O Partnerstwie Wschodnim z Marszałkami w Brukseli

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się w czwartek (16 maja br.) konferencja „Partnerstwo Wschodnie po 2020 r. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałkowie województw Polski Wschodniej.

Organizacja wydarzenia wpisywała się w obchody 10-lecia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego jak również 10-lecia istnienia wspólnego brukselskiego przedstawicielstwa województw Polski Wschodniej.

Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowej współpracy województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z wyzwaniami na przyszłość w tym obszarze, a w szczególności podjęli próbę udzielnie odpowiedzi na pytania związane z celami polityki zewnętrznej UE i miejscem Partnerstwa Wschodniego w nowej koncepcji unijnego instrumentu finansowania. Dzięki obecności przedstawicieli krajów objętych inicjatywą spotkanie było doskonałą okazją do oceny skuteczności działań w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz spojrzenia na przyszłe cele i priorytety unijnej polityki zewnętrznej przez pryzmat głównych beneficjentów podejmowanych działań.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl: – Integracja to korzyść obustronna. Dlatego dzisiaj przedstawimy też efekty naszych działań w tym zakresie. Dużą rolę w tym procesie mają regiony przygraniczne dlatego właśnie miejsce naszego spotkania nie jest przypadkowe. Wciąż mam w pamięci początek maja i wspólne przedsięwzięcie na granicy polsko-ukraińskiej. Tylko na kilka dni otwarto piesze przejście graniczne, by w tym okresie prawie 3000 osób skorzystało z możliwości turystycznego przejścia na polską czy ukraińską stronę. To jeden z aspektów działań na rzecz Partnerstwa Wschodniego – powiedział Władysław Ortyl. Marszałek podkreślił także pozytywne aspekty unijnego programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina.

Jednym z celów tego wieloaspektowego wydarzenia było pobudzenie dyskusji na temat realizacji idei Partnerstwa Wschodniego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE oraz współpracy jednostek samorządowych i pozarządowych, w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele dyplomacji, marszałkowie, reprezentanci świata nauki oraz unijnych instytucji. Partnerstwo O przyszłości polityki wschodniej, a także o partnerstwie widzianym z perspektywy wschodu dyskutowano w panelu eksperckim z udziałem MykolaTochytskyi – Ambasador Ukrainy w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga, Piotr Shulga – zastępca Ambasadora Białorusi w Królestwie Belgii, Rafał Wolski – Konsul Generalny RP we Lwowie; Weronika Frydryszek – Koordynator Zespołu ds. Polityki Wschodniej i Partnerstwa Wschodniego w Stałym  Przedstawicielstwie RP w UE; Wojciech Danecki – doradca polityczny, szef Działu Spraw Zagranicznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i Katarzyna Sobieraj – z dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i rozszerzenia.

Województwa Polski Wschodniej reprezentowali Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz.

W swoim wystąpieniu Marszałek Jarosław Stawiarski przedstawił doświadczenia województwa lubelskiego we współpracy w Ukrainą i Białorusią. W swojej prezentacji zaznaczył, jak wielowymiarowa jest to współpraca. Obejmuje ona zarówno inwestycje w infrastrukturę, rozwój turystyki po obu stronach granicy, wsparcie dostępności usług medycznych, poprawę stanu środowiska naturalnego czy wspieranie ochotniczych straży pożarnych.

Marszałek Stawiarski podsumował swoje wystąpienie apelem do instytucji unijnych o zwiększenie środków na współpracę transgraniczną, gdyż służy to integracji społecznej i ekonomicznej oraz poprawie bezpieczeństwa. Zaprosił również uczestników konferencji do Lublina na odbywający się w dniach 23-24 września 2019 r. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego mówił o efektach programów transgranicznych, a zwłaszcza programu Polska-Białoruś-Ukraina. Dzięki niemu zostało zrealizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji, turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa oraz infrastruktury i obsługi przejść granicznych. Marszałek zaznaczył, że potrzebne są kolejne inwestycje, które sprawią, że współpraca ze Wschodem będzie bardziej efektywna.

− Cieszę się, że Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu na programy transgraniczne w nowej perspektywie. Nie powinno się to jednak odbywać kosztem Polski Wschodniej i wsparcia finansowego dla naszych regionów – podsumował swoje wystąpienie marszałek Artur Kosicki, który jest również przewodniczącym komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Pani Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik w swojej prezentacji przedstawiła przykłady udziału Regionu Świętokrzyskiego w Partnerstwie Wschodnim nie tylko z minionej dekady, ale również z lat wcześniejszych. Podkreśliła, że początki współpracy naszego regionu z obecnymi członkami programu Partnerstwo Wschodnie sięgają tak naprawdę końca lat 60-tych minionego stulecia.

– Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego bliskim partnerem jest Obwód Rówieński na Ukrainie i to w odniesieniu do współpracy z nim, już ponad 15-letniej, możemy formułować wnioski i oczekiwania wobec inicjatywy Partnerstwa Wschodniego – powiedział Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz. Dodał jednocześnie – Projekty obywatelskie, docieranie z nimi do jak największej liczby ludności, angażowanie i wzmacnianie organizacji pozarządowych – to działania, których społeczeństwo ukraińskie potrzebuje i należy je kontynuować. – Nie ulega wątpliwości, że Partnerstwo Wschodnie powinno być kontynuowane. Z pewnością kraje nim objęte powinny wykazać większą determinację w dążeniu do realizacji reform, ale wsparcie państw UE w tym procesie jest nie do przecenienia – podkreślił na zakończenie Wicemarszałek Miron Sycz.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli jest wiodącym przedstawicielstwem polskich regionów za granicą w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego. Wielokrotnie był gospodarzem i organizatorem owocnych spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą, z których na szczególną uwagę zasługują „Dni Partnerstwa Wschodniego”. Czwartkowa konferencja była kontynuacją promocji i wsparcie idei Partnerstwa Wschodniego wśród przedstawicieli głównych instytucji europejskich oraz podmiotów międzynarodowych związanych z propagowaniem współpracy na poziomie gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym z krajami na wschód od UE.