POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027

9 listopada, o godzinie 11:00 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem w Domu Polski Wschodniej, której organizatorami były biuro Regionalne Województwa Lubelskiego oraz Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego. Temat wirtualnego wydarzenia to „Społeczeństwo nową siłą napędową rozwoju regionalnego. Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia terytorialne polityki spójności.” W dyskusji wzięła udział jako ekspert – Pani Katarzyna Szumielewicz (DG REGIO, KE). Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli. Celem wideokonferencji było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy instytucjami zajmującymi się omawianą problematyką na szczeblu regionalnym z ekspertem reprezentującym Komisję Europejską. Wirtualna Kawa z Ekspertem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem co przełożyło się na wysoką frekwencję, w zorganizowanym webinarze wzięło udział, aż 107 uczestników. Podczas spotkania pani Szumielewicz omówiła główne cele oraz priorytety polityki spójności na lata 2021-2027, przedstawiła instrumenty polityki spójności oraz odpowiedziała na wszystkie zadane pytania w trakcie debaty. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach przygotowania regionów do przyszłej perspektywy pod kątem wdrażania instrumentów terytorialnych oraz jak regiony powinny wdrażać instrumenty terytorialne, takie jak ZIT czy RLKS aby zwiększyć partycypację społeczną. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział w debacie oraz zapraszamy na kolejne Kawy z Ekspertem DPW!

Więcej

II filar Planu Odbudowy – REACT EU – tematem kolejnego spotkania z cyklu Kawa z Ekspertem

4 sierpnia o godz. 14:00 w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne wirtualne spotkanie z cyklu: „Kawa z Ekspertem”. Gościem spotkania była pani Urszula Romańska, ekspert narodowy oraz specjalista Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Tematem spotkania był: „II filar Planu Odbudowy – REACT-EU”. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich Departamentów: Rozwoju Regionalnego (RR), Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (PI), Biura Informacji o Funduszach Europejskich (BI), Gospodarki Regionalnej (GR), Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RP) jak również do pracowników przedstawicielstw w Brukseli oraz wszystkich zainteresowanych tematem funduszy europejskich. W wydarzeniu wzięło udział 52 osoby. Głównym punktem spotkania było omówienie zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 28 maja br. nowego narzędzia – „REACT EU”, które jest programem wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy. W swoim wystąpieniu pani Urszula Romańska omówiła również propozycje Rady Europejskiej z dnia 17-21 lipca br., jak również poruszyła kwestie dotyczące instrumentu Next Generation oraz programu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) w odniesieniu do finansowania REACT-EU oraz zasad podziału środków pomiędzy państwa EU. Wszystkich zainteresowanych tematyką budżetu EU oraz Nowych Wieloletnich Ram Finansowych zapraszamy na kolejną Kawę z Ekspertem, która odbędzie się już we wrześniu. Zapraszamy również do śledzenia aktualności Domu Polski Wschodniej oraz naszego Facebooka. https://www.facebook.com/EastPolandHouse

Więcej

Deinstytucjonalizacja – doświadczenia z wdrażania funduszy UE, kryzysu koronawirusa i związane z tym wyzwania na przyszłość.

W dniu 18 czerwca o godz. 10.00 odbyła się wideokonferencja z cyklu: „ Kawa z Ekspertem”. Organizatorami spotkania był Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który wspólnie z Lubelskim Convention Bureau przygotował całe spotkanie w formie wideokonferencji. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Komisji Europejskiej: Pani Joanna Charytonowicz, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, Komisja Europejska oraz Pani Katarzyna Glowacka – Rochebonne, Dyrekcja Generalna ds. Polityki regionalnej i miejskiej, Komisja Europejska. Tematem wydarzenia była: „Deinstytucjonalizacja-doświadczenia z wdrażania funduszy UE, kryzysu koronawirusa i związane z tym wyzwania na przyszłość”. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Departamentów EFRR, EFS, RPO oraz Zdrowia. W spotkaniu wzięło udział 67 osób. Wśród uczestników byli pracownicy Komisji Europejskiej, biura regionalne działające na terenie Brukseli oraz pracownicy urzędów marszałkowskich i osoby zainteresowane tematem.  Celem wideokonferencji było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy instytucjami zajmującymi się omawianą problematyką na szczeblu regionalnym z ekspertami reprezentującymi Komisję Europejską. Głównymi punktami spotkania było omówienie wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności– zestaw narzędzi. Poruszana została m.in. kwestia problematyki jaką jest dotarcie do danych wskazujących na skalę problemu. Przedstawiono i poddano analizie skuteczność procesu deinstytucjonalizacji w obliczu pandemii. Podczas spotkania wyjaśniono dlaczego proces deinstytucjonalizacji jest tak istotny dla samej Komisji Europejskiej i dlaczego powinien być równie ważny dla społeczeństwa. Przedstawiono także najważniejsze wyzwania stojące na drodze wdrażania DI oraz kierunki jej rozwoju. Do największych wyzwań zaliczono m.in.: stabilność finansową i jej trwałość, nierówność w dostępie do usług, kadry, potrzebę stworzenia długotrwałej strategii oraz jej monitorowania, czy też potrzebę uświadamiania społeczeństwu

