. Nowy program zakłada przeznaczenie ponad 900 mln euro na wsparcie kinematografii i sektora audiowizualnego (dziedzina objęta obecnie programem „MEDIA”) oraz prawie 500 mln euro na rzecz kultury. Komisja proponuje również przeznaczyć ponad 210 mln euro na nowy instrument poręczeń finansowych. Umożliwiłoby to małym podmiotom dostęp do nawet 1 mld euro w ramach pożyczek bankowych oraz około 60 mln euro w formie wsparcia współpracy w dziedzinie tej polityki i innowacyjnych podejść do zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Ochrona środowiska: Znaczące powiększanie się obszarów chronionych w Europie

21-11-2011

Bruksela, dnia 21 listopada 2011 r. – Natura 2000, unijna sieć obszarów chronionych znacznie się powiększyła. Do jej obszaru dodano prawie 18 800 km², w tym istotną część obszarów morskich obejmujących 17 000 km², co zwiększy ochronę wielu zagrożonych gatunków morskich. Sieć Natura 2000 obejmuje teraz prawie 18 proc. obszarów lądowych UE i ponad 145 tys. km² obszarów morskich. Główne kraje, których dotyczy to ostatnie rozszerzenie sieci to Wielka Brytania, Francja, Belgia, Grecja, Cypr, Węgry, Litwa i Włochy. Sieć Natura 2000 stanowi zasadniczy element walki o zachowanie różnorodności biologicznej i zabezpieczenie funkcji ekosystemów w Europie.

Oświadczenie komisarza Janusza Lewandowskiego w sprawie przyjęcia budżetu UE na 2012 r.

21-11-2011

Bruksela, 19.11.2011 r. – „Cieszę się, że Rada i Parlament Europejski w sobotę rano osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na 2012 r. W stosunku do 2011 r. płatności wzrosną o 1,85%, co odpowiada kwocie 129 miliardów EUR. Jest to wyraźnie rygorystyczny budżet, jako że większość państw członkowskich dotknął poważny kryzys finansowy.

Konferencja "Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego"

27-10-2011

W środę 9 listopada 2011 r, w budynku Komitetu Regionów odbędzie się konferencja wysokiego szczebla pn. „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego”.


data dodania: 2010-12-08 12:56:45 | data modyfikacji: 2010-12-16 12:22:58 | ilość wyświetleń: 74858

WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo