Świętokrzysko-Podlaski warsztat ekspercki podczas Open Days 2015

Warsztat z udziałem naszych przedstawicieli oraz ekspertów Komisji Europejskiej cieszył się ogromnym zainteresowaniem ponad 120 ekspertów i gości z całej Europy związanych z rozwojem usług turystyki zdrowotnej. Członkami panelu eksperckiego byli m.in. przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Chorwacji.

Anna Kucharczyk, kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Dep. Polityki Regionalnej, wśród europejskich ekspertów w dziedzinie rozwoju regionalnego, podczas warsztatu eksperckiego w ramach Open Days.

Warsztat z udziałem naszych przedstawicieli oraz ekspertów Komisji Europejskiej cieszył się ogromnym zainteresowaniem ponad 120 ekspertów i gości z całej Europy związanych z rozwojem usług turystyki zdrowotnej. Członkami panelu eksperckiego byli także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Chorwacji.

Warsztat poświęcony był przedstawieniu najbardziej efektywnych mechanizmów pobudzania rozwoju na poziomie lokalnym
i regionalnym, w kontekście wykorzystania w tym celu potencjału i realnej siły oddziaływania inteligentnych specjalizacji regionalnych związanych z turystyką zdrowotną. Gościem specjalnym wydarzenia była Pan Ilias Iakovidis, Dyrektor Wydziału Digital Social Platforms, Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej DG Connect.

Anna Kucharczyk w swym wystąpieniu podkreślała znaczenie kluczowych kierunków rozwoju województwa, w tym w szczególności specjalizacji turystyka prozdrowotna. Omówiła  rolę Urzędu Marszałkowskiego i znaczenie dla gospodarki regionu działań związanych
z efektywnym wykorzystaniem istniejącego potencjału w tym zakresie. Podczas debaty eksperckiej Anna Kucharczyk odpowiadała na pytania zgromadzonych gości i ekspertów, zachęcając jednocześnie do podejmowania współpracy projektowej oraz bezpośredniej na poziomie międzynarodowym z województwem świętokrzyskim.

Województwo Podlaskie podczas debaty reprezentowane było przez Dr hab. Michała Moniuszko Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wystąpienie przedstawiciela Województwa Podlaskiego poświęcone był praktycznemu wykorzystaniu prac sektora ochrony zdrowia w rozwoju sektora nauk o życiu i rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem studiów przypadków z zakresu ICT i m-zdrowia. Przedstawiciel Podlasia zwrócił uwagę na możliwość wzrostu innowacyjności regionu w medycynie poprzez modernizację infrastruktury B+R w jednostkach białostockiego Uniwersytetu Medycznego, co bezpośrednio przekłada się na możliwość zastosowanie nowych metod zindywidualizowanego podejścia, wczesnego wykrywania i leczenia chorób cywilizacyjnych u pacjentów w regionie poprzez stworzenie platformy współpracy nauki i gospodarki w medycynie regeneracyjnej i biobanków. Zdaniem eksperta wzmocnienie współpracy z gospodarką i poprawa jakości badań w diagnostyce i profilaktyce chorób osób starszych zwiększy konkurencyjności podlaskiej jak i europejskiej nauki a rozwijanie doskonałości badań i ułatwiać będzie współpracę z przedsiębiorcami.

Dodatkową aktywnością Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Mast – Open Days 2015 jest organizacja wydarzenia lokalnego, które będzie się skupiać na przedstawieniu wzrastającego zaangażowania regionu w działania Unii Europejskiej oraz korzyści wynikających z uczenia się od innych regionów UE. Podczas panel eksperckiego, który odbędzie się w nowobudowanym budynku Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zaprezentowane zostaną przykłady projektów i inicjatyw regionalnych będących odpowiedzią na główne wyzwania Europy, umożliwiających wymianę dobrych praktyk oraz polepszenie świadczenia usług na poziomie lokalnym.

Wydarzenie Lokalne będzie powiązane z konferencją podsumowującą projekt pn. „Centrum do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania” (www.oda.umb.edu.pl), którego celem jest stworzenie Centrum Badań Innowacyjnych, aby umożliwić rozwój infrastruktury B+R, co doprowadzi w efekcie do praktycznego wykorzystania wyników badań.

Jednodniowe Wydarzenie przeniesie Dni Otwarte z Brukseli do regionu, rozwijając tematy poruszane podczas wydarzenia brukselskiego. Przedstawione zostaną owocne projekty i możliwości uczenia się od partnerów z innych krajów europejskich. Wzbudzona zostanie świadomość tego, jak Podlasie jest reprezentowane w europejskich instytucjach oraz przekazana zostanie wiedza o lokalnych organizacjach doradczych i wsparcia.

Wydarzenie będzie skierowane do szkół wyższych w regionie, wybranych polityków lokalnych, urzędników oraz praktyków administracji lokalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, partnerów społecznych oraz lokalnych uczestników projektu.

Organizatorami wydarzenia byli Michał Szczepura – przedstawiciel województwa podlaskiego w Brukseli oraz Krzysztof Wójcik – Kierownik Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.