5 lat działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Pięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli – Domu Polski Wschodniej.

Z tej okazji w Brukseli odbyło się uroczyste spotkanie Klubu Domu Polski Wschodniej, podczas którego można było obejrzeć wystawę poświęconą działalności tej placówki. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces utrwalania dobrego wizerunku Polski w UE, wzmacniania marki naszych regionów, budowania świadomości wspólnoty celów i kierunków działań.

Podczas spotkania przekazana została także funkcja koordynatora działań Domu Polski Wschodniej przez Województwo Świętokrzyskie, które zarządzało pracami DPW w roku 2014. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa. Rozpoczynało warmińsko-mazurskie jako lider i inicjator projektu. Kolejka zatoczyła koło i w tym roku, podobnie jak pięć lat temu, przewodnictwo nad działaniami Domu Polski Wschodniej przejmie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dom Polski Wschodniej reprezentuje przed instytucjami europejskimi pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Wspólne przedstawicielstwo, poprzez osiągnięcie efektu synergii, umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwala skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

– W przeciągu pięciu lat działalności Dom Polski Wschodniej stał się w Brukseli instytucją rozpoznawalną – mówi pomysłodawca powstania placówki Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jack Protas w filmie promocyjnym. Film, w którym występuje między innymi Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska można zobaczyć na YouTube.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli działa na wielu płaszczyznach począwszy od promocji turystycznej i udziale w wielu wydarzeniach o tym charakterze na terenie Belgii, poprzez promocję kulturową organizując koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi do promocji gospodarczej włączając się w organizację wydarzeń o charakterze biznesowym i udziale w targach branżowych.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli od kilku ostatnich lat jest jednym z głównych aktorów na poziomie międzyregionalnym w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego oraz gospodarzem i organizatorem wielu spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą.

Główne zadania Domu Polski Wschodniej w Brukseli:

  • Reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi,
  • Monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów,
  • Informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych,
  • Promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej,
  • Lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Zespół Domu Polski Wschodniej w Brukseli zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych projektami finansowanymi przez Unię Europejską, naborami wniosków do sektorowych programów zarządzanych bezpośrednio z Brukseli, organizacją wizyt studyjnych czy też lobbingiem na rzecz konkretnych zapisów w prawodawstwie unijnym.

Więcej informacji i dane kontaktowe przedstawicieli województw Polski Wschodniej na stronie: eastpoland.eu.