Więcej

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej tematem dyskusji w Domu Polski Wschodniej

14 marca 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące stanu negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Ekspertami podczas spotkania byli: Pani Joanna Horyza i Pan Paweł Szabelak reprezentujący Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opublikowano 1 czerwca 2018 r. Obejmują one trzy wnioski: rozporządzenie określające zasady dotyczące wsparcia strategicznych planów WPR; rozporządzenie w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku i horyzontalne rozporządzenie dotyczące finansowania, zarządzania i monitorowania WPR. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR wprowadza nowy model realizacji, opisany przez Komisję jako fundamentalna zmiana WPR, obejmujący przejście od zgodności bezpośrednio z przepisami do wyników i efektów. Obejmuje nowy podział odpowiedzialności między UE i państwa członkowskie. Proponuje się nowy proces planowania, który obejmie zarówno Filar I (płatności bezpośrednie), jak i Filar II (rozwój obszarów wiejskich) WPR. Komisja Europejska określiła priorytetowe cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej z podziałem na: cele ogólne, cele szczegółowe i cele przekrojowe. Podstawowym dokumentem dla każdego kraju członkowskiego w kwestii WPR będzie Plan Strategiczny, który ma być tworzony wg następującego planu: Diagnoza, SWAT (podsumowanie dla każdego z 9 celów) – planowane jest, że pierwsze projekty diagnozy SWAT będą opracowane w kwietniu br., a w maju/czerwcu zostaną zidentyfikowane potrzeby i wnioski dla zakresu działań. Ocena potrzeb i strategia interwencji dla każdego z 9 celów Opis interwencji Cele i plany finansowe Systemy zarządzania i systemy koordynacji Modernizacja i uproszczenie Modernizacja: AKIS

Więcej

„Megatrendy – jak zacząć myśleć o przyszłości”

„Megatrendy to globalne siły, które mają wpływ na wszystkich ludzi. Zmieniają społeczeństwa, kulturę oraz gospodarkę.” (http://www.rp.pl/artykul/1195049-Megatrendy–ktore-zmienia-swiat.html) „Megatrendy – jak zacząć myśleć o przyszłości” to właśnie temat kolejnego spotkania z cyklu kawa z ekspertem, które odbyło się z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 25 czerwca w Domu Polski Wschodniej. Naszym ekspertem był Maciej Krzysztofowicz – analityk ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej – teoretycznej – nasz ekspert przedstawił 14 megatrendów opracowanych we Wspólnym Centrum Badawczym, którymi zarówno WRC jak i Komisja Europejska posługują się podczas opracowywania prognoz dot. wspólnych polityk. Druga natomiast była częścią warsztatową. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy i zadaniem ich było podzielenie magatrendów i uzasadnienie takiego wyboru wg ich wpływów i skutków na następujące zagadnienia dot. przyszłości Europy: Rola Polski w UE x 2, Wpływ migracji na południe Europy. Megatrendyopracowane w WRC są następujące: Nowe nierówności społeczne: mimo, że nierówności między państwami oraz bezwzględna liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyły się, ponieważ biedniejsze kraje doganiają bogatsze – pogłębiły się luki między najzamożniejszymi i najbiedniejszymi segmentami populacji. Niwelowanie różnic w dochodach, nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej    i technologii oraz ich skutki w jeszcze większym stopniu będą stanowić najważniejsze wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne, jakie stoją przed nami w najbliższej przyszłości. Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska: nawet gdyby nagle zatrzymano wszystkie emisje pochodzące z działalności człowieka, klimat nadal będzie się zmieniał. Niemniej jednak niesłabnący trend wzrostu zanieczyszczenia i emisji gazów cieplarnianych (spowodowane działalnością człowieka) przyczynią się do dalszego wzrostu globalnego ocieplenia,

Więcej

Spotkanie eksperckie nt. regionów o niskim dochodzie i słabym wzroście

29 czerwca 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, które w całości poświęcone zostało raportowi Komisji Europejskiej na temat regionów o niskim dochodzie i słabym wzroście. W roli eksperta wystąpił pan Błażej Gorgol z Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. W opublikowanym sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych funduszy. Ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu wzrostu i dochodu. Co ważniejsze jednak, w sprawozdaniu określono potrzeby inwestycyjne regionów, zwłaszcza pod względem kapitału ludzkiego, innowacji, jakości instytucji, większej dostępności oraz narzędzi istniejących w ramach unijnej polityki spójności, która mogłaby je wspierać w staraniach o lepszą przyszłość. W wyniku uważnego zbadania 47 regionów w ośmiu państwach członkowskich podzielono je na „regiony o niskim wzroście”, gdzie PKB na mieszkańca wynosi 90 proc. unijnej średniej, ale odnotowuje się trwały brak wzrostu, oraz na „regiony o niskim dochodzie”, gdzie PKB na mieszkańca rośnie, ale wciąż nie przekracza 50 proc. unijnej średniej. Regiony te zamieszkują 83 mln osób, czyli jedna szósta wszystkich mieszkańców UE. Jedna ich grupa znajduje się głównie na południu Europy, a druga – na wschodzie. Gospodarki regionów o niskim dochodzie można wzmocnić za pomocą skutecznego łączenia inwestycji w innowacje, kapitał ludzki i łączność Strategie inteligentnej specjalizacji mogą pomóc w zwiększeniu zdolności innowacyjnych regionów, które osiągają słabe wyniki w indeksie konkurencyjności regionalnej i w

Więcej

Kawa z Ekspertem na temat Europejskiej Polityki Klimatycznej

11 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli zostało zorganizowane pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Podczas potkania uczestnicy dyskutowali na temat: LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu, działania związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem w unijnych celach redukcji emisji do 2030 r. Ekspertem, który przybliżył powyższą tematykę był Pan Radca Adam Guibourge-Czetwertyński reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych dotyczących łagodzenia zmian klimatu i włączenia w ten system użytkowania gruntów oraz leśnictwa. Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2014 roku cel ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. W marcu 2015 EU potwierdziła 40% cel redukcyjny, zaznaczając, iż rolnictwo oraz użytkowanie gruntów, zmiana użytkowanie gruntów oraz leśnictwo (LULUCF) zostaną włączone do celu. Sektor LULUCF miałby być osobnym sektorem poza ETS i non-ETS. W skład sektora LULUCF wchodzą: zalesianie, wylesianie, gospodarka leśna, zarządzanie gruntami uprawnymi, zarządzanie gruntami trawiastymi, grunty podmokłe. Postrzegając sektor LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu, trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1.    sekwestracja dwutlenku węgla poprzez zalesianie i przyrost drewna w lasach już istniejących (zasoby leśne); 2.    zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez ograniczenie pozyskiwania drewna, wylesiania i szkód w lasach; 3.    sekwestracja dwutlenku węgla za pośrednictwem paliw odnawialnych i produktów z drewna. Strona polska bardzo pozytywnie ocenia ideę nowego instrumentu elastyczności, który pozwala państwom członkowskim na wykorzystanie ograniczonej wielkości pochłaniania netto w kategoriach LULUCF.

Więcej

Kawa z Ekspertem: Fundusze UE a Rozwój Gospodarczy Regionów po 2020 r.

