Prelekcja Wolfganga Müncha o polityce regionalnej UE po roku 2020

W dniu 29.05.2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świetokrzyskiego odbyło się w Domu Polski Wschodniej kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Tym razem razem naszym ekspertem był Pan Wolfgang Münch (Zastępca Szefa Wydziału, DG REGIO, Komisji Europejskiej), który w swojej prezentacji krótko przedstawił ogólne założenia rozwoju regionalnego Unii Europejskiej (UE) oraz polityki spójności w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. W najbliższych latach główny nacisk zostanie położony na priorytetowe inwestycje w te gałęzie rozwoju, do których realizacji UE jest obecnie najlepiej przygotowana, a które mają na celu dalsze znaczne pobudzanie rozwoju regionalnego. 65% do 85% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności zostanie przydzielonych na regionalne priorytety inwestycyjne, w zależności od poziomu zamożności poszczególnych państw członkowskich. Inteligentniejsza Europa dzięki innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej i wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie bardziej ekologiczna. Europa stanie się bezemisyjna poprzez inwestycje w transformację energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianami klimatu. Kolejnym celem jest bardziej połączona Europa, ze strategicznym transportem i sieciami cyfrowymi. Europa ma być także bardziej socjalna i bliższa obywatelom poprzez realizację europejskiego filaru praw socjalnych i wspieranie wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, umiejętności, integracji społecznej i równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz wspieranie lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w całej UE. W nowej perspektywie budżetowej nastąpi bardziej zróżnicowane podejście do rozwoju regionalnego. Obecna polityka spójności nadal inwestuje we wszystkie regiony w oparciu o 3 główne kategorie (słabiej rozwinięte; przejściowe; bardziej rozwinięte). Metoda alokacji funduszy jest nadal w znacznej mierze oparta na przeliczniku PKB na mieszkańca. Do tych kryteriów dodano nowe, takie jak poziom bezrobocia wśród

Więcej

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej tematem dyskusji w Domu Polski Wschodniej

14 marca 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące stanu negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Ekspertami podczas spotkania byli: Pani Joanna Horyza i Pan Paweł Szabelak reprezentujący Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opublikowano 1 czerwca 2018 r. Obejmują one trzy wnioski: rozporządzenie określające zasady dotyczące wsparcia strategicznych planów WPR; rozporządzenie w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku i horyzontalne rozporządzenie dotyczące finansowania, zarządzania i monitorowania WPR. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR wprowadza nowy model realizacji, opisany przez Komisję jako fundamentalna zmiana WPR, obejmujący przejście od zgodności bezpośrednio z przepisami do wyników i efektów. Obejmuje nowy podział odpowiedzialności między UE i państwa członkowskie. Proponuje się nowy proces planowania, który obejmie zarówno Filar I (płatności bezpośrednie), jak i Filar II (rozwój obszarów wiejskich) WPR. Komisja Europejska określiła priorytetowe cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej z podziałem na: cele ogólne, cele szczegółowe i cele przekrojowe. Podstawowym dokumentem dla każdego kraju członkowskiego w kwestii WPR będzie Plan Strategiczny, który ma być tworzony wg następującego planu: Diagnoza, SWAT (podsumowanie dla każdego z 9 celów) – planowane jest, że pierwsze projekty diagnozy SWAT będą opracowane w kwietniu br., a w maju/czerwcu zostaną zidentyfikowane potrzeby i wnioski dla zakresu działań. Ocena potrzeb i strategia interwencji dla każdego z 9 celów Opis interwencji Cele i plany finansowe Systemy zarządzania i systemy koordynacji Modernizacja i uproszczenie Modernizacja: AKIS

