Konkursy i Granty

Program Horyzont 2020

Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 należy do głównych filarów tzw. Unii Innowacji – jednej z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020. Program łączy i jest kontynuacją trzech dotychczasowych funduszy unijnych: 7. Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, komponentu poświęconego innowacyjności Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem badawczym, z siedmioletnim budżetem przekraczającym 77 mld EUR na realizację projektów w trzech kluczowych obszarach, jakimi są:

 • doskonała baza naukowa (excellent science)
 • wiodąca pozycja w przemyśle (industrial leadership)
 • wyzwania społeczne (societal challenges).

O dofinansowanie w Horyzoncie 2020 mogą się ubiegać wszystkie grupy zainteresowane badaniami i innowacjami: od indywidulanych naukowców, instytucji naukowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych do przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Projekty wybierane są w drodze naborów ogłaszanych przez Komisję Europejską w ramach dwuletnich programów pracy. Zaproszenia do składania wniosków są najczęściej skierowane do konsorcjów składających się z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw europejskich.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach:

Program LIFE 2014-2020

Program LIFE to kontynuacja realizowanego w okresie 2007-2013 programu LIFE+. Jest to jedyny instrument dedykowany wyłącznie środowisku i zapewniający środki finansowe na jego ochronę. W perspektywie 2014-2020 budżet programu będzie wynosił prawie 3,4 miliarda euro. Oprócz większych niż do tej pory nakładów finansowych Komisja obiecuje również zwiększenie elastyczności i uproszczenie zasad programu.

W nowym okresie finansowania w ramach LIFE wyróżnione zostały dwa podprogramy dedykowane: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Priorytety LIFE obejmą: obszary Natura 2000, woda, odpady i powietrze, a duży nacisk kładziony będzie na projekty komplementarne z innymi projektami unijnymi i krajowymi instrumentami finansowymi oraz większą skalę terytorialna.

Beneficjentami programu mogą być:

 • przedsiębiorcy
 • administracja publiczna
 • organizacje pozarządowe

Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

 • ŚRODOWISKO I EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW – innowacyjne rozwiązania w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska i integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach
 • NATURA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA – opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych, z zachowaniem głównego celu, jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, szczególnie poprzez zintegrowane projekty zgodne z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami działania państw członkowskich
 • ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I INFORMACJA – propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej

Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

 • ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU – działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych
 • PRZYSTOSOWANIE DO ZMIANY KLIMATU – zwiększenie zdolności adaptacji do zmiany klimatu
 • ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI W ZAKRESIE ZMIANY KLIMATU I INFORMACJA – działania w zakresie zwiększenia świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu oraz działań adaptacyjnych

Więcej informacji o Programie LIFE i aktualne nabory

Program COSME 2014-2020

Program jest kontynuacją „Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP” będącego jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Nowy program został utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwienia ekspansji na terenie Europy i poza nią.

W ramach Programu COSME 2014-2020 realizowane są zadania dotyczące:

 • Poprawy dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne, tj. zwrotne instrumenty kapitałowe przeznaczone na inwestycje, gwarancje pożyczkowe
 • Poprawy dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network)
 • Zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej
 • Tworzenia środowiska sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej
 • Wspierania MŚP poza obszarem Unii Europejskiej zwłaszcza w zakresie ograniczania różnic regulacyjnych i biznesowych między UE a jej głównymi partnerami handlowymi.

Budżet Programu COSME 2014-2020 na cały okres programowania wyniesie ok. 2,5 mld euro, z czego kwota ok. 1,4 mld euro zostanie przeznaczona na instrumenty finansowe.

Beneficjentami programu są:

 • Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP)
 • Administracja publiczna

Więcej informacji i Programie COSME i aktualne nabory

Erasmus +

Erasmus+ to nowy program unijny, który wszedł w życie w 2014 roku. Jego nadrzędnym celem jest rozwój potencjału ludzkiego, poprzez finansowanie działań wspomagających wymianę wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i zwiększających mobilność obywateli europejskich.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 cele programu obejmują:

 • stwarzanie możliwości rozwoju w ramach UE oraz poza jej granicami poprzez wymianę studencką, szkolenia, nauczanie i organizowanie wolontariatu
 • współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorcami, władzami regionalnymi oraz NGO w zakresie promowania edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz wymiany dobrych praktyk o potencjale innowacyjnym
 • wspieranie reform politycznych w UE oraz poza jej obszarem zmierzających do intensyfikacji wymiany dobrych praktyk oraz formułowania nowych polityk.

