Świętokrzyskie i Podlaskie na konferencji o roli klastrów w rozwoju regionalnym

Województwo świetokrzyskie reprezentował w roli eksperta Łukasz Bilski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Województwo Podlaskie reprezentował pan Sebastian Rynkiewicz członek Regionalnej Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, przedstawiciel Klastra Obróbki MetaliWarsztat. Warsztat pt. „Rola klastrów w wzmacnianiu konkurencyjności regionalnej“, cieszył się ogromnym zainteresowaniem ponad 150 ekspertów i gości z całej Europy.

Wydarzenie odbyło się we współpracy z partnerami z m.in.: Belgii, Irlandii Północnej, Hiszpanii, Turcji.  Warsztat poświęcony był przedstawieniu najbardziej efektywnych mechanizmów pobudzania rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, w kontekście wykorzystania w tym celu potencjału i realnej siły oddziaływania podmiotów rynkowych skupionych w stowarzyszeniach, klastrach, organizacjach sieciujących. Gościem specjalnym wydarzenia była Pani dr. Joanna Drake – Dyrektor, Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Przedsiębiorstw I Przemysłu Komisji Europejskiej.

Łukasz Bilski w swym wystąpieniu podkreślał znaczenie kluczowych kierunków rozwoju województwa. Omówił  rolę SCIiTT i znaczenie dla gospodarki regionu działań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i źródeł odnawialnych, który to kierunek został wyznaczony jako jeden z priorytetów rozwoju województwa. Podczas debaty eksperckiej Prezes Bilski odpowiadał na pytania zgromadzonych gości i ekspertów, zachęcając jednocześnie do podejmowania współpracy projektowej oraz bezpośredniej na poziomie międzynarodowym z województwem świętokrzyskim.

Wystąpienie pana Sebastiana Rynkiewicza członka Regionalnej Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, przedstawiciel Klastra Obróbki Metali poświęcone zostało rekomendacjom Grupy Roboczej na temat rozpoznawania obszarów rozwoju klastrów zgodnych z koncepcją smart specialization dla województwa podlaskiego. Uczestnicy panelu z zainteresowaniem wysłuchali dobry praktyk wykreowanych w Województwie Podlaskim.

Z prezentacji pana Sebiastiana Rynkiewiczka uczestnicy debaty mogli dowiedzieć się jak od badań przedakcesyjnych, badań wskazanych przez unijnych ekspertów doszliśmy do inteligentnych specjalizacji, gdzie Klaster Obróbki Metali może odegrać kluczową rolę. – Planowanych jest utworzenie nawet 2000 nowych miejsc pracy i zrealizowanie inwestycji z ukierunkowaniem na badania i rozwój nawet na poziomie 200 mln PLN. – mówił – Klaster Obróbki Metali będzie ubiegał się najprawdopodobniej o status Kluczowego Klastra Krajowego, co pozwoli na sfinansowanie działań z funduszy UE nie tylko z poziomu regionalnego, ale i z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Już dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje projekty dotyczące kształcenia zawodowego na potrzeby Klastra Obróbki Metali jako dobrą praktykę na poziomie całego kraju. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie KOM finansuje działania ze środków komercyjnych firm oraz programów międzynarodowych min. współpracując z partnerami litewskimi. Z uznaniem odebrano dobrą praktykę, którą zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego tworząc Grupę ds. polityki klastrowej, a następnie zapraszając jej przedstawicieli do Grupy ds. RSI 3 – przekazał zebranym ekspert z Województwa Podlaskiego.

Wydarzenie, które odbyło się w dniu 08.10 w Brukseli, zorganizowane zostało w ramach tegorocznego tygodnia miast i regionów Open Days. Współorganizatorami wydarzenia było Biuro Regionalne Woj. Świętokrzyskiego w Brukseli, stanowiące część Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli.