Indeks konkurencyjności regionalnej za rok 2016

Indeks obejmuje 263 regiony UE. Analiza Komisji Europejskiej zawiera przydatne informacje na temat poszczególnych regionów oraz ich wyników gospodarczych.

Wskaźnik konkurencyjności regionalnej rozumiany jest jako zdolność regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków rozwoju dla przedsiębiorstw i mieszkańców. Nowym elementem wprowadzonym w trzeciej edycji dokumentu jest interaktywna wyszukiwarka, umożliwiająca bardziej szczegółowe analizy porównawcze między regionami o podobnym poziomie PKB lub na tle całej UE. Dzięki wyszukiwarce użytkownicy mogą teraz w prostszy sposób wyszukać informacje o tym, jak ich region wypada pod względem innowacji, zarządzania, transportu, infrastruktury cyfrowej, ochrony zdrowia czy kapitału ludzkiego.
Uruchomiony w 2010 r. i publikowany co trzy lata Indeks konkurencyjności regionalnej (RCI) umożliwia regionom monitorowanie i ocenę swojego rozwoju w czasie i w porównaniu z innymi regionami. Jest to pierwsze narzędzie pozwalające spojrzeć na konkurencyjności regionów z perspektywy europejskiej. Inspiracją do jego stworzenia był Globalny indeks konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego. Narzędzie to ma na celu również pomoc regionom w określeniu swoich atutów, słabych punktów oraz priorytetów inwestycyjnych w ramach opracowywania strategii rozwoju.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: „Indeks konkurencyjności regionalnej to znakomite narzędzie potrzebne do kształtowania przyszłej polityki. Komisja wykorzystuje je do wspierania reform strukturalnych i zwiększania zdolności innowacyjnych unijnych regionów poprzez inwestycje w ramach polityki spójności. Każdy region jest inny, dlatego wsparcie Komisji jest dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dążymy do tego, aby pozycja regionów wzmocniła się i aby wykorzystywały one w pełni swoje atuty, zgodnie ze strategią inteligentnej specjalizacji regionów”.
RCI opracowywany jest w oparciu o dane statystyczne w ramach NUTS 2 (wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych), przy czym regiony NUTS 2 należące do tych samych funkcjonalnych obszarów miejskich zostały ujęte łącznie. Dzięki takiemu podejściu RCI w sposób rzetelny pokazuje, jakie umiejętności są dostępne na lokalnych rynkach pracy.
RCI składa się z 11 rozdziałów przedstawiających różne aspekty konkurencyjności. Rozdziały są podzielone na trzy grupy:
– podstawową;
– efektywnościową;
– innowacyjną;
Grupa podstawowa obejmuje pięć rozdziałów:
 Instytucje;
 Stabilność makroekonomiczną;
 Infrastrukturę;
 Zdrowie;
 Kształcenie podstawowe;
Grupa efektywnościowa obejmuje trzy rozdziały:
 Kształcenie wyższe, szkolenie i uczenie się przez całe życie;
 Wydajność rynku pracy;
 Rozmiary rynku; Grupa innowacyjna:
 Gotowość technologiczna;
 Stan rozwoju przedsiębiorstw;
 Innowacyjność;
Indeks konkurencyjności regionalnej – interaktywna wyszukiwarka: tutaj…
Indeks konkurencyjności regionalnej UE za 2016 r.: tutaj…
źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/