Spotkanie eksperckie Domu Polski Wschodniej

Dnia 3 lutego 2015 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował spotkanie eksperckie dot. wdrażania polityki transportowej Unii Europejskiej. W roli eksperta wystąpił p. Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej (DG MOVE).

Na wstępie ekspert przedstawił po krótce informacje o Białej Księdze z 2011 r., która stanowi o najważniejszych planach utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego. Tym samym dąży się do osiągnięcia możliwie najbardziej konkurencyjnego i oszczędnego systemu transportowego działającego w ramach Unii Europejskiej. Jak podkreślił ekspert głównym założeniem zespołu powołanego w ramach Komisji Europejskiej do napisania ww. dokumentu było szeroko rozumiane podejście systemowe z nastawieniem na międzynarodowe korytarze transportowe łączące najodleglejsze miejsca kontynentu europejskiego.

Obok Białej Księgi jako dokumentu bazowego powstały instrumenty wdrożeniowe tj. polityka TEN-T z siecią bazową (realizacja do 2030 r.) i siecią uzupełniającą (realizacja do2050 r.), a także wyasygnowano środki finansowe zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds Innowacyjności i Sieci Transportowej (INEA), pozwalające zrealizować niejednokrotnie ambitne plany państw członkowskich.

Pan P. Stelmaszczyk podkreślił możliwość aplikowania do konkursów transportowych ogłaszanych przez INEA. Na chwilę obecną priorytetowo traktowane są duże projekty infrastrukturalne na kolei. Ma to ścisły związek z podziałem środków w ramach nowego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” gdzie pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld EUR. Harmonogram przedstawia się następująco:

– 26 lutego 2015 r. – termin składania wniosków
– marzec – maj 2015 r. – ocena wniosków
– lipiec 2015 r. – przyjęcie listy projektów do dofinansowania
– październik – grudzień 2015 r. – podpisanie indywidualnych umów grantowych

Więcej informacji o naborze można uzyskać na stronie: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm