Wizyta studyjna nt. bieżącej sytuacji w działaniach przygotowawczych i negocjacyjnych polityki spójności 2014-2020

W dniach 25-26 czerwca 2013 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli był organizatorem wizyty studyjnej, dotyczącej bieżącej sytuacji w działaniach przygotowawczych i negocjacyjnych polityki spójności 2014 – 2020.

Polityka spójności UE ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska będzie mogła zainwestować środki m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Goście przyjechali do Brukseli 25 czerwca na zaproszenie Domu Polski Wschodniej, który zorganizował dla nich serię tematycznych spotkań. Naszymi gośćmi z Polski byli pracownicy Urzędów Marszałkowskich, reprezentowali departamenty Regionalnego Programu Operacyjnego, Polityki Regionalnej i Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc osoby odpowiedzialne w regionie za wdrażanie unijnych pieniędzy, a często też za aktualizację strategii województw.

Pierwsze spotkanie miało na celu przedstawienie idei Domu Polski Wschodniej, pracę biur regionalnych w Bruksel. Omówiono możliwość pozyskiwania środków dla regionów i organizacji wizyt studyjnych, które mają służyć głównie wymianie dobrych praktyk i pozwalają na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w projektach międzynarodowych. Tematem spotkania były też możliwości biur regionalnych w zakresie lobbowania na rzecz projektów składanych w Brukseli przez władze samorządowe oraz instytucje z Polski Wschodniej.

Pierwszymi ekspertami wizyty były panie Joanna Held  i Magdalena Załęska z Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, które omówiły bieżące działania przygotowawcze i negocjacyjne polityki spójności 2014 – 2020. Następnie głos zabrała Maria Janczak z Wydziału ds. Budżetu i Finansów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Omówiła wieloletnie ramy finansowe  budżetu UE na najbliższe lata. Po przerwie odbyło się spotkanie z Witoldem Willakiem z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który omówił ramy polityki spójności 2014 – 2020. Następnie Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu omówił realizację polityki transportowej – Instrument „Łącząc Europę” oraz ogólnoeuropejskie sieci transportowe TEN-T.

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem z panią Hanną Jahns – członkiem gabinetu komisarza Johannesa Hahna, odpowiedzialnego za politykę regionalną. Spotkanie dotyczyło wizji i działań na lata 2014 – 2020. Kolejne spotkanie było prowadzone przez Szymona Pogorzelskiego z DG CONNECT, który omówił możliwości rozwoju ICT dzięki funduszom strukturalnym. Następnie głos zabrał Marek Przeor z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który omówił inteligentne specjalizacje dla regionów.