Wizyty studyjna nt. polityki społecznej UE w perspektywie 2014-2020

W dniach 22-23 września 2015 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli mieliśmy okazję gościć przedstawicieli samorządów wojewódzkich podczas wizyty studyjnej dotyczącej polityki społecznej Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020. W wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich zajmujących się tematyką polityki społecznej i wdrażania EFS z województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego, jak również przedstawiciele kilku innych biur regionalnych w Brukseli.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z wysokiej klasy ekspertami, m. in. Panią Magdaleną Klimczak – Nowacką – Radcą w Referacie ds. Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, która zaprezentowała zadania Stałego Przedstawicielstwa w zakresie polityki społecznej szczególnie w zakresie realizacji Strategii Europa 2020. Omówiła też założenia Pakietu Mobilności Pracy, a także priorytety poszczególnych prezydencji w tym zakresie, np. przyszłej prezydencji holenderskiej, której celem jest uregulowanie kwestii „eksportu” zasiłków rodzinnych oraz zasada równej płacy za tę samą pracę (w kontekście pracowników obcych krajów w innych państwach).

Pierwszego dnia wizyty goście uczestniczyli również w spotkaniu z Panią Irmą Krysiak z Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych  i Włączenia Społecznego, która wyjaśniła, iż kompetencje związane z polityką społeczną leżą przede wszystkim w kompetencji państw członkowskich, czyli władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych. UE wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich poprzez wytyczne, monitorowanie, wymianę dobrych praktyk, wsparcie finansowe oraz koordynację. Omówione raz jeszcze zostały cele Strategii Europa 2020  w przedmiotowym zakresie, a także obecna sytuacja społeczna w UE.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Panem Ettore Marchetti- Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Tematem spotkania była demografia, polityka emerytalna UE, polityka rodzinna. Oprócz działań Komisji Europejskiej w tym zakresie tematycznym, Pan Marchetti podkreślił, że przewiduje się, że w Polsce Wschodniej, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2053 nastąpi bardzo duża utrata populacji, co należy wziąć pod uwagę planując rozwój regionu w szerokim aspekcie.

Kolejnym prelegentem była Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; która omówiła tematykę prac Komisji PE w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej:

– płaca minimalna,

– pakiet na rzecz mobilności pracowników,

– elastyczne formy zatrudnienia,

– integracja imigrantów na rynku pracy.

Pani Poseł podkreśliła też, iż Polska przoduje pośród krajów UE w tzw. pracy nierejestrowanej.

Ostatnim prelegentem pierwszego dnia wizyty była Pani Małgorzata Kozłowska– również Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Tematem jej wystąpienia była: ochrona socjalna wobec potrzeb w zakresie opieki długoterminowej. Pani Kozłowska podkreśliła, iż pogłębia się przepaść między zapotrzebowaniem a podażą opieki długoterminowej. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na taką opiekę (liczba Europejczyków > 80 lat wymagającej opieki potroi się), co stanowi zagrożenie dla podaży opiekunów długoterminowych (m.in. spadek liczby osób w wieku produkcyjnym). Należy zatem stworzyć ochronę socjalną zabezpieczającą przed ryzykiem uzależnienia od opieki długoterminowej. Według Komisji Europejskiej Państwa członkowskie powinny przejść od reaktywnego do proaktywnego podejścia do polityki, a mianowicie skupić się na zapobieganiu uzależnieniu oraz na stymulowaniu skutecznego i racjonalnego pod względem kosztów zapewniania opieki domowej oraz opieki  w instytucjach opiekuńczych.

Drugi dzień rozpoczął się spotkaniem z Panem Maciejem Kucharczykiem z organizacji pozarządowej: Europejska Platforma AGE. Członkami tego ciała są polskie organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum 50+. Pan Kucharczyk opowiedział o zadaniach platformy, przedstawił dokument: Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy, którą można znaleźć w j. polskim pod adresem

http://www.age-platform.eu/images/stories/Charter_POLISH_TRANSLATION.pdf

Prelegent zaprosił uczestników wizyty do wzięcia udziału w konferencji końcowej realizowanego przez AGE projektu o innowacyjności na rzecz tworzenia warunków sprzyjających starzeniu się, podczas której zostanie powołane porozumienie władz na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym dot. zmian demograficznych. Więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://www.age-platform.eu/age-work/age-policy-work/age-friendly-environments/age-work/2755-launch-of-the-covenant-on-demographic-change

Kolejnym prelegentem był Pan Aurelio Fernendez Lopez z DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Tematem, jaki przedstawił gość były innowacje społeczne. Nowa Komisja Europejska ma na celu w tym zakresie:

  • zrównoważenie polityki gospodarczej, zatrudnienia i spraw społecznych
  • model wzrostu gospodarczego w którym efektywność i sprawiedliwość społeczna napędzają się nawzajem
  • przełamanie tzw. silosów polityki (zintegrowane podejście)
  • nowy pakiet zarządzania gospodarczego: Inwestycje, reformy strukturalne, odpowiedzialność fiskalna
  • tworzenie nowych miejsc pracy oraz modernizacja systemów ochrony socjalnej.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej było spotkanie z Jarosławem Hawryszem, Moniką Chaba oraz Anna Gałązka z Dyrekcji Generalnej ds. Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Spotkanie miało charakter dyskusji i wymiany myśli głównie na temat roli ośrodków pomocy społecznej w projektach finansowanych z ESF. Goście zaprezentowali też rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie aktywnego włączenia, rozwoju usług społecznych oraz wsparcia ekonomii społecznej. Prelegenci podkreślili, że dla KE istotne jest, aby eksperci zajmujący się włączeniem społecznym mieli wpływ na treść kryteriów wyboru projektów przyjmowanych przez Komitety Monitorujące RPO.

Tutaj znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów uczestniczących w wizycie studyjnej.