DPW Info

Czym jest Dom Polski Wschodniej?

Dom Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli (East Poland House in Brussels) jest inicjatywą, która narodziła się w 2009 roku, i której głównym celem jest pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Powstanie Domu Polski Wschodniej ustanowione zostało na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Koordynatorami działalności DPW są rotacyjnie Marszałkowie poszczególnych województw.

Korzyści ze współpracy z Domem Polski Wschodniej

Dzięki wspólnemu przedstawicielstwu oraz osiągnięciu efektu synergii regiony mogą lepiej wykorzystywać szanse rozwojowe, a co za tym idzie zwiększać wspólny potencjał województw Polski Wschodniej. Dom Polski Wschodniej w ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, które uwzględniają potrzeby wszystkich regionów wchodzących w skład DPW. Pozwala to na optymalizację kosztów i prezentację wspólnych przewag konkurencyjnych i potencjału gospodarczego całego makroregionu. Jednym z kluczowych działań jest wsparcie dla przedsiębiorców pochodzących z Polski Wschodniej poprzez zapewnienie możliwości udziału w wybranych wydarzeniach targowych odbywających się zarówno w Belgii, ale również w innych krajach poprzez zapewnienie powierzchni wystawienniczej i pomocy organizacyjnej.

Wydarzenia promujące polskich przedsiębiorców

Dzięki aktywności DPW przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogli dotychczas promować swoje produkty i usługi podczas m. in. takich wydarzeń jak: największe targi branży spożywczej w Belgii – TAVOLA, jedne z największych targów branży spożywczej na świecie – SIAL PARIS, giełdzie kooperacyjnej branży metalowo-maszynowej– MNE Kortrijk, targach przemysłowych Hannover Messe  czy też targach innowacyjności – BRUSSELS INNOWA. Dzięki aktywności DPW udaje się również promować regionalną twórczość i kulturę. Regiony Polski Wschodniej odwiedzili belgijscy dziennikarze turystyczni, którzy mieli okazję zobaczyć największe atrakcje naszych regionów. Efektem tych wizyt są artykuły w belgijskiej prasie branżowej, które mają zachęcić Belgów do przyjazdu do Polski Wschodniej. Kontynuacją tych działań był udział DPW w targach turystycznych – SALON DES VACANCES w Brukseli oraz VAKANZ w Luksemburgu, gdzie szczególnie promowany był szlak rowerowy Green Velo. W siedzibie DPW odbywają się cyklicznie wydarzenia kulturalne, w ramach których prezentowana jest twórczość artystów z regionów Polski Wschodniej. DPW organizuje również spotkania autorskie, wieczory dyskusyjne czy pokazy filmowe z twórcami pochodzącymi z Polski Wschodniej.

Polityka Spójności UE

Współpraca w ramach Domu Polski Wschodniej pozwala również na skuteczniejsze zabieganie o wspólne interesy regionów w UE oraz przeciwdziałanie wspólnym zagrożeniom. Przedstawiciele DPW włączyli się aktywnie w działania mające na celu utrzymanie i kontynuację Polityki Spójności po 2020 r.  Polityka Spójności UE powstała w roku 1986. Ma ona na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich. DPW kontynuuje działania dotyczące Polityki Spójności, ale także przyszłości programu Polska Wschodnia.

Dni Partnerstwa Wschodniego

Dom Polski Wschodniej angażuje się również we wsparcie krajów Partnerstwa Wschodniego. Za nami są trzy edycje Dni Partnerstwa Wschodniego. Były to duże, 3-dniowe wydarzenia obejmujące zarówno konferencje polityczne, warsztaty tematyczne jak również wydarzenia kulturalne. Były one doskonałą okazją do przeglądu dotychczasowych działań w zakresie bieżącej polityki Unii Europejskiej wobec państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiska Polski w tym kontekście. Ponadto dyskutowano na tematy bilateralnych aspektów handlowych w umowach o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią, Ukrainą, Armenią i Azerbejdżanem.

Nowe cele działalności DPW

Jednym z kluczowych aspektów poszerzonej aktywności DPW jest również stały monitoring  najważniejszych z punku widzenia regionów Polski Wschodniej polityk europejskich. Pozwoli to regionom na bieżąco reagować na procesy legislacyjne toczące się w instytucjach europejskich. Jednocześnie do celów działalności DPW należy dalsze pogłębianie współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in. w zakresie wsparcia przy poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych i pozyskiwania źródeł finansowania dostępnych bezpośrednio z poziomu unijnego. DPW będzie również aktywnie wspierać przedsiębiorców z Polski Wschodniej przez organizowanie powierzchni wystawienniczej podczas wybranych wydarzeń targowych. Oprócz aktywności merytorycznej, Dom Polski Wschodniej będzie w dalszym ciągu aktywnie promować regiony Polski Wschodniej wśród przedstawicieli instytucji europejskich, Polonii belgijskiej i samych Belgów.