Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską z udziałem władz regionów Polski Wschodniej

5 marca 2014 r. w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rządu RP oraz władz regionalnych. Celem konferencji było rozpoczęcie procesu negocjacyjnego, związanego z wypracowaniem modelu alokacji środków europejskich na lata 2014-2020, w ramach Umowy Partnerstwa. Dokument ten jest strategicznym aktem całościowo obejmującym zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi, z których Polska w latach 2014-2020 otrzyma 82,5 mld euro na rzecz realizacji Polityki Spójności. W spotkaniu uczestniczyły władze województw Polski Wschodniej.

Środki unijne, które oprócz polityki spójności wspierają także rybołówstwo i rolnictwo, są podstawą średnio i długookresowej strategii rozwoju Polski. Ich rolą jest zwiększenie poziomu inwestycji na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich regionów.

Celem Komisji Europejskiej jest  przyjęcie wszystkich umów partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020 przedłożonych przez państwa członkowskie przed końcem swojej obecnej kadencji. Dokumenty te muszą odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie inwestycji.

Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro w latach 2014-2020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE.

W imieniu władz 16 polskich regionów, głos zabrał Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego Konwentu Marszałków RP.

Marszałek Adam Jarubas przedstawił  między innymi przykłady pozytywnych doświadczeń płynących z procesu decentralizacji zarządzania funduszami strukturalnymi, w perspektywie 2007 – 2013 oraz najważniejsze kierunki interwencji z punktu  widzenia rozwoju polskich regionów. Adam Jarubas poruszył kwestie związane ze zwiększeniem orientacji na poziomie regionalnym oraz na działaniach progospodarczych i rzeczywistej efektywności realizowanych projektów. Przypomniał także o konieczności lepszej koordynacji interwencji pomiędzy funduszami EFRR i EFS.

Źródła:

http://www.mir.gov.pl/

www.sejmik.kielce.pl