Spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”

26 września w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” poświęcone polityce zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. W roli eksperta wystąpił pan Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej.

Celem spotkania zorganizowanym przez Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli było przybliżenie priorytetów Programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” oraz działań, które podejmowane będą w ramach programu w kolejnym okresie programowania. Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020) jest trzecim wieloletnim programem działania Unii Europejskiej (UE). Przydział środków finansowych na realizację programu wynosi 446 mln EUR na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Temat zdrowia jest bardzo szeroki poczynając od najważniejszych z punktu widzenia regionów inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez zagadnienia związane z rozwijaniem innowacji w dziedzinie zdrowia oraz technologii z zakresu IT takich jak E-zdrowiem, M-zdrowiem kończąc na pobudzaniu sektora MŚP w tej dziedzinie.

Podczas spotkania dyskutowano na temat programów grantowych, funduszy na badania i rozwój sektora innowacyjnego powiązanego z sektorem opieki zdrowotnej oraz łączenia funduszy społecznych z infrastrukturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia personelu, który przekłada się na jakość usług.

Ekspert z Komisji Europejskiej szczególną uwagę zwrócił na konieczność ścisłej współpracy samorządów z Uniwersytetami, które posiadają potężny potencjał w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Podkreślił, że projekty realizowane w regionach powinny skupiać się przede wszystkim na problemach lokalnych.

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020) jest trzecim wieloletnim programem działania Unii Europejskiej (UE). Pomaga i wspiera państwa członkowskie w celu:

  • podjęcia niezbędnych reform na rzecz innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej,
  • zwiększania dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli,
  • promocji zdrowia wśród obywateli europejskich i zapobiegania chorobom,
  • ochrony obywateli europejskich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Cel szczegółowy nr 1: wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej

Pomoc Komisji Europejskiej dla państw członkowskich obejmuje rozwiązywanie problemu niedoborów zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych. Ponadto Komisja zachęca państwa członkowskie do wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, na przykład wykorzystywania rozwiązań w zakresie e-zdrowia oraz do dzielenia się wiedzą w tej dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Cel szczegółowy nr 2: zwiększanie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE

Komisja zaleca tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci referencyjnych, co umożliwi na przykład wsparcie działań w dziedzinie rzadkich chorób. Opracowanie wytycznych europejskich w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Cel szczegółowy nr 3: promocja zdrowia i zapobieganie chorobom

Zachęca się państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości. Proponowane są także specjalne działania w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym nowotworów.

Cel szczegółowy nr 4: ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

W opinii Komisji należy zwiększyć poziom gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.