Prelekcja Wolfganga Müncha o polityce regionalnej UE po roku 2020

W dniu 29.05.2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świetokrzyskiego odbyło się w Domu Polski Wschodniej kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Tym razem razem naszym ekspertem był Pan Wolfgang Münch (Zastępca Szefa Wydziału, DG REGIO, Komisji Europejskiej), który w swojej prezentacji krótko przedstawił ogólne założenia rozwoju regionalnego Unii Europejskiej (UE) oraz polityki spójności w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.

W najbliższych latach główny nacisk zostanie położony na priorytetowe inwestycje w te gałęzie rozwoju, do których realizacji UE jest obecnie najlepiej przygotowana, a które mają na celu dalsze znaczne pobudzanie rozwoju regionalnego.

65% do 85% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności zostanie przydzielonych na regionalne priorytety inwestycyjne, w zależności od poziomu zamożności poszczególnych państw członkowskich.

Inteligentniejsza Europa dzięki innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej i wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie bardziej ekologiczna. Europa stanie się bezemisyjna poprzez inwestycje w transformację energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianami klimatu. Kolejnym celem jest bardziej połączona Europa, ze strategicznym transportem i sieciami cyfrowymi. Europa ma być także bardziej socjalna i bliższa obywatelom poprzez realizację europejskiego filaru praw socjalnych i wspieranie wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, umiejętności, integracji społecznej i równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz wspieranie lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w całej UE.

W nowej perspektywie budżetowej nastąpi bardziej zróżnicowane podejście do rozwoju regionalnego. Obecna polityka spójności nadal inwestuje we wszystkie regiony w oparciu o 3 główne kategorie (słabiej rozwinięte; przejściowe; bardziej rozwinięte). Metoda alokacji funduszy jest nadal w znacznej mierze oparta na przeliczniku PKB na mieszkańca. Do tych kryteriów dodano nowe, takie jak poziom bezrobocia wśród młodzieży, poziom wykształcenia w danym regionie, zmiany klimatu oraz przyjmowanie i integracja migrantów, tak aby lepiej dostosować przydział funduszy do konkretnej rzeczywistości w terenie. Regiony najbardziej oddalone będą nadal korzystać ze specjalnego wsparcia UE.

Polityka spójności dodatkowo będzie wspierać lokalne strategie rozwoju i wzmacniać władze lokalne w zarządzaniu funduszami. Wzmocniono miejski wymiar polityki spójności, 6% z EFRR przeznaczono na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz nowy program tworzenia sieci i budowania potencjału dla władz miejskich oraz tzw. europejską inicjatywę miejską.

Kluczowym elementem polityki spójności w nowej perspektywie budżetowej UE ma stać się jej większa przejrzystość, elastyczność oraz 80 środków upraszczających.

Inicjatywa spotkania z Panem Wolfgangiem Münchem spotkała się ze sporym zainteresowaniem międzynarodowej publiczności. Była to również świetna okazja do ciekawej dyskusji na zasygnalizowane przez naszego eksperta tematy.