POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027

9 listopada, o godzinie 11:00 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem w Domu Polski Wschodniej, której organizatorami były biuro Regionalne Województwa Lubelskiego oraz Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego. Temat wirtualnego wydarzenia to „Społeczeństwo nową siłą napędową rozwoju regionalnego. Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia terytorialne polityki spójności.” W dyskusji wzięła udział jako ekspert – Pani Katarzyna Szumielewicz (DG REGIO, KE). Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli. Celem wideokonferencji było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy instytucjami zajmującymi się omawianą problematyką na szczeblu regionalnym z ekspertem reprezentującym Komisję Europejską. Wirtualna Kawa z Ekspertem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem co przełożyło się na wysoką frekwencję, w zorganizowanym webinarze wzięło udział, aż 107 uczestników. Podczas spotkania pani Szumielewicz omówiła główne cele oraz priorytety polityki spójności na lata 2021-2027, przedstawiła instrumenty polityki spójności oraz odpowiedziała na wszystkie zadane pytania w trakcie debaty. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach przygotowania regionów do przyszłej perspektywy pod kątem wdrażania instrumentów terytorialnych oraz jak regiony powinny wdrażać instrumenty terytorialne, takie jak ZIT czy RLKS aby zwiększyć partycypację społeczną. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział w debacie oraz zapraszamy na kolejne Kawy z Ekspertem DPW!

Więcej

Kawa z Ekspertem „Partnerstwa Europejskie w Horyzoncie Europa szansą dla Polski” – kolejne wydarzenie online zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli

26 października 2020 roku, z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego, odbyło się kolejne webinarium organizowane z inicjatywy Domu Polski Wschodniej z cyklu Kawa z Ekspertem z udziałem Pani Ewy Kocińskiej-Lange Dyrektora ds. Badań i Innowacji w Biurze Business & Science Poland.Idea partnerstw znacznie wykracza poza dotychczas znane nam z innych programów ramowych stowarzyszenia partnerów, realizujących wspólne projekty. Partnerstwa stanowią rozległe, wieloletnie inicjatywy, powołane na czas trwania programu ramowego (7 lat) i realizują cele, dla osiągnięcia których tradycyjne konkursy są niewystarczające. Odzwierciedlają one europejską przestrzeń badawczą, gromadząc wokół siebie liczne projekty, ukierunkowane na cele powiązane z polityką UE tzw. cele zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals), a także pozostałe, wpisujące się w politykę unijną (m.in. Zielony Ład, cyfryzacja). Partnerstwa docelowo mają mieć rzeczywiste przełożenie na gospodarkę, kwestie społeczne, czy klimatyczne. Partnerstwa umożliwią koordynację działań Komisji Europejskiej, krajów członkowskich, środowisk naukowych i sektora prywatnego, współpracujących w tym samym obszarze. Rozległość, stopień trudności oraz koszty projektów powodują, że jedyną możliwością ich realizacji będzie połączona współpraca wszystkich interesariuszy w ramach nowej inicjatywy. Partnerstwa docelowo będą gromadzić wszystkie podmioty, które mają wpływ na funkcjonowanie regionów/krajów. Komisja Europejska proponuje 49 partnerstw europejskich, które będą wynikać z planu strategicznego programu Horyzont Europa i są jego integralną częścią (plan strategiczny nadal w opracowaniu). Finansowanie partnerstwa opiera się na wkładzie budżetowym partnerów oraz finansowaniu w ramach programu ramowego, zdefiniowanego przez Komisję Europejską z góry, na cały czas jego trwania (żadne partnerstwo nie będzie finansowane w 100% z Horyzontu Europa. Zakłada się, że około 25% całego budżetu programu ramowego sprowadzi się do ok. 50% filaru II. Pozostały wkład po stronie

Więcej

Podsumowanie projektu FIRECE – zaproszenie na konferencję on-line

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno z wyzwań na poziomie światowym. 16 września br. roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska. Instrumenty polityki w celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji gospodarczej Europy Środkowej”, przedstawiająca rezultaty projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa).   Projekt FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat partnerem,  wspiera wdrażanie Regionalnych Planów Energetycznych Partnerów z Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Węgier, Włoszech oraz Polski poprzez promowanie (Innowacyjnych) Instrumentów Finansowych i optymalizację inwestycji publicznych obejmujących niskoemisyjną transformację gospodarczą.   Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do podzielenia się z Państwem doświadczeniami z realizacji projektu oraz szansą na zdobycie cennej wiedzy opartej na jego najbardziej obiecujących wynikach.  Wydarzenie zakończy prezentacja Wspólnego Sekretariatu na temat możliwości współpracy w ramach przyszłego Programu Interreg Europa Środkowa 2021 -2027.   Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.   Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwTM9v9snpldDdQUiTPEV-k8Rgx2lU4oWZPluHajC_b9wYg/viewform