Program Erasmus+ zastąpił siedem programów z perspektywy finansowej 2007-2013:

 • Uczenie Się Przez Całe Życie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig)
 • Młodzież w Działaniu
 • Pięć międzynarodowych programów współpracy (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Program na rzecz Współpracy z Państwami Uprzemysłowionymi).

Porgram Erasmus + dzieli się na pięć działań kluczowych:

 1. Mobilność edukacyjna
  2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
  3. Wsparcie w reformowaniu polityk
  4. Działania „Jean Monnet”
  5. Sport

Łączny budżet Programu na lata 2014-2020 to 14,7 miliardów euro. Szacuje się, że w programu może skorzystać aż pięć milionów obywateli, w tym dwa miliony studentów oraz milion pracowników naukowych.

Więcej informacji o Programie Erasmus+ można uzyskać na stronie internetowej

Kreatywna Europa

Program został utworzony w celu wsparcia sektora kultury, filmu europejskiego oraz sektorów kreatywnych i będzie głównym instrumentem promującym inicjatywy kulturalne zarówno w Unii, jak i poza nią. Program ma przede wszystkim stymulować kreatywność, wzmacniać konkurencyjność oraz znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Ponadto celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Nowy program połączy trzy samodzielne dotychczas programy: Kultura, Media, Media Mundus i będzie złożony z trzech komponentów:

 1. Kultura, który jest kontynuacją obecnego Programu Kultura, wspierającego międzynarodową współpracę kulturalną.
 2. Media, który jest kontynuacją obecnych programów Media i Media Mundus, wspierających europejską kinematografię i sektor audiowizualny.
 3. Część międzysektorowa.

Zgodnie ze wstępną informacją udostępnioną przez Komisję Europejską w ramach komponentu Kultura będą realizowane zadania w czterech obszarach:

 • projekty współpracy międzynarodowej
 • wspieranie europejskich sieci organizacji kulturalnych
 • wspieranie europejskich platform (organizacji typu Europa Cinemas czy European Youth Jazz Orchestra, które mają wyraźny europejski charakter i działają na rzecz rozwoju młodych talentów oraz stymulują mobilność operatorów i obieg dzieł)
 • tłumaczenia literackie (w założeniu tylko literatura piękna)

Finansowaniem nie będą objęte:

 • granty operacyjne (zostaną wyłączone z finansowania działania operacyjne),
 • festiwale (będą traktowane jak projekty współpracy),
 • projekty współpracy z wyznaczonymi krajami pozaunijnymi (Komisja proponuje kraje europejskiego sąsiedztwa, czyli kraje Partnerstwa Wschodniego i Południowego, które będą mogły po podpisaniu odpowiednich umów z Unią Europejską uczestniczyć w Programie).

Komponenty Programu Kreatywna Kultura 2014-2020 będą funkcjonowały jako odrębne obszary z osobnymi programami grantowymi.

Przewidywany budżet Programu Kreatywna Kultura 2014-2020 na cały okres programowania to 1,46 mld euro, zaś w podziale na poszczególne komponenty wyniesie:

 1. Kultura – ok. 450 mln euro
 2. Media – ok. 800 mln euro
 3. Międzysektorowy – ok. 200 mln euro

W ramach komponentu międzysektorowego Komisja Europejska przeznaczy ok. 200 milionów euro na instrument gwarancji finansowych, którego zadaniem będzie ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w sektorach kreatywnych, dostępu do kredytów bankowych oraz wspieranie budowy zdolności i specjalistycznej wiedzy służącej prawidłowemu przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Beneficjentami programu będą instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa).

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

http://www.kreatywna-europa.eu/

Informacje o aktualnych naborach wniosków w ramach Programu znajdują się tutaj.