Więcej

Eksperci EBI o finansowaniu projektów samorządowych ze środków zewnętrznych

W dniu 13.03.2019 r. przedstawiciele polskich regionów uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej z cyklu „Kawa z ekspertem”, zorganizowanym z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli. Tym razem naszymi ekspertami byli Natalia Batz i Witold Szpak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu. Tematem spotkania były instrumenty wsparcia finansowego dużych projektów samorządowych, jakie oferuje EBI. Europejski Bank Inwestycyjny jest największą instytucją finansową na świecie. Jego udziałowcami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), w tym Polska. EBI udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty realizujące cele UE przede wszystkim w następujących branżach: innowacji, środowiska, rozwoju infrastruktury oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Większość polskich regionów rozpoczyna właśnie prace nad nowymi strategiami rozwoju w ramach przygotowań do zbliżającej się nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Oprócz wsparcia stricte finansowego EBI oferuje również usługi doradcze na każdym etapie tworzenia projektów. Spotkanie z ekspertami EBI było doskonałą okazją dla przedstawicieli regionalnych w Brukseli do nawiązania bezpośrednich kontaktów dwustronnych oraz konstruktywnej wymiany na temat współpracy regionalnej w nadchodzących latach.  

Więcej

Kawa z Ekspertem: „Horyzont Europa”

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”. Program Horizon Europe to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE; zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Warto zauważyć, że w  oddzielnym programie dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego Komisja Europejska proponuje przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 4,1 mld EUR na badania nad obronnością. Celem jest uzyskanie dominującej pozycji, która wymaga nowego poziomu ambicji: zapewnienie niezbędnych inwestycji i pobudzenie inwestycji prywatnych, dopasowanie ram regulacyjnych na potrzeby innowacji, uczynienie Europy liderem pod względem innowacji tworzących rynki, zbliżenie badań naukowych i innowacji do obywateli dzięki unijnym misjom w tym zakresie, wspieranie rozpowszechniania innowacji w całej Unii, inwestowanie w umiejętności i wspieranie uczelni w dążeniu do zwiększenia poziomu przedsiębiorczości i interdyscyplinarności. W związku z sukcesem  poprzednich przewodnich programów UE  w zakresie badań naukowych i innowacji  Komisja proponuje zwiększenie inwestycji na badania naukowe i innowacje oraz technologie cyfrowe poprzez przeznaczenie środków w wysokości 114,2 mld EUR na przyszłe wieloletnie ramy finansowe. Planowany budżet: 100 mld EUR* (2021–2027) zostanie przeznaczony na: Otwartą naukę – 25.8 mld EUR Europejska Rada ds. Badań Naukowych – Badania pionierskie prowadzone przez najlepszych naukowców wraz z ich zespołami – 16.6mld EUR Działania „Maria Skłodowska-Curie”– Wyposażenie naukowców w nową

Więcej

Jak się odnaleźć w przyszłości – analiza scenariuszy poprzez grę strategiczną

„Jak się odnaleźć w przyszłości – analiza scenariuszy poprzez grę strategiczną” to temat kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Ekspertem”, które odbyło się z inicjatywy biura regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli 19 października 2018 w Domu Polski Wschodniej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA, a w roli eksperta po raz kolejny wystąpił pan Maciej Krzysztofowicz – analityk ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Podczas spotkania uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe grupy, mieli okazję przetestować narzędzie symulacji „System Tworzenia Scenariuszy”. Zostało one opracowane przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i jest platformą (grą), która angażuje uczestników w systematyczne myślenie przyszłościowe. Uczestnicy muszą podejmować działania w trzech horyzontach czasowych, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele jako politycy, firmy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, podczas gdy głos publiczny obserwuje i ocenia przyszłe skutki zgodnie z jej interesami. Uczestnicy symulacji podejmują działania, aby osiągnąć swoje wyznaczone wcześniej długoterminowe cele w zmieniających się warunkach zewnętrznych związanych ze scenariuszami, podczas interakcji z innymi zainteresowanymi stronami. System generuje przestrzeń do symulacji możliwych rozwiązań związanych z jakimkolwiek przedmiotem zainteresowania uczestników. Platforma pomaga ludziom wyobrazić sobie, jakie są możliwe scenariusze, które mogą być wykorzystane do np. strategicznego rozwoju. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób, reprezentujących polskie i zagraniczne biura regionalne oraz instytucje unijne. Więcej informacji na temat „Scenario Exploration System (SES)” dostępnych jest: https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses

Więcej

„Megatrendy – jak zacząć myśleć o przyszłości”

„Megatrendy to globalne siły, które mają wpływ na wszystkich ludzi. Zmieniają społeczeństwa, kulturę oraz gospodarkę.” (http://www.rp.pl/artykul/1195049-Megatrendy–ktore-zmienia-swiat.html) „Megatrendy – jak zacząć myśleć o przyszłości” to właśnie temat kolejnego spotkania z cyklu kawa z ekspertem, które odbyło się z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 25 czerwca w Domu Polski Wschodniej. Naszym ekspertem był Maciej Krzysztofowicz – analityk ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej – teoretycznej – nasz ekspert przedstawił 14 megatrendów opracowanych we Wspólnym Centrum Badawczym, którymi zarówno WRC jak i Komisja Europejska posługują się podczas opracowywania prognoz dot. wspólnych polityk. Druga natomiast była częścią warsztatową. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy i zadaniem ich było podzielenie magatrendów i uzasadnienie takiego wyboru wg ich wpływów i skutków na następujące zagadnienia dot. przyszłości Europy: Rola Polski w UE x 2, Wpływ migracji na południe Europy. Megatrendyopracowane w WRC są następujące: Nowe nierówności społeczne: mimo, że nierówności między państwami oraz bezwzględna liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyły się, ponieważ biedniejsze kraje doganiają bogatsze – pogłębiły się luki między najzamożniejszymi i najbiedniejszymi segmentami populacji. Niwelowanie różnic w dochodach, nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej    i technologii oraz ich skutki w jeszcze większym stopniu będą stanowić najważniejsze wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne, jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości. Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska: nawet gdyby nagle zatrzymano wszystkie emisje pochodzące z działalności człowieka, klimat nadal będzie się zmieniał. Niemniej jednak niesłabnący trend wzrostu zanieczyszczenia i emisji gazów cieplarnianych (spowodowane działalnością człowieka) przyczynią się do dalszego wzrostu globalnego ocieplenia,

Więcej

Spotkanie eksperckie nt. regionów o niskim dochodzie i słabym wzroście

29 czerwca 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, które w całości poświęcone zostało raportowi Komisji Europejskiej na temat regionów o niskim dochodzie i słabym wzroście. W roli eksperta wystąpił pan Błażej Gorgol z Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. W opublikowanym sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy. Ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu wzrostu i dochodu. Co ważniejsze jednak, w sprawozdaniu określono potrzeby inwestycyjne regionów, zwłaszcza pod względem kapitału ludzkiego, innowacji, jakości instytucji, większej dostępności oraz narzędzi istniejących w ramach unijnej polityki spójności, która mogłaby je wspierać w staraniach o lepszą przyszłość. W wyniku uważnego zbadania 47 regionów w ośmiu państwach członkowskich podzielono je na „regiony o niskim wzroście”, gdzie PKB na mieszkańca wynosi 90 proc. unijnej średniej, ale odnotowuje się trwały brak wzrostu, oraz na „regiony o niskim dochodzie”, gdzie PKB na mieszkańca rośnie, ale wciąż nie przekracza 50 proc. unijnej średniej. Regiony te zamieszkują 83 mln osób, czyli jedna szósta wszystkich mieszkańców UE. Jedna ich grupa znajduje się głównie na południu Europy, a druga – na wschodzie. Gospodarki regionów o niskim dochodzie można wzmocnić za pomocą skutecznego łączenia inwestycji w innowacje, kapitał ludzki i łączność Strategie inteligentnej specjalizacji mogą pomóc w zwiększeniu zdolności innowacyjnych regionów, które osiągają słabe wyniki w indeksie konkurencyjności regionalnej i w