Więcej

II filar Planu Odbudowy – REACT EU – tematem kolejnego spotkania z cyklu Kawa z Ekspertem

4 sierpnia o godz. 14:00 w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne wirtualne spotkanie z cyklu: „Kawa z Ekspertem”. Gościem spotkania była pani Urszula Romańska, ekspert narodowy oraz specjalista Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Tematem spotkania był: „II filar Planu Odbudowy – REACT-EU”. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich Departamentów: Rozwoju Regionalnego (RR), Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (PI), Biura Informacji o Funduszach Europejskich (BI), Gospodarki Regionalnej (GR), Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RP) jak również do pracowników przedstawicielstw w Brukseli oraz wszystkich zainteresowanych tematem funduszy europejskich. W wydarzeniu wzięło udział 52 osoby. Głównym punktem spotkania było omówienie zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 28 maja br. nowego narzędzia – „REACT EU”, które jest programem wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy. W swoim wystąpieniu pani Urszula Romańska omówiła również propozycje Rady Europejskiej z dnia 17-21 lipca br., jak również poruszyła kwestie dotyczące instrumentu Next Generation oraz programu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) w odniesieniu do finansowania REACT-EU oraz zasad podziału środków pomiędzy państwa EU. Wszystkich zainteresowanych tematyką budżetu EU oraz Nowych Wieloletnich Ram Finansowych zapraszamy na kolejną Kawę z Ekspertem, która odbędzie się już we wrześniu. Zapraszamy również do śledzenia aktualności Domu Polski Wschodniej oraz naszego Facebooka. https://www.facebook.com/EastPolandHouse

Więcej

Kolejny sukces organizacyjny! Zawody Polish Run znów na topie.

W dniach 10-20 lipca 2020 r. odbyła się czwarta edycja zawodów biegowych Polish Run. W związku z trwającą pandemią COVID-19 wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w wyjątkowej, zmienionej formule. W tym roku zawodnicy nie spotkali się na starcie, nie stanęli ramię w ramię z innymi biegaczami w tłumie i nie przekroczyli wspólnie linii mety. „Run whenever and wherever you are” (biegnij gdziekolwiek i kiedykolwiek) – to tegoroczna idea biegu Polish Run, która przeniosła naszą rywalizację w wymiar wirtualny. W ramach nowej formuły Polish Run każdy z Uczestników realizował dystans 10 kilometrów w dowolnie wybranym przez siebie miejscu oraz dniu, w wyznaczonym przez organizatorów przedziale czasowym. Samodzielnie wytyczona i pokonana dowolną techniką trasa zostawiała uczestnikom pełną swobodę biegu, gwarantując jednocześnie brak kontaktu z innymi osobami. – Bez presji i obaw, dla wielu z nas, którzy zdecydują się na udział w biegu po raz pierwszy, będzie to świetny wstęp do prawdziwego współzawodnictwa, sposób na przełamanie wstydu i postawienie pierwszego kroku w nowym kierunku. Dokładność, sposób i przekaz pomiaru czasu nie odbędzie się w sposób znany z większości imprez biegowych. Z pełnym zaufaniem pozostawiamy to w rękach naszych Zawodników. Jedynym wymogiem jest ukończenie biegu w pełnym dystansie, przy zachowaniu niezbędnej rozwagi, wymogów bezpieczeństwa i obostrzeń związanych z obecną sytuacją – mówił Michał Szczepura, Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, główny organizator zawodów. Dzięki współpracy z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Polską Organizacją Turystyczną i Business & Science Poland zawody zyskały rozgłos nie tylko w Brukseli, gdzie zwyczajowo się odbywały, ale też w innych krajach. Wśród 724 osób, które zapisały się do udziału

