Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej tematem dyskusji w Domu Polski Wschodniej

14 marca 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące stanu negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Ekspertami podczas spotkania byli: Pani Joanna Horyza i Pan Paweł Szabelak reprezentujący Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opublikowano 1 czerwca 2018 r. Obejmują one trzy wnioski: rozporządzenie określające zasady dotyczące wsparcia strategicznych planów WPR; rozporządzenie w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku i horyzontalne rozporządzenie dotyczące finansowania, zarządzania i monitorowania WPR. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR wprowadza nowy model realizacji, opisany przez Komisję jako fundamentalna zmiana WPR, obejmujący przejście od zgodności bezpośrednio z przepisami do wyników i efektów. Obejmuje nowy podział odpowiedzialności między UE i państwa członkowskie. Proponuje się nowy proces planowania, który obejmie

Więcej

Eksperci EBI o finansowaniu projektów samorządowych ze środków zewnętrznych

W dniu 13.03.2019 r. przedstawiciele polskich regionów uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej z cyklu „Kawa z ekspertem”, zorganizowanym z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli. Tym razem naszymi ekspertami byli Natalia Batz i Witold Szpak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu. Tematem spotkania były instrumenty wsparcia finansowego dużych projektów samorządowych, jakie oferuje EBI. Europejski Bank Inwestycyjny jest największą instytucją finansową na świecie. Jego udziałowcami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), w tym Polska. EBI udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty realizujące cele UE przede wszystkim w następujących branżach: innowacji, środowiska, rozwoju infrastruktury oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Większość polskich regionów rozpoczyna właśnie prace nad nowymi strategiami rozwoju w ramach przygotowań do zbliżającej się nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Oprócz wsparcia stricte finansowego EBI oferuje również usługi doradcze na każdym etapie tworzenia projektów. Spotkanie z ekspertami EBI było doskonałą okazją dla przedstawicieli regionalnych

Więcej

Kawa z Ekspertem: „Horyzont Europa”

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”. Program Horizon Europe to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE; zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Warto zauważyć, że w  oddzielnym programie dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego Komisja Europejska proponuje przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 4,1 mld EUR na badania nad obronnością. Celem jest uzyskanie dominującej pozycji, która wymaga nowego poziomu ambicji: zapewnienie niezbędnych inwestycji i pobudzenie inwestycji prywatnych, dopasowanie ram regulacyjnych na potrzeby innowacji, uczynienie Europy liderem pod względem innowacji tworzących rynki, zbliżenie badań naukowych i

Więcej

Jak się odnaleźć w przyszłości – analiza scenariuszy poprzez grę strategiczną

„Jak się odnaleźć w przyszłości – analiza scenariuszy poprzez grę strategiczną” to temat kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Ekspertem”, które odbyło się z inicjatywy biura regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli 19 października 2018 w Domu Polski Wschodniej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA, a w roli eksperta po raz kolejny wystąpił pan Maciej Krzysztofowicz – analityk ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Podczas spotkania uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe grupy, mieli okazję przetestować narzędzie symulacji „System Tworzenia Scenariuszy”. Zostało one opracowane przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i jest platformą (grą), która angażuje uczestników w systematyczne myślenie przyszłościowe. Uczestnicy muszą podejmować działania w trzech horyzontach czasowych, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele jako politycy, firmy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, podczas gdy głos publiczny obserwuje i ocenia przyszłe skutki zgodnie z jej interesami. Uczestnicy symulacji podejmują działania, aby osiągnąć swoje wyznaczone wcześniej długoterminowe cele w zmieniających się warunkach

Więcej

„Megatrendy – jak zacząć myśleć o przyszłości”

„Megatrendy to globalne siły, które mają wpływ na wszystkich ludzi. Zmieniają społeczeństwa, kulturę oraz gospodarkę.” (http://www.rp.pl/artykul/1195049-Megatrendy–ktore-zmienia-swiat.html) „Megatrendy – jak zacząć myśleć o przyszłości” to właśnie temat kolejnego spotkania z cyklu kawa z ekspertem, które odbyło się z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 25 czerwca w Domu Polski Wschodniej. Naszym ekspertem był Maciej Krzysztofowicz – analityk ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej – teoretycznej – nasz ekspert przedstawił 14 megatrendów opracowanych we Wspólnym Centrum Badawczym, którymi zarówno WRC jak i Komisja Europejska posługują się podczas opracowywania prognoz dot. wspólnych polityk. Druga natomiast była częścią warsztatową. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy i zadaniem ich było podzielenie magatrendów i uzasadnienie takiego wyboru wg ich wpływów i skutków na następujące zagadnienia dot. przyszłości Europy: Rola Polski w UE x 2, Wpływ migracji na południe Europy. Megatrendyopracowane w WRC są następujące: Nowe nierówności społeczne:

