Podlaskie aktywnym uczestnikiem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018

Po raz czternasty z rzędu Województwo Podlaskie jest współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Po raz piaty przypadł nam zaszczyt odgrywania kluczowej roli przy organizacji debaty, która odbyła się w dniu 9 października 2018 r. w Brukseli.

W dniach 8 – 11 października 2018 roku odbywa się 16. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, której hasło przewodnie brzmi: „Za silną unijną polityką spójności po 2020 r.”. Wydarzenie jest kluczową platformą do gromadzenia i przedstawiania poglądów europejskich regionów i miast zarówno na temat budżetu, jak i propozycji legislacyjnych związanych z polityką spójności i rozwojowi obszarów wiejskich, a także przyszłością Europy w perspektywie regionalnej i lokalnej.

Dyskusje podczas odbywających się w Brukseli konferencji obejmują następujące zagadnienia:

  • potrzeba silnej polityki spójności po 2020 r. w celu pokonania barier strukturalnych, pobudzenia kapitału ludzkiego i poprawy jakość życia;
  • wzrost i rozwój regionalny, zrozumienie i zarządzanie terytorialnymi skutkami globalizacji i transformacji cyfrowej, regionalny wymiar zmian klimatycznych i transformacja energetyki;
  • zintegrowany rozwój terytorialny, a także skuteczne regionalne i lokalne strategie dotyczące młodzieży, integracji migrantów i wykluczenia społecznego.

Dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo pełniło rolę lidera konglomeratu „Regiony na rzecz innowacji w dziedzinie zdrowia”, w skład którego weszły następujące regiony: Umbria (Włochy), Irlandia Północna i Auvergne-Rhône-Alpes (Francja).

Konglomerat, w którym znalazło się Województwo Podlaskie zorganizował debatę „Medycyna spersonalizowana: intensyfikacja badań w dziedzinie zdrowia na poziomie regionalnym”, podczas której poruszony był temat badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia jako ważny element polityki regionalnej Unii Europejskiej. Debata wpisywała się w promowaną przez UE synergię między programem „Horyzont 2020”, europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESIF) oraz strategiami inteligentnej specjalizacji w zakresie badań i innowacji (RIS3) dla regionów.

Motywem przewodnim debaty było zbadanie wkładu regionów UE w badania i innowacje w celu opracowania i wdrożenia koncepcji spersonalizowanej medycyny. Starzejące się społeczeństwo i zwiększone obciążenie systemów opieki zdrowotnej w Europie doprowadziło do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej w regionach UE i stanowi poważne wyzwanie, któremu należy stawić czoła na szczeblu unijnym. Medycyna spersonalizowana może sprostać tym wyzwaniom dzięki specjalnym strategiom zapobiegania i leczenia osób lub grup osób. Ponadto spersonalizowana medycyna jest szybko rozwijającym się rynkiem, a europejska branża opieki zdrowotnej ma potencjał, by budować swoją wiodącą pozycję, zapewniając wzrost gospodarczy i miejsca pracy.

Podczas wydarzenia eksperci z regionów i Komisji Europejskiej koncentrowali się na wartości dodanej spersonalizowanej medycyny. Przeanalizowali różne tematy dotyczące integracji Big Data i rozwiązań ICT, edukacji pracowników służby zdrowia oraz innowacyjnych spersonalizowanych metod leczenia i rozwiązań na rynku.

Województwo Podlaskie podczas debaty reprezentowane było przez dr hab. Mirosława Kwaśniewskiego Kierownika Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ekspert przybliżył bieżące działania Centrum mające na celu skuteczne zastosowanie spersonalizowanej medycyny w badaniach klinicznych oraz opracowanie nowych narzędzi i strategii gromadzenia i analizy danych medycznych. Omówił także wdrażane w województwie programy skierowane na integrację wysoce zestandaryzowanych biobanków, kompleksowe badania kohortowe, analizy molekularne i radiometryczne na dużą skalę oraz zaawansowane podejścia obliczeniowe.