Sprawiedliwość na lata 2014-2020

Program „Sprawiedliwość” jest następcą trzech programów realizowanych w latach 2007-2013:

 1. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (Civil Justice)
 2. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (Criminal Justice)
 3. Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach (Drug Prevention and Information)

Celem ogólnym Programu jest przyczynienie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, w oparciu o wzajemne uznawanie i zaufanie, zwłaszcza poprzez propagowanie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Cele programu:

 • ułatwianie i wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – 30 % puli środków finansowych,
 • wspieranie i propagowanie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych w zakresie terminologii prawniczej, w celu rozwijania wspólnej kultury prawnej i sądowej -35 % puli środków finansowych,
 • ułatwianie wszystkim faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym propagowanie i wspieranie praw ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony – 30 % puli środków finansowych,
 • wspieranie inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej, odnoszących się do aspektów współpracy wymiarów sprawiedliwości i zapobiegania przestępczości ściśle związanych z celem ogólnym Programu w zakresie, w jakim aspekty te nie są objęte instrumentem na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, będącym częścią Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i programem „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” – 5 % puli środków finansowych.

Budżet programu wynosi 377 604 000 euro.

Program jest otwarty dla wszystkich organów i podmiotów mających siedzibę w:

 • państwach członkowskich,
 • państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • państwach kandydujących i potencjalnych państwach kandydujących oraz państwach przystępujących do Unii.

Organy i podmioty nastawione na osiąganie zysku mają dostęp do Programu wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nie nastawionymi na zysk lub organizacjami publicznymi.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej.

Aktualne konkursy

„Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” ma promować i chronić prawa i wolności obywateli wynikające z prawa unijnego. Będzie również wspierał działania na rzecz równości płci, walki z różnymi formami dyskryminacji oraz rasizmem. Dostępne będzie również finansowanie na rzecz włączenia społecznego Romów, promowania praw dziecka oraz walki z przemocą wobec kobiet. Budżet tego programy wynosi 439 mln euro.

Aktualne nabory

Więcej na stronie

Trzeci program w dziedzinie zdrowia

Jest to program unijny mający zmierzyć się z wyzwaniami w dziedzinie zdrowia w państwach członkowskich Unii Europejskiej jak m.in.: nierówności w zakresie opieki zdrowotnej między krajami, zagrożenie wynikające z możliwych epidemii, zbyt małe inwestycje państw członkowskich w służbę zdrowia spowodowane niedostatecznym wzrostem gospodarczym.

Posiada on 4 główne cele:

 1. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk promujących sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia – prowadzenie kampanii mających na celu zniechęcenie do zachowań zagrażających zdrowiu jak np. nadużywania alkoholu, palenia tytoniu, niezdrowych nawyków żywieniowych, kampania przeciw używaniu narkotyków itp.
 2. Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – rozszerzanie możliwości zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia w państwach członkowskich, zwiększanie współpracy między państwami.
 3. Zwiększanie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej – rozszerzanie innowacji w dziedzinie medycyny, e-Zdrowie, wolny przepływ specjalistów w dziedzinie medycyny itp.
 4. Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej – rozszerzanie możliwości leczenia rzadkich chorób, European Reference Networks – platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy specjalistami w całej Unii itp.

Poza tym program ma realizować wiele wyspecjalizowanych i dodatkowych zadań. Jego ogólnym celem jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia wśród obywateli UE i zmniejszenie nierówności między państwami w tym zakresie, nadanie impulsu do wdrażania innowacji w tej dziedzinie i zwiększenie stabilności systemów opieki zdrowotnej. Program ma skupić się na współczesnych problemach zdrowia w państwach członkowskich UE, wspierać i rozwijać współpracę między państwami członkowskimi UE.

Beneficjenci

Oprócz państw członkowskich UE w programie „Zdrowie” mogą również brać udział państwa trzecie: kraje kandydujące do UE, przystępujące i potencjalni kandydaci, państwa członkowskie EFTA/EEA, państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz państwa powiązane z UE umowami bilateralnymi i multilateralnymi.

Program skierowany jest do władz publicznych, prywatnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych, pozarządowych i międzynarodowych.

Budżet Trzeciego programu w dziedzinie zdrowia do 2020 r. wynosi 449,4 mln euro. Jest to znacznie więcej niż w poprzednich latach (program w latach 2003 – 2007 – 312 mln euro, program w latach 2008 – 2013 – 321,5 mln euro). Program jest realizowany poprzez roczne plany, które określają główne dziedziny i kryteria finansowania działań w ramach tego programu.