Więcej

Projekt opinii Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęty

Opinia Marszałka Jarosława Stawiarskiego w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021 przyjęta przez Komisję COTER w Europejskim Komitecie Regionów.    W dniu 13 lipca 2020 roku odbyło się głosowanie and projektem opinii opracowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego- Jarosława Stawiarskiego. Opinia została przyjęta większością głosów. Europejski Rok Kolei 2021 będący tematem przygotowanej przez Pana Marszałka Stawiarskiego opinii był jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas piątkowego posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE. Jest to pierwsza opinia przygotowana przez Pana Marszałka Stawiarskiego jako sprawozdawcy Europejskiego Komitetu Regionów. Przygotowana opinia wiąże się z propozycją Komisji Europejskiej, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. W 2021 r. szereg imprez, spotkań, wydarzeń, incjatyw oraz kampani będzie promować kolej jako bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony środek transportu. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej ma za zadanie  przygotowanie opinii na podstawie przedłożonego wniosku ustawodawczego, a następnie przekazanie opinii odpowiednim instytucjom unijnym. W swojej opinii Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślał znaczenie wspierania niskoemisyjnych gałęzi transportu takich jak kolej, co jednocześnie zdaniem Pana Marszałka wpisuje się nie tylko w priotytety Komisji Europejskiej, lecz również Komitetu Regionów. W opracowanym przez siebie dokumencie Marszałek Stawiarski kładzie szczególny nacisk na konieczność między innymi: zapewnienia właściwego finansowania infrastruktury, rozwijania nowych korytarzy  transportowych, przywracania połączeń kolejowych, a także rozwijania kolei dużych prędkości. Podczas debaty poprzedzającej poniedziałkowe głosowanie and projektem opinii członkowie Komisji COTER w swoich wystąpieniach chwalili projekt opinii za jej merytoryczność oraz kompletne ujęcie zagadnienia. Kolejnym  krokiem będzie przyjęcie opinii Pana Marszałka podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów zaplanowanej na pażdziernik tego roku.

Więcej

Deinstytucjonalizacja – doświadczenia z wdrażania funduszy UE, kryzysu koronawirusa i związane z tym wyzwania na przyszłość.

W dniu 18 czerwca o godz. 10.00 odbyła się wideokonferencja z cyklu: „ Kawa z Ekspertem”. Organizatorami spotkania był Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który wspólnie z Lubelskim Convention Bureau przygotował całe spotkanie w formie wideokonferencji. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Komisji Europejskiej: Pani Joanna Charytonowicz, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, Komisja Europejska oraz Pani Katarzyna Glowacka – Rochebonne, Dyrekcja Generalna ds. Polityki regionalnej i miejskiej, Komisja Europejska. Tematem wydarzenia była: „Deinstytucjonalizacja-doświadczenia z wdrażania funduszy UE, kryzysu koronawirusa i związane z tym wyzwania na przyszłość”. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Departamentów EFRR, EFS, RPO oraz Zdrowia. W spotkaniu wzięło udział 67 osób. Wśród uczestników byli pracownicy Komisji Europejskiej, biura regionalne działające na terenie Brukseli oraz pracownicy urzędów marszałkowskich i osoby zainteresowane tematem.  Celem wideokonferencji było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy instytucjami zajmującymi się omawianą problematyką na szczeblu regionalnym z ekspertami reprezentującymi Komisję Europejską. Głównymi punktami spotkania było omówienie wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności– zestaw narzędzi. Poruszana została m.in. kwestia problematyki jaką jest dotarcie do danych wskazujących na skalę problemu. Przedstawiono i poddano analizie skuteczność procesu deinstytucjonalizacji w obliczu pandemii. Podczas spotkania wyjaśniono dlaczego proces deinstytucjonalizacji jest tak istotny dla samej Komisji Europejskiej i dlaczego powinien być równie ważny dla społeczeństwa. Przedstawiono także najważniejsze wyzwania stojące na drodze wdrażania DI oraz kierunki jej rozwoju. Do największych wyzwań zaliczono m.in.: stabilność finansową i jej trwałość, nierówność w dostępie do usług, kadry, potrzebę stworzenia długotrwałej strategii oraz jej monitorowania, czy też potrzebę uświadamiania społeczeństwu

Więcej

POLISH RUN – biegnij gdziekolwiek jesteś!

Promocja Polski Wschodniej i innych wspaniałych części naszego kraju, aktywizacja ludzi kochających sport i propagowanie zdrowego stylu życia to główne cele znanej już wielu z nas polskiej imprezy biegowej, organizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii. Polish Run odbędzie się już po raz czwarty, jednocześnie po raz pierwszy w wyjątkowej, zmienionej formule. W tym roku nie spotkamy się razem na starcie i nie przekroczymy wspólnie linii mety, stając ramię w ramię z innymi biegaczami w tłumie. „Run whenever and wherever you are” (biegnij gdziekolwiek i kiedykolwiek) – to tegoroczna idea biegu Polish Run (podyktowana obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19), która przeniesie naszą rywalizację w wymiar wirtualny. W tym szczególnie trudnym roku przypada także wyjątkowa rocznica 40-lecia NSZZ Solidarność. Zjednoczmy się w samym sercu Naszej Europy i okażmy solidarność ze Wszystkimi, których dotknęły skutki pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że jak co roku Polish Run będzie okazją do zgromadzenia funduszy, tym dla tych, którzy tego potrzebują. Biegając Pomagamy! Nowa formuła Polish Run zakłada, że każdy z Uczestników będzie realizował dystans 10 kilometrów w dowolnie wybranym przez siebie miejscu oraz dniu, w wyznaczonym przez nas przedziale czasowym. Samodzielnie wytyczona i pokonana dowolną techniką trasa zostawia nam pełną swobodę biegu, gwarantując jednocześnie brak kontaktu z innymi osobami. Bez presji i obaw, dla wielu z Nas, którzy zdecydują się na udział w biegu po raz pierwszy, będzie to świetny wstęp do prawdziwego współzawodnictwa, sposób na przełamanie wstydu i postawienie pierwszego kroku w nowym kierunku. Dokładność, sposób i przekaz pomiaru czasu nie odbędzie się w sposób znany z