Gościem Domu Polski Wschodniej był Marek Przeor z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej. Z ramienia Domu Polski Wschodniej Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli było gospodarzem spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej Markiem Przeorem. Dyskusja, w której uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli polskich regionów, w tym m.in. Dyrektor Grzegorz Orawiec z Departamentu Polityki Regionalnej,  Dyrektor Karolina Jarosz, oboje reprezentujący Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Lidia Wójtowicz, reprezentująca Województwo Warmińsko – Mazurskie. Dyskusja dotyczyła planów Komisji Europejskiej w zakresie rozwijania polityki regionalnej UE w nowej perspektywie finansowej, po roku 2020. Szczególną uwagę poświęcono kwestii rozwoju koncepcji inteligentnych specjalizacji w kolejnych latach. Marek Przeor poinformował, iż koncepcja smart specialization zostanie nie tylko utrzymana, ale także podlegać będzie ewolucji, w kierunku większego znaczenia projektów realizowanych w partnerstwach międzyregionalnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Przedstawiciele  polskich regionów apelowali podczas spotkania o uwzględnienie postulatów dotyczących większej elastyczności wydatkowania środków na poziomie regionalnym, uwzględniających specyfikę społeczno – gospodarczą poszczególnych województw.

Więcej

Kawa z Ekspertem: W DPW o strategicznych kierunkach polityki przemysłowej UE

Z inicjatywy Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego, w dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Dyrekcja ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Celem spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem”, była rozmowa nt. wsparcia rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. W dniu 15 marca, odbyło się spotkanie z Grzegorzem Drozdem z Dyrekcji Generalne ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisji Europejskiej. Tematem rozmów było wsparcie rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE. Dyskutowano nt. dostępnych, efektywnych mechanizmów uwzględniania perspektywy polskich regionów  i przedsiębiorstw w procesie tworzenia podstaw programowych dla nowych narzędzi wsparcia rozwoju przemysłu w UE. Podkreślono szczególną rolę podejmowania wysiłków instytucjonalnych i bezpośrednio prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu regionalnego w procesach konsultacji legislacyjnych prowadzonych przez instytucje europejskie, jako istotny, efektywny element wpływu na przyjmowane w Brukseli kierunki działań związanych z  wsparciem rozwoju przemysłowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Regionalne Woj. Św. w Brukseli,  w ramach cyklu „Kawa z ekspertem” Domu Polski Wschodniej, uczestniczyło prawie 30 osób, reprezentujących polskie biura regionalne, biura eurodeputowanych i inne instytucje. Obecne były najwyższe władze regionalne. Województwo świętokrzyskie reprezentował Marek Szczepanik, Członek Zarządu Regionu oraz Grzegorz Orawiec; Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Województwo Dolnośląskie reprezentował Tadeusz Samborski, Członek Zarządu.

Więcej

Kawa z Ekspertem: Polityka Spójności po roku 2020

4 maca 2016 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejce spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, które poświęcone zostało roli regionów w kształtowaniu polityki spójności po 2020 roku. W roli eksperta wystąpił Krzysztof Kasprzyk, Kierownik Wydziału ds. Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznacza 1/3 swojego budżetu służy do rozwiązywania szeregu problemów zarówno krótko, jak i długo terminowych. Stanowi ona kluczowy element rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej oraz daje możliwość wyrównywania różnic w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Polityka spójności jest niewątpliwie najbardziej widocznym instrumentem UE, ale jest obecnie postrzegana jako instrument nie dostosowany do realiów. Instrument, który nie odpowiada w pełni różnicom jakie występują w regionach. Dlatego też, nie wszędzie różnice miedzy rozwojem regionów są wyrównywane, a wręcz w niektórych miejscach (np. województwa Polski Wschodniej) zostały one pogłębione. Z badań przeprowadzonych przez Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), której Województwo Podlaskie jest członkiem, spośród 43 regionów, które zmieniły swój status rozwojowy na przestrzeni ostatniej dekady tylko 9 z nich zanotowało wzrost, a w 37 nastąpił spadek wskaźników definiujących rozwój regionalny. Podczas spotkania w Domu Polski Wschodniej w Brukseli zaproszony ekspert potwierdził sugestię Komisarz ds. Polityki Regionalnej, która padła dzień wcześniej podczas konferencji poświęconej tej tematyce, że polityka spójności w obecnym kształcie prawdopodobnie zniknie i zastąpią ją inne instrumenty. Debata, która już się rozpoczęła będzie z pewnością najtrudniejszą debatę w historii UE ze względu na to, ze pojawiły się nowe czynniki takie jak kryzys imigracyjny i kwestia pogłębienia spójności monetarnej i gospodarczej UE, które pokazują,

Więcej