Spotkanie eksperckie Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Dnia 21.01.2014 w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Ekspertem dnia była p. J. Held ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele polskich biur regionalnych.
Programy mające na celu promocję współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej są realizowane od 1990 r., początkowo w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG oraz instrumentów przedakcesyjnych PHARE CBC. W okresie 2007-2013 ustanowiony został osobny cel Polityki Spójności Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), który zastąpił inicjatywę INTERREG. W ramach współpracy terytorialnej wyróżnia się 3 grupy programów, które różnicują się między sobą zasięgiem terytorialnym, charakterem finansowanych przedsięwzięć i realizowanymi celami.
W nowym okresie programowania Europejska Współpraca Terytorialna będzie kontynuowana jako cel Polityki Spójności. W ramach EWT zakłada się dalszą realizację wszystkich 3 wdrażanych obecnie komponentów, tj.:
 – współpracę transgraniczną,
 – współpracę transnarodową,
 – współpracę międzyregionalną.
W projektach rozporządzeń pakietu Polityki Spójności na lata 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy na realizację programów EWT 11,7 mld Euro, co ma stanowić 3,48% środków przeznaczonych na Politykę Spójności.  Ekspert potwierdził wzrost alokacji o 13% w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2007-2013.  W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 beneficjenci zetkną się z tzw. koncentracją tematyczną, która dot. będzie 80% alokowanych środków.