Deinstytucjonalizacja – doświadczenia z wdrażania funduszy UE, kryzysu koronawirusa i związane z tym wyzwania na przyszłość.

W dniu 18 czerwca o godz. 10.00 odbyła się wideokonferencja z cyklu: „ Kawa z Ekspertem”. Organizatorami spotkania był Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który wspólnie z Lubelskim Convention Bureau przygotował całe spotkanie w formie wideokonferencji.

W spotkaniu wzięli udział eksperci z Komisji Europejskiej: Pani Joanna Charytonowicz, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, Komisja Europejska oraz Pani Katarzyna Glowacka – Rochebonne, Dyrekcja Generalna ds. Polityki regionalnej i miejskiej, Komisja Europejska. Tematem wydarzenia była: „Deinstytucjonalizacja-doświadczenia z wdrażania funduszy UE, kryzysu koronawirusa i związane z tym wyzwania na przyszłość”. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Departamentów EFRR, EFS, RPO oraz Zdrowia. W spotkaniu wzięło udział 67 osób. Wśród uczestników byli pracownicy Komisji Europejskiej, biura regionalne działające na terenie Brukseli oraz pracownicy urzędów marszałkowskich i osoby zainteresowane tematem.  Celem wideokonferencji było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy instytucjami zajmującymi się omawianą problematyką na szczeblu regionalnym z ekspertami reprezentującymi Komisję Europejską.

Głównymi punktami spotkania było omówienie wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności– zestaw narzędzi. Poruszana została m.in. kwestia problematyki jaką jest dotarcie do danych wskazujących na skalę problemu. Przedstawiono i poddano analizie skuteczność procesu deinstytucjonalizacji w obliczu pandemii. Podczas spotkania wyjaśniono dlaczego proces deinstytucjonalizacji jest tak istotny dla samej Komisji Europejskiej i dlaczego powinien być równie ważny dla społeczeństwa. Przedstawiono także najważniejsze wyzwania stojące na drodze wdrażania DI oraz kierunki jej rozwoju.

Do największych wyzwań zaliczono m.in.: stabilność finansową i jej trwałość, nierówność w dostępie do usług, kadry, potrzebę stworzenia długotrwałej strategii oraz jej monitorowania, czy też potrzebę uświadamiania społeczeństwu wagi problemu.

Forma wideokonferencji umożliwiała uczestnikom aktywny udział w spotkaniu poprzez zadawanie pytań na czacie, ale także bezpośrednio poprzez zabranie głosu w trakcie trwania spotkania. Pozwoliło to na aktywną interakcję i wymianę doświadczeń, mającą istotne znaczenie dla obu stron spotkania. Dla Ekspertów z KE pozwoliło to lepiej zrozumieć jakie są bieżące problemy w regionach. Natomiast dla uczestników stworzyło to szansę na zadanie bezpośrednio pytań do przedstawicieli KE i uzyskania pełniejszego zdefiniowania celów i strategii KE w przedmiocie procesów deinstytucjonalizacji.

Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na cykliczność tego typu spotkań, z jednoczesnym starannym dobraniem grupy odbiorców oraz starannym doborem samej tematyki. Tak aby tego typu spotkanie służyło dalszemu pogłębianiu wiedzy, przy jednoczesnym jej uszczegółowianiu oraz koncentrowało się wokół tematów wspólnych dla regionów Polski.