Innowacyjny Klaster Obróbki Metali z Polski Wschodniej podbija Hannover Messe 2019!

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. odbywają się w Hanowerze największe doroczne przemysłowe targi świata „Hannover Messe 2019”, organizowane od 1947 r. Wydarzenie to przyciąga każdorazowo około 6500 wystawców z całego świata oraz niemalże 220000 odwiedzających. Targi są doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych wynalazków w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcyjnych. W ramach inicjatywy aktywnie wspieranej od kilku lat przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli w targach hanowerskich uczestniczy z roku na rok coraz większa grupa firm reprezentujących Klaster Obróbki Metali z Polski Wschodniej, posiadający status Krajowego Klastra Kluczowego. W tegorocznej edycji Hannover Messe 2019 w ramach wspólnego stoiska udział biorą następujące firmy: FiN Sp. z o. o., Gumet Sz. Geneja Sp. j., Exparto s. c., oraz Polish Intelligence Logic Controllers (PILC). Tradycyjnie już innowacyjne rozwiązania prezentowane przez firmy związane z regionami Polski Wschodniej wzbudzają znaczące zainteresowanie potencjalnych partnerów biznesowych z wielu regionów świata.

Więcej

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej tematem dyskusji w Domu Polski Wschodniej

14 marca 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące stanu negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Ekspertami podczas spotkania byli: Pani Joanna Horyza i Pan Paweł Szabelak reprezentujący Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opublikowano 1 czerwca 2018 r. Obejmują one trzy wnioski: rozporządzenie określające zasady dotyczące wsparcia strategicznych planów WPR; rozporządzenie w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku i horyzontalne rozporządzenie dotyczące finansowania, zarządzania i monitorowania WPR. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR wprowadza nowy model realizacji, opisany przez Komisję jako fundamentalna zmiana WPR, obejmujący przejście od zgodności bezpośrednio z przepisami do wyników i efektów. Obejmuje nowy podział odpowiedzialności między UE i państwa członkowskie. Proponuje się nowy proces planowania, który obejmie zarówno Filar I (płatności bezpośrednie), jak i Filar II (rozwój obszarów wiejskich) WPR. Komisja Europejska określiła priorytetowe cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej z podziałem na: cele ogólne, cele szczegółowe i cele przekrojowe. Podstawowym dokumentem dla każdego kraju członkowskiego w kwestii WPR będzie Plan Strategiczny, który ma być tworzony wg następującego planu: Diagnoza, SWAT (podsumowanie dla każdego z 9 celów) – planowane jest, że pierwsze projekty diagnozy SWAT będą opracowane w kwietniu br., a w maju/czerwcu zostaną zidentyfikowane potrzeby i wnioski dla zakresu działań. Ocena potrzeb i strategia interwencji dla każdego z 9 celów Opis interwencji Cele i plany finansowe Systemy zarządzania i systemy koordynacji Modernizacja i uproszczenie Modernizacja: AKIS i technologie cyfrowe Uproszczenie i redukcja obciążenia administracyjnego dla beneficjentów końcowych Komisja Europejska zaproponowała również nowy model wdrażania WPR: Problemem, na który zwraca uwagę polski rząd jest kwestia odchyleń w realizacji rezultatów. Jeśli przekroczą one 25%, to płatności zostaną wstrzymane. Polski rząd proponuje aby zwiększyć współczynnik odchylenia do 35%-40% przynajmniej w pierwszych latach wdrażania WPR. Państwa członkowskie będą też musiały zaprogramować instrumenty na

Więcej

Eksperci EBI o finansowaniu projektów samorządowych ze środków zewnętrznych

W dniu 13.03.2019 r. przedstawiciele polskich regionów uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej z cyklu „Kawa z ekspertem”, zorganizowanym z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli. Tym razem naszymi ekspertami byli Natalia Batz i Witold Szpak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu. Tematem spotkania były instrumenty wsparcia finansowego dużych projektów samorządowych, jakie oferuje EBI. Europejski Bank Inwestycyjny jest największą instytucją finansową na świecie. Jego udziałowcami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), w tym Polska. EBI udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty realizujące cele UE przede wszystkim w następujących branżach: innowacji, środowiska, rozwoju infrastruktury oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Większość polskich regionów rozpoczyna właśnie prace nad nowymi strategiami rozwoju w ramach przygotowań do zbliżającej się nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Oprócz wsparcia stricte finansowego EBI oferuje również usługi doradcze na każdym etapie tworzenia projektów. Spotkanie z ekspertami EBI było doskonałą okazją dla przedstawicieli regionalnych w Brukseli do nawiązania bezpośrednich kontaktów dwustronnych oraz konstruktywnej wymiany na temat współpracy regionalnej w nadchodzących latach.  

