Networking i lobbing tematami seminarium w Domu Polski Wschodniej

23 lutego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się seminarium „Networking jako podstawowe narzędzie lobbingu”. Głównym celem seminarium była prezentacja i rekomendacja przystąpienia województw Polski wschodniej do wybranych platform współpracy terytorialnej działających w Unii Europejskiej.

Otwierający seminarium Michał Szczepura przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli wyraził zadowolenie, że udało się zgromadzić w jednej sali przedstawicieli tak dużych i znaczących w Unii Europejskiej sieci, których członków znajdziemy w każdym europejskim kraju, jak również przedstawicieli sieci o mniejszej liczbie członków, za to oferujących bardziej zintegrowane podejście do zagadnień, nad którymi pracują. Wyraził również nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do zwiększenia zaangażowania władz z terenów Polski wschodniej w kształtowanie przyszłej polityki Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania środków jakie dostępne są w  ramach sektorowych programów operacyjnych Unii Europejskiej. Programów, które dostępne i zarządzane są bezpośrednio w Brukseli.

Pierwszym prelegentem seminarium był poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, który szczegółowo omówił zagadnienie lobbingu jako narzędzia wpływania na proces decyzyjny instytucji Unii Europejskiej. Poseł naświetlił rolę Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego jako instytucji, poprzez które regiony mogą zabiegać o wzmocnienie swoich pozycji i stanowisk. W swym wystąpieniu odniósł się także do działalności platform współpracy terytorialnej i ich roli na forum międzynarodowym oraz wskazał jaka jest rola i pozycja biur regionalnych w Brukseli.

Kolejne wystąpienia, których celem była prezentacja sieci rozpoczęła Eleni Marianou Sekretarz Generalny Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR). CPMR to jedno z największych stowarzyszeń regionów w Europie, które skupia 160 regionów z 28 państw reprezentujących łącznie ponad 200 milionów obywateli. Wspierając zrównoważony rozwój regionalny i spójność terytorialną, CPMR reprezentuje wspólny głos regionów, których peryferyjne położenie hamuje ich rozwój. Jako szeroka platforma współpracy jest kopalnią wspólnych projektów realizowanych przez regiony członkowskie w wielu dziedzinach, od zasobów ludzkich począwszy, na polityce energetycznej skończywszy. W ramach CPMR działa 6 komisji geograficznych oraz 11 grup roboczych np. Zrównoważony rozwój turystyki, TEN-T, Zatrudnienia, szkolenia i integracji społecznej.

Następnie głos zabrał Richard Tuffs Dyrektor Europejskiej Regionalnej Sieci Badań i Innowacji (ERRIN). Głównym zadaniem sieci ERRIN, która obecnie liczy 90 członków, to między innymi ułatwianie wymiany wiedzy oraz wspólne działania i współpraca w celu wzmocnienia regionów w dziedzinie badań i innowacji. Sieć również aspiruje do wpływu na polityki UE w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionów europejskich, w tym celu angażuje się w debaty z instytucjami UE. W ramach ERRIN działa 9 grup roboczych m.in.: Energia i zmiany klimatyczne, Finansowanie Innowacji i Transport.

Przed przerwą uczestnicy seminarium usłyszeli jeszcze jedno wystąpienie, w którym Klaus Klipp Sekretarz Generalny Zgromadzenia Regionów Europejskich (AER) mówił o priorytetach politycznych sieci na 2011 r. Ponadto omówił działania Komisji, które działają w ramach sieci oraz ich zakres tematyczny. Klaus Klipp w swym wystąpieniu najwięcej miejsca poświęcił omówieniu dwóch filarów działalności AER tj. wiedza w ramach której wpierany jest rozwój regionalny i oferowana jest pomoc przy wyszukiwaniu pomocy finansowej oraz filar działanie, w ramach którego AER realizuje wiele ciekawych inicjatyw. AER liczy obecnie 270 regionów z 33 państw oraz 16 organizacji międzynarodowych.

Po przerwie zebrani wysłuchali prezentacji Perrine Recours-Nguyen Koordynatora sieci RUR@CT, której celem jest wspieranie regionów europejskich poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie innowacyjnego modelu rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Jak zaznaczyła w swym wystąpieniu w związku z trwałymi dysproporcjami rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej oraz długoterminowym trendem ubożenia regionów wiejskich pod względem demograficznym i gospodarczym europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich musi zostać przedefiniowana w sposób umożliwiający znalezienie synergii i komplementarności. Dlatego partnerzy sieci proponują przyjęcie wspólnej deklaracji na korzyść innowacyjnych regonów wiejskich oraz wystąpienie z nią do władz Unii Europejskiej. RUR@CT liczy obecnie 62 członków z 17 krajów.

Następnie Daniela Negri przedstawiła Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA), która reprezentuje interesy władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego. W swym założeniu EUREGHA ma  stanowić platformę dialogu między władzami regionalnymi i lokalnymi, a Komisją Europejską w sprawach opieki zdrowotnej (zwłaszcza w kwestiach mobilności pacjentów i koordynacji jakości opieki zdrowotnej). Głównym celem sieci jest zwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych na poziomie europejskim oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego. W ramach sieci działają grupy robocze, które koncentrują się na konkretnych zagadnieniach zdrowia publicznego np. grupa robocza do spraw szkodliwych skutków spożywania alkoholu lub grupa robocza do spraw zapobiegania samobójstwom. EUREGHA liczy obecnie ponad 100 członków, wywodzących się z 18 państw.

Ostatnim punktem seminarium była prezentacja Europejskiego Regionalnego Stowarzyszenia  na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ERIS@). Charles Watt Dyrektor Generalny sieci przekonywał zebranych że przy wykorzystaniu osiągnięć technologii ICT można z sukcesami wpływać na jakość życia mieszkańców, usprawnić funkcjonowanie lokalnych administracji, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Członkowie siec ERIS@, która działa w 10 obszarach np. edukacja, zdrowie, media mogą liczyć na doradztwo specjalistyczne, pomoc przy poszukiwaniu partnerów do projektów związanych z ICT oraz ich wspólną realizację. ERIS@ liczy obecnie 19 członków.

Poniżej do pobrania prezentacje z seminarium.