Więcej

Odpowiedź budżetowa UE na kryzys związany z pandemią COVID-19

24 kwietnia 2020 roku z inicjatywy Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem z Krzysztofem Kasprzykiem z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, o odpowiedzi budżetowej Unii Europejskiej na kryzys związany ze skutkami pandemii COVID-19. Spotkanie, w związku z wyjątkową sytuacją, zorganizowane zostało po raz pierwszy w formie telekonferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem i przebiegła bez żadnych zakłóceń. W obliczu obecnych oraz potencjalnych, długofalowych skutków pandemii COVID-19 Komisja Europejska podejmuje szereg tymczasowych działań na rzecz wszystkich kluczowych sfer funkcjonowania państw Wspólnoty, angażując do tego dostępne środki finansowe oraz prawne. W kwietniu br. uruchomiono pakiet rozporządzeń zmieniających dotychczas obowiązujące regulacje unijne, które odciążą budżety krajów członkowskich, ułatwiając zarządzanie kryzysem w tym szczególnym czasie. Zmiany wprowadzono przede wszystkim z myślą o utrzymaniu oraz odbudowie unijnego rynku pracy (m.in. programy pracy w zredukowanym wymiarze czasu oraz ich przedłużenie), wsparciu MSP, systemów opieki zdrowotnej (m.in. środki na wynagrodzenia dla dodatkowego personelu, kontrole stanu zdrowia, wdrażanie innowacji związanych z opracowaniem szczepionki, możliwość dokonywania natychmiastowych wydatków w tym sektorze), a także pozostałych zagrożonych sfer o kluczowym znaczeniu dla gospodarek unijnych. Podjęta inicjatywa ma znacząco ułatwić inwestowanie oraz zakupy we wszystkich wrażliwych obszarach, a poniesione wydatki ukierunkowane na walkę z kryzysem zdrowotnym będą mogły być traktowane, jako potencjalnie kwalifikowalne. Pomoc długoterminowa będzie obejmować przede wszystkim sektor MSP oraz szeroko rozumiany obszar gospodarki, dotknięty skutkami pandemii COVID-19. Znowelizowane zapisy przewidują m.in. możliwość przeznaczania środków z programów operacyjnych na rzecz instrumentów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Unia Europejska zdecydowała się także wspierać dotychczas pomijaną sferę kapitału obrotowego firm przy pomocy instrumentów

Więcej

Europejski Zielony Ład – pierwsze spotkanie z serii Kawa z Eksperem w Domu Polski Wschodniej

W dniu 24 stycznia w Domu Polski Wschodniej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z serii Kawa z Ekspertem. Tematem spotkania był Europejski Zielony Ład (Green Deal). Naszymi ekspertami byli Grzegorz Radziejewski z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu oraz Michał Tratkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę dobrostanu obywateli, przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochronę środowiska naturalnego. Zmiany te będą korzystne dla ludzi, planety i gospodarki. Komisja Europejska nie pozostawi nikogo w tyle. Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Komisja przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki: – ENERGIA: planuje się obniżenie emisyjności sektora energii. Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. – BUDYNKI: planuje się renowację budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię i ograniczeniu zużycia energii. Budynki odpowiadają za 40 % naszego zużycia energii. – PRZEMYSŁ: wsparty zostanie przemysł w rozwoju innowacyjności i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki . Tylko 12% materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski pochodzi z recyklingu. – MOBILNOŚĆ: planuje się wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Transport generuje 25% naszych emisji. We wdrożeniu powyższego pomoże Plan Inwestycyjny na Rzecz Zrównoważonej Europy, dzięki któremu uruchomione zostanie co najmniej 1 bilion EUR zrównoważonych inwestycji w okresie od 2021 r. Do 2030 r. na poziomie Unii. 25% budżetu europejskiego przeznaczonych będzie na cele związane z klimatem. Jest to wyższy udział

Więcej