Więcej

Spotkanie eksperckie nt. regionów o niskim dochodzie i słabym wzroście

29 czerwca 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, które w całości poświęcone zostało raportowi Komisji Europejskiej na temat regionów o niskim dochodzie i słabym wzroście. W roli eksperta wystąpił pan Błażej Gorgol z Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. W opublikowanym sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy. Ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu wzrostu i dochodu. Co ważniejsze jednak, w sprawozdaniu określono potrzeby inwestycyjne regionów, zwłaszcza pod względem kapitału ludzkiego, innowacji, jakości instytucji, większej dostępności oraz narzędzi istniejących w ramach unijnej polityki spójności, która mogłaby je wspierać w staraniach o lepszą przyszłość. W wyniku uważnego

Więcej

Kawa z Ekspertem na temat Europejskiej Polityki Klimatycznej

11 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli zostało zorganizowane pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Podczas potkania uczestnicy dyskutowali na temat: LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu, działania związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem w unijnych celach redukcji emisji do 2030 r. Ekspertem, który przybliżył powyższą tematykę był Pan Radca Adam Guibourge-Czetwertyński reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych dotyczących łagodzenia zmian klimatu i włączenia w ten system użytkowania gruntów oraz leśnictwa. Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2014 roku cel ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. W marcu 2015 EU potwierdziła 40% cel redukcyjny, zaznaczając, iż rolnictwo oraz użytkowanie gruntów, zmiana użytkowanie gruntów oraz leśnictwo (LULUCF)

Więcej

Kawa z Ekspertem: Fundusze UE a Rozwój Gospodarczy Regionów po 2020 r.

Gościem Domu Polski Wschodniej był Marek Przeor z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej. Z ramienia Domu Polski Wschodniej Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli było gospodarzem spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej Markiem Przeorem. Dyskusja, w której uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli polskich regionów, w tym m.in. Dyrektor Grzegorz Orawiec z Departamentu Polityki Regionalnej,  Dyrektor Karolina Jarosz, oboje reprezentujący Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Lidia Wójtowicz, reprezentująca Województwo Warmińsko – Mazurskie. Dyskusja dotyczyła planów Komisji Europejskiej w zakresie rozwijania polityki regionalnej UE w nowej perspektywie finansowej, po roku 2020. Szczególną uwagę poświęcono kwestii rozwoju koncepcji inteligentnych specjalizacji w kolejnych latach. Marek Przeor poinformował, iż koncepcja smart specialization zostanie nie tylko utrzymana, ale także podlegać będzie ewolucji, w kierunku większego znaczenia projektów realizowanych w partnerstwach międzyregionalnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Przedstawiciele  polskich regionów apelowali podczas spotkania o uwzględnienie postulatów dotyczących większej elastyczności wydatkowania środków na poziomie regionalnym, uwzględniających

Więcej

Kawa z Ekspertem: W DPW o strategicznych kierunkach polityki przemysłowej UE

Z inicjatywy Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego, w dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Dyrekcja ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Celem spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem”, była rozmowa nt. wsparcia rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. W dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem z Dyrekcji Generalne ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Tematem rozmów było wsparcie rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. Dyskutowano nt. dostępnych, efektywnych mechanizmów uwzględniania perspektywy polskich regionów  i przedsiębiorstw w procesie tworzenia podstaw programowych dla nowych narzędzi wsparcia rozwoju przemysłu w UE. Podkreślono szczególną rolę podejmowania wysiłków instytucjonalnych i bezpośrednio prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu regionalnego w procesach konsultacji legislacyjnych prowadzonych przez instytucje europejskie, jako istotny, efektywny element wpływu na przyjmowane w Brukseli kierunki działań związanych z  wsparciem

Więcej

Kawa z Ekspertem: Polityka Spójności po roku 2020

4 maca 2016 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejce spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, które poświęcone zostało roli regionów w kształtowaniu polityki spójności po 2020 roku. W roli eksperta wystąpił Krzysztof Kasprzyk, Kierownik Wydziału ds. Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznacza 1/3 swojego budżetu służy do rozwiązywania szeregu problemów zarówno krótko, jak i długo terminowych. Stanowi ona kluczowy element rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej oraz daje możliwość wyrównywania różnic w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Polityka spójności jest niewątpliwie najbardziej widocznym instrumentem UE, ale jest obecnie postrzegana jako instrument nie dostosowany do realiów. Instrument, który nie odpowiada w pełni różnicom jakie występują w regionach. Dlatego też, nie wszędzie różnice miedzy rozwojem regionów są wyrównywane, a wręcz w niektórych miejscach (np. województwa Polski Wschodniej) zostały one pogłębione. Z badań przeprowadzonych przez Konferencję Peryferyjnych

Więcej