Więcej

Kawa z Ekspertem na temat Europejskiej Polityki Klimatycznej

11 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli zostało zorganizowane pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Podczas potkania uczestnicy dyskutowali na temat: LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu, działania związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem w unijnych celach redukcji emisji do 2030 r. Ekspertem, który przybliżył powyższą tematykę był Pan Radca Adam Guibourge-Czetwertyński reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych dotyczących łagodzenia zmian klimatu i włączenia w ten system użytkowania gruntów oraz leśnictwa. Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2014 roku cel ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. W marcu 2015 EU potwierdziła 40% cel redukcyjny, zaznaczając, iż rolnictwo oraz użytkowanie gruntów, zmiana użytkowanie gruntów oraz leśnictwo (LULUCF) zostaną włączone do celu. Sektor LULUCF miałby być osobnym sektorem poza ETS i non-ETS. W skład sektora LULUCF wchodzą: zalesianie, wylesianie, gospodarka leśna, zarządzanie gruntami uprawnymi, zarządzanie gruntami trawiastymi, grunty podmokłe. Postrzegając sektor LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu, trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1.    sekwestracja dwutlenku węgla poprzez zalesianie i przyrost drewna w lasach już istniejących (zasoby leśne); 2.    zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez ograniczenie pozyskiwania drewna, wylesiania i szkód w lasach; 3.    sekwestracja dwutlenku węgla za pośrednictwem paliw odnawialnych i produktów z drewna. Strona polska bardzo pozytywnie ocenia ideę nowego instrumentu elastyczności, który pozwala państwom członkowskim na wykorzystanie ograniczonej wielkości pochłaniania netto w kategoriach LULUCF.

Więcej

Kawa z Ekspertem: Fundusze UE a Rozwój Gospodarczy Regionów po 2020 r.

Gościem Domu Polski Wschodniej był Marek Przeor z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej. Z ramienia Domu Polski Wschodniej Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli było gospodarzem spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej Markiem Przeorem. Dyskusja, w której uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli polskich regionów, w tym m.in. Dyrektor Grzegorz Orawiec z Departamentu Polityki Regionalnej,  Dyrektor Karolina Jarosz, oboje reprezentujący Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Lidia Wójtowicz, reprezentująca Województwo Warmińsko – Mazurskie. Dyskusja dotyczyła planów Komisji Europejskiej w zakresie rozwijania polityki regionalnej UE w nowej perspektywie finansowej, po roku 2020. Szczególną uwagę poświęcono kwestii rozwoju koncepcji inteligentnych specjalizacji w kolejnych latach. Marek Przeor poinformował, iż koncepcja smart specialization zostanie nie tylko utrzymana, ale także podlegać będzie ewolucji, w kierunku większego znaczenia projektów realizowanych w partnerstwach międzyregionalnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Przedstawiciele  polskich regionów apelowali podczas spotkania o uwzględnienie postulatów dotyczących większej elastyczności wydatkowania środków na poziomie regionalnym, uwzględniających specyfikę społeczno – gospodarczą poszczególnych województw.

Więcej

Kawa z Ekspertem: W DPW o strategicznych kierunkach polityki przemysłowej UE

Z inicjatywy Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego, w dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Dyrekcja ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Celem spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem”, była rozmowa nt. wsparcia rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. W dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem z Dyrekcji Generalne ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Tematem rozmów było wsparcie rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. Dyskutowano nt. dostępnych, efektywnych mechanizmów uwzględniania perspektywy polskich regionów  i przedsiębiorstw w procesie tworzenia podstaw programowych dla nowych narzędzi wsparcia rozwoju przemysłu w UE. Podkreślono szczególną rolę podejmowania wysiłków instytucjonalnych i bezpośrednio prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu regionalnego w procesach konsultacji legislacyjnych prowadzonych przez instytucje europejskie, jako istotny, efektywny element wpływu na przyjmowane w Brukseli kierunki działań związanych z  wsparciem rozwoju przemysłowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Regionalne Woj. Św. w Brukseli,  w ramach cyklu „Kawa z ekspertem” Domu Polski Wschodniej, uczestniczyło prawie 30 osób, reprezentujących polskie biura regionalne, biura eurodeputowanych i inne instytucje. Obecne były najwyższe władze regionalne. Województwo świętokrzyskie reprezentował Marek Szczepanik, Członek Zarządu Regionu oraz Grzegorz Orawiec; Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Województwo Dolnośląskie reprezentował Tadeusz Samborski, Członek Zarządu.

Więcej