W Brukseli jednym głosem za Polską Wschodnią

29 czerwca 2011 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej, podpisali list intencyjny określający zasady współpracy przy aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”.

Strategia ta określać ma nowe wyzwania i kierunki działań rozwojowych dla Polski Wschodniej, będąc zarazem doskonałym przykładem współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową przy realizacji istotnego projektu rozwojowego. Stworzenie nowej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, opartej o jasno określone priorytety oraz spójnej ze strategią UE – „Europa 2020” jest warunkiem koniecznym do negocjacji nowych warunków wsparcia dla Polski Wschodniej. Prace nad nową Strategią są konieczne, gdyż Polska Wschodnia, mimo postępu, nadal boryka się z problemami, które blokują potencjał rozwojowy tego makroregionu.

Uroczystość podpisania memorandum uświetniło swoją obecnością wielu ekspertów i znamienitych gości, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel, Zastępca Kierownika Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Jerzy Drożdż, Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli Piotr Wojtczak, posłowie Parlamentu Europejskiego, a także pracownicy Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Departamentu Programów Ponadregionalnych i Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.