Projekty będą współfinansowane w wysokości 60%. W wypadku projektów wyższej użyteczności, wyjątkowo grant może zostać przyznany w wysokości 80% kosztów projektu. Zamówienia publiczne zostaną sfinansowane nawet w całości ze środków unijnych.

Program zdrowia realizuje Komisja Europejska wspólnie z Agencją Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA).

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Aktualne nabory

Europa dla Obywateli

„Europa dla Obywateli” to program wspierający budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie integracji europejskiej. W kwietniu 2014 r. został on ostatecznie przyjęty przez Radę Europejską z budżetem wynoszącym niecałe 186 mln euro.

Program składa się z trzech komponentów:

 1. Pamięć europejska– podnoszenie świadomości na temat wspólnej historii, wartości i celów Unii Europejskiej

W ramach tego komponentu wspierane będą działania zachęcające do refleksji na temat różnorodności kulturowej w Europie oraz wspólnych wartości. Finansowane będą projekty związane z tematyką reżimów totalitarnych i ich przyczyn oraz wspominające ofiary tych reżimów. Tematyka obejmuje również inne znaczące momenty historii Europy oraz promocję takich wartości, jak tolerancja, wzajemne zrozumienie oraz dialog międzykulturowy.

Maksymalna wartość grantu na projekt wynosi 100 000 euro, a maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Beneficjenci: władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kulturalne, historyczne i edukacyjne, ośrodki badawcze.

 1. Zaangażowanie demokratyczne i partycypacja obywateli– zaangażowanie społeczeństwa w działania na poziomie UE

W ramach tego komponentu wspierane będą działania mające na celu zwiększenie partycypacji obywateli, szczególnie w zakresie polityk unijnych oraz inicjatyw promujących takie wartości jak wzajemne zrozumienie, międzykulturowe uczenie się, solidarność, zaangażowanie społeczne i wolontariat.

Komponent ten zakłada trzy rodzaje działań:

 • Town twinning – projekty łączące mieszkańców miast, zachęcające do debaty na temat aktualnych zagadnień agendy europejskiej

Maksymalna wartość grantu na projekt: 25 000 euro

Czas trwania projektu: maks. 21 dni

Beneficjenci: miasta, organizacje pozarządowe reprezentujące władze lokalne z co najmniej dwóch krajów uczestniczących w programie.

 • Sieci miast – finansowanie dla władz lokalnych i stowarzyszeń współpracujących ze sobą w zakresie wybranej tematyki w długim okresie

Maksymalna wartość grantu na projekt: 150 000 euro

Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące

Beneficjenci: miasta, sieci miast, władze innych poziomów administracji, stowarzyszenia władz lokalnych, organizacje pozarządowe reprezentujące władze lokalne z co najmniej czterech krajów uczestniczących w programie.

 • projekty społeczeństwa obywatelskiego – projekty zrzeszające obywateli skupiające się na zagadnieniach bezpośrednio związanych z polityka unijną, np.: promujące zaangażowane społeczne, zbierające opinie, wolontariat.

Maksymalna wartość grantu na projekt: 150 000 euro

Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy

Beneficjenci: organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie.

 1. Granty operacyjne– wsparcie finansowe na działalność organizacji pożytku publicznego, których stałe lub regularne działania pokrywają się z celami programu, zwłaszcza w zakresie zwiększania świadomości o historii i wartościach europejskich lub zachęcania do partycypacji obywatelskiej na poziomie UE.
 • Pamięć europejska – organizacje prowadzące działalność promującą pamięć o reżimach totalitarnych i ich ofiarach oraz związana z innymi znaczącymi momentami w nowożytnej historii Europy
 • Zaangażowanie demokratyczne i partycypacja obywateli – organizacje wspierające aktywność obywateli w UE zarówno na poziomie lokalnym, jak i w zakresie polityk unijnych.

Beneficjenci: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje prowadzące badania w zakresie polityk UE (think-tanki), platformy zrzeszające organizacje europejskie

Strona: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Nabory: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Punkt Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli w Polsce – Instytut Adama Mickiewicza