Kawa z Ekspertem: Strategia UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i NATURA 2000

14 lipca 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” które tym razem poświęcone zostało przedstawionej przez Komisję w dniu 3 maja br. nowej strategii ochrony i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie w ciągu bieżącej dekady oraz zagadnieniom związanym z siecią Natura 2000.

W roli ekspertów wystąpili Pani Marta Kaczyńska z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej zajmująca się różnorodnością biologiczną oraz Pan Przemysław Ogiński z tej samej dyrekcji zajmujący się m.in. siecią Natura 2000.

Podczas spotkania omówiono sześć celów priorytetowych i działań towarzyszących na rzecz znacznego zmniejszenia zagrożeń dla różnorodności biologicznej, które zawarte zostały w nowej strategii. Działania te obejmują:

  • pełne wdrożenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i sieci rezerwatów przyrody w celu zapewnienia istotnej poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków;
  • poprawę stanu i odbudowę ekosystemów i funkcji ekosystemu (w miarę możliwości), w szczególności poprzez większe wykorzystanie zielonej infrastruktury;
  • zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorach rolnictwa i leśnictwa;
  • zachowanie i ochronę zasobów rybnych;
  • kontrolę inwazyjnych gatunków obcych będących coraz poważniejszym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w UE;
  • zwiększenie wkładu UE we wspólne działania o wymiarze globalnym mające na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej.

Ponadto w ramach spotkania przedstawiona została europejska platforma na rzecz Biznesu i Bioróżnorodności (B@B), w której mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Platforma B@B ma na celu wspieranie wszystkich przedsiębiorstw, które integrują zagadnienia bioróżnorodności w swojej bieżącej działalności. Celem platformy jest:

  • zwiększenie zainteresowania zagadnieniami biznesu i bioróżnorodności;
  • utworzenie forum dla dyskusji możliwości wspierania biznesu na rzecz bioróżnorodności;
  • pomoc w identyfikacji najlepszych narzędzi umożliwiających generowanie dochodu i zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego i zachowaniu bioróżnorodności;
  • zwiększenie świadomości konsumentów z zakresie odpowiedzialnego biznesu poprzez program nagród i wyróżnień dla przedsiębiorstw stosujących najlepsze praktyki.

Podczas spotkania z ekspertami dyskutowana była kwestia sposobów rozwoju regionalnego, wdrażania projektów infrastrukturalnych, które oddziaływają na środowisko naturalne.

Zdaniem pracowników Komisji Europejskiej władze samorządowe jak również inwestorzy powinni przede wszystkim zmienić swoje postrzeganie obszarów chronionych jako przeszkody w rozwoju, a zacząć je postrzegać jako szansa. Jak wynika z najnowszych badań obszary objęte siecią Natura 2000 w Europie generują ok. 2 milionów miejsc pracy, a dzięki swym walorom rekreacyjnym i turystycznym wnoszą do budżetu Unii Europejskiej ponad miliard Euro. Zwrócono także uwagę na konieczność podniesienia świadomości na temat sieci Natura 2000 oraz narzędzi jakie zostały sworzone na jej potrzeby, jak chociażby Przeglądarka Natura 2000 umożliwiająca wyszukanie i zlokalizowanie dowolnego z ok. 26 000 obszarów sieci Natura 2000 istniejących na terenie UE.

Źródło: www.podlaskie.eu