Odpowiedź budżetowa UE na kryzys związany z pandemią COVID-19

24 kwietnia 2020 roku z inicjatywy Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem z Krzysztofem Kasprzykiem z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, o odpowiedzi budżetowej Unii Europejskiej na kryzys związany ze skutkami pandemii COVID-19. Spotkanie, w związku z wyjątkową sytuacją, zorganizowane zostało po raz pierwszy w formie telekonferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem i przebiegła bez żadnych zakłóceń. W obliczu obecnych oraz potencjalnych, długofalowych skutków pandemii COVID-19 Komisja Europejska podejmuje szereg tymczasowych działań na rzecz wszystkich kluczowych sfer funkcjonowania państw Wspólnoty, angażując do tego dostępne środki finansowe oraz prawne. W kwietniu br. uruchomiono pakiet rozporządzeń zmieniających dotychczas obowiązujące regulacje unijne, które odciążą budżety krajów członkowskich, ułatwiając zarządzanie kryzysem w tym szczególnym czasie. Zmiany wprowadzono przede wszystkim z myślą o utrzymaniu oraz odbudowie unijnego rynku pracy (m.in. programy pracy w zredukowanym wymiarze czasu oraz ich przedłużenie), wsparciu MSP, systemów opieki zdrowotnej (m.in. środki na wynagrodzenia dla dodatkowego personelu, kontrole stanu zdrowia, wdrażanie innowacji związanych z opracowaniem szczepionki, możliwość dokonywania natychmiastowych wydatków w tym sektorze), a także pozostałych zagrożonych sfer o kluczowym znaczeniu dla gospodarek unijnych. Podjęta inicjatywa ma znacząco ułatwić inwestowanie oraz zakupy we wszystkich wrażliwych obszarach, a poniesione wydatki ukierunkowane na walkę z kryzysem zdrowotnym będą mogły być traktowane, jako potencjalnie kwalifikowalne. Pomoc długoterminowa będzie obejmować przede wszystkim sektor MSP oraz szeroko rozumiany obszar gospodarki, dotknięty skutkami pandemii COVID-19. Znowelizowane zapisy przewidują m.in. możliwość przeznaczania środków z programów operacyjnych na rzecz instrumentów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Unia Europejska zdecydowała się także wspierać dotychczas pomijaną sferę kapitału obrotowego firm przy pomocy instrumentów

Więcej

Europejski Zielony Ład – pierwsze spotkanie z serii Kawa z Eksperem w Domu Polski Wschodniej

W dniu 24 stycznia w Domu Polski Wschodniej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z serii Kawa z Ekspertem. Tematem spotkania był Europejski Zielony Ład (Green Deal). Naszymi ekspertami byli Grzegorz Radziejewski z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu oraz Michał Tratkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę dobrostanu obywateli, przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochronę środowiska naturalnego. Zmiany te będą korzystne dla ludzi, planety i gospodarki. Komisja Europejska nie pozostawi nikogo w tyle. Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Komisja przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki: – ENERGIA: planuje się obniżenie emisyjności sektora energii. Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. – BUDYNKI: planuje się renowację budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię i ograniczeniu zużycia energii. Budynki odpowiadają za 40 % naszego zużycia energii. – PRZEMYSŁ: wsparty zostanie przemysł w rozwoju innowacyjności i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki . Tylko 12% materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski pochodzi z recyklingu. – MOBILNOŚĆ: planuje się wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Transport generuje 25% naszych emisji. We wdrożeniu powyższego pomoże Plan Inwestycyjny na Rzecz Zrównoważonej Europy, dzięki któremu uruchomione zostanie co najmniej 1 bilion EUR zrównoważonych inwestycji w okresie od 2021 r. Do 2030 r. na poziomie Unii. 25% budżetu europejskiego przeznaczonych będzie na cele związane z klimatem. Jest to wyższy udział

Więcej

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z wizytą w Domu Polski Wschodniej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Jerzy Kwieciński, poprzedni Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju odwiedzili Dom Polski Wschodniej w Brukseli.   Spotkanie z przedstawicielami polskich województw w Brukseli odbyło się w ważnym momencie przygotowywania podstaw prawnych pod nowe rozdanie unijnych funduszy. Samorządy, które są odpowiedzialne za planowanie, programowanie oraz wdrażanie dużej części funduszy pochodzących z polityki spójności stanowią istotny element rządowej polityki inwestycyjnej.    Podczas spotkania dyskutowano o przyszłości Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz wzmacnianiu pozycji samorządów lokalnych, tak aby były one jak najlepiej przygotowane do perspektywy finansowej 2021 – 2027. Ministrowie mówili też o planowanych nowych inicjatywach związanych ze wsparciem dla małych i średnich miast oraz regionów zmarginalizowanych. Podkreślono rolę