Więcej

Spotkanie Grupy Roboczej DPW w Brukseli

W dniu 12.03.2019 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z 5 regionów współtworzących DPW. Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasową owocną współpracę międzyregionalną oraz omówili plany udoskonalania wspólnych działań w przyszłości. Przedstawiciel Regionu Podlaskiego, Michał Szczepura, przedstawił sprawozdanie z działalności Domu Polski Wschodniej za rok 2018. Wyodrębnił w nim cztery wiodące kategorie aktywności DPW: Działania o charakterze informacyjnym Działania o charakterze promocyjnym Działania o charakterze pro-gospodarczym Bieżąca działalność DPW Sprawozdania z działalności DPW za rok 2018 zostało przyjęte przez uczestników Grupy Roboczej. Następnie omówiono Plan działań DPW na rok 2019. Następne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się w Olsztynie w dniach 28-29.08.2019 r.      

Więcej

Profesor Stanisław Żak inauguruje Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Brukseli

„Gustaw Herling-Grudziński. Pisarz wyklęty” to tytuł wykładu Profesora Stanisława Żaka zorganizowanego przez Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Honorowym patronatem wydarzenie objął Pan Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii.   Dla doniosłego uczczenia jubileuszu  100-lecia urodzin Gustawa Herling-Grudzińskiego, którego „losy i twórczość (…) stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości” oraz w „uznaniu słowa i czynu wybitnego pisarza” rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Profesor Emeritus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Senator RP I i II kadencji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką ”Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medalem „Vir Bonus”, odznaką „Zasłużony dla Kielecczyzny”, laureat Świętokrzyskiej Victorii – aby wspomnieć tylko po części dotychczasowe osiągnięcia Profesora Stanisława Żaka, jest nie tylko znanym literaturoznawcą, historykiem i publicystą, mentorem, dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń absolwentów Wydziału Humanistycznego kieleckiej uczelni,  lecz również świadkiem i aktywnym uczestnikiem rzeczywistości,  pracującym niestrudzenie na rzecz rozwoju demokracji naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Świętokrzyskiej.   Nic więc dziwnego – bo i okazja doniosła i prelegent znakomity, że w poniedziałkowy wieczór 11.03.2019 r. salony Domu Polski Wschodniej w Brukseli wypełniła licznie publiczność z wielu stron świata i w różnym wieku (z grupą absolwentów Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach włącznie). Pana Ambasadora  RP reprezentowała Pani Anna Podsiadło, I Sekretarz Ambasady RP w Królestwie Belgii.   Portret Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nakreślony przez Stanisława Żaka rozświetlały kilkakrotnie powtarzane słowa o humanistycznej i antropocentrycznej perspektywie pisarza wobec tematu ochrony lub niszczenia praw człowieka, jak również o sposobach zachowania człowieczeństwa w nieludzkiej rzeczywistości sowieckiego Gułagu. I chociaż większość wykładu poświęcona była „Innemu światu”, kontekstowi jego powstania, perypetiom związanym z jego wydaniem oraz tworzeniu z jednej strony łagrowej a z drugiej emigracyjnej tradycji literackiej, to wyjątki z „Dziennika pisanego nocą” oraz przywołanie  opowiadań „Drugie przyjście” i „Ofiarowanie” pozwoliły zebranym dostrzec pełną twarz artysty zmagającego się z tragicznymi konfliktami ludzkiego losu i przeciwstawnych wartości. „Gustaw Herling- Grudziński jest moralistą, ale nie jest inkwizytorem, bezwzględnym sędzią,

Więcej

Delegacja Województwa Świętokrzyskiego z wizytą w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii

W dniu 11.03.2019 r. delegacja Województwa Świętokrzyskiego została oficjalnie przyjęta w Ambasadzie RP w Brukseli przez Adama Orzechowskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali Tomasz Janusz, p. o. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Konrad Cedro, Przedstawiciel Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Domu Polski Wschodniej. W spotkaniu wziął również udział Profesor Stanisław Żak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który przybył do Brukseli na zaproszenie Domu Polski Wschodniej z wykładem inaugurującym obchody 100-lecia urodzin pochodzącego z Regionu Świętokrzyskiego polskiego pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP „Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.” Adam Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii objął Honorowy Patronat nad wszystkimi inicjatywami Domu Polski Wschodniej związanymi z uczczeniem pamięci pisarza na terenie Królestwa Belgii.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli regionalnych z zespołem DG Regio F3 Poland w Komisji Europejskiej

W dniu 20.02.2019 r. odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli regionalnych w  Komisji Europejskiej z zespołem DG Regio F3 Poland. Głównym celem spotkania była dyskusja panelowa nt. przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej oraz działań podejmowanych przez DG Regio na rzecz jej popularyzacji poprzez media społecznościowe oraz bezpośrednie spotkania z obywatelami państw członkowskich. Wydział Komisji Europejskiej DG Regio F3 Poland zajmuje się realizacją tych zadań w Polsce. Po krótkiej prezentacji związanej z tematem przewodnim spotkania zebrani zaangażowali się w twórczą wymianę pomysłów nt. przygotowań biur regionalnych m. in. do obchodów 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej w maju 2019 r. Przedstawione wstępne pomysły kilku regionów mają za cel propagowanie szeroko pojętych „wartości europejskich” przede wszystkim wśród młodego pokolenia polskich obywateli Unii Europejskiej. Spotkanie było również – jak zawsze – okazją do odnowienia kontaktów pomiędzy wszystkimi 16 regionami Polski reprezentowanymi w Brukseli.

