Silny głos regionów w Brukseli w sprawie Polityki Spójności po 2020

28 września 2016 r. odbył się w Brukseli Europejski Szczyt Regionów. Był on poświęcony przyszłości Polityki Spójności po 2020. Przedstawiciele 188 regionów z 22 państw członkowskich (skupiających 71,5% ludności UE) oraz 5 organizacji międzyregionalnych podpisało w Brukseli powszechną deklarację: „Silna odnowiona Polityka Regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020” . Sygnatariusze deklaracji domagającą się kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich regionów po roku 2020. Wśród sygnatariuszy deklaracji są również województwa Polski Wschodniej.

Polityka Spójności UE powstała w roku 1986. Ma ona na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.

Księga z podpisami najwyższych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych została przekazana na ręce  przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkuli, Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE Corinie Cretu, Ambasadorowi Petrowi Javorcikowi, stałemu przedstawicielowi z ramienia słowackiej prezydencji w UE oraz przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Iskrze Mihaylovej.

Tak szerokie poparcie ze strony władz lokalnych i regionalnych dało silny sygnał instytucjom unijnym jak wielkie znaczenie dla rozwoju regionalnego ma Polityka Spójności i że bez tej polityki trudno mówić o niwelowaniu różnic rozwojowych wewnątrz Unii.