Więcej

Kawa z Ekspertem: „Horyzont Europa”

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”. Program Horizon Europe to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE; zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Warto zauważyć, że w  oddzielnym programie dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego Komisja Europejska proponuje przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 4,1 mld EUR na badania nad obronnością. Celem jest uzyskanie dominującej pozycji, która wymaga nowego poziomu ambicji: zapewnienie niezbędnych inwestycji i pobudzenie inwestycji prywatnych, dopasowanie ram regulacyjnych na potrzeby innowacji, uczynienie Europy liderem pod względem innowacji tworzących rynki, zbliżenie badań naukowych i innowacji do obywateli dzięki unijnym misjom w tym zakresie, wspieranie rozpowszechniania innowacji w całej Unii, inwestowanie w umiejętności i wspieranie uczelni w dążeniu do zwiększenia poziomu przedsiębiorczości i interdyscyplinarności. W związku z sukcesem  poprzednich przewodnich programów UE  w zakresie badań naukowych i innowacji  Komisja proponuje zwiększenie inwestycji na badania naukowe i innowacje oraz technologie cyfrowe poprzez przeznaczenie środków w wysokości 114,2 mld EUR na przyszłe wieloletnie ramy finansowe. Planowany budżet: 100 mld EUR* (2021–2027) zostanie przeznaczony na: Otwartą naukę – 25.8 mld EUR Europejska Rada ds. Badań Naukowych – Badania pionierskie prowadzone przez najlepszych naukowców wraz z ich zespołami – 16.6mld EUR Działania „Maria Skłodowska-Curie”– Wyposażenie naukowców w nową wiedzę i w nowe umiejętności dzięki mobilności i szkoleniom – 6.8mld EUR Infrastruktury badawcze – Zintegrowane i wzajemnie połączone infrastruktury badawcze światowej klasy – 2.4mld EUR Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłową – 52.7mld EUR Klastry czyli wdrażane w ramach zwykłych zaproszeń, misji i partnerstw Zdrowie – 7.7 mld EUR Integracyjne i bezpieczne społeczeństwa – 2.8 mld EUR Technologie cyfrowe i przemysł – 15

Więcej

Promocja Green Velo i oferty turystycznej na targach w Gandawie

Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną zorganizował stoisko promocyjne na targach rowerowo-wędrownych Fiets & Wandelbeurs w Gandawie w dniach 2-3 lutego 2019 r. Targi Fiets & Wandelbeurs posiadają dwie edycje: holenderską, która odbywa się w Utrechcie oraz edycję belgijską, skierowaną do Flamandów, którzy podobnie jak Holendrzy są bardzo aktywni pod względem turystyki aktywnej, przede wszystkim rowerowej. Belgijska edycja targów odbywa się w Gandawie. Odwiedzającymi były głównie osoby mocno wyselekcjonowane, realnie zainteresowane wakacjami rowerowymi/pieszymi. Tematem przewodnim stoiska Domu Polski Wschodniej był szlak rowerowy Green Velo, który obejmuje około 2000km tras rowerowych wytyczonych przez wszystkie województwa Polski Wschodniej. Oprócz tego w ofercie stoiska nie zabrakło również promocji ogólnej oferty turystycznej regionów Polski Wschodniej. Dodatkowy elementem promocyjnym były występy akrobatyczne pięciokrotnego rekordzisty Guinessa Krystiana Herby, który reprezentował Green Velo. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przez dwa dni odwiedziło je około 25 tys. zwiedzających.

Więcej

Regiony Polski Wschodniej na VAKANZ 2019 w Luksemburgu

W dniach 18-20.01.2019 Dom Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli uczestniczył w 28-mej edycji dorocznego Salonu Turystycznego VAKANZ 2019 na terenie pawilonów LUXEXPO w Luksemburgu. Fitcation (Fit+Vacation) – to temat tegorocznych targów, do którego znakomicie pasowały oferty zarówno GreenVelo jak i turystyki leczniczej oraz agroturystyki regionów Polski Wschodniej przedstawione na stoisku zorganizowanym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Miastem Kraków oraz Domem Polski Wschodniej w Brukseli. Przy obsłudze stoiska DPW wspierała nas Anna Amaya Garstka, polska studentka z Manchesteru. Dzięki tej obecności odwiedzający mogli się zapoznać z walorami turystycznymi Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Roztocza, Podkarpacia, Gór Świętokrzyskich, Ziemi Sandomierskiej, Ponidzia oraz Krakowa, regionów oferujących aktywny wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych turystów w połączeniu z atrakcjami kulturalnymi, sportowymi i pro-zdrowotnymi dostępnymi o każdej porze roku. Przez trzy dni promowaliśmy regiony Polski Wschodniej wśród ponad 30000 odwiedzających. Znaleźliśmy się tym sam wśród 230 wystawców z całego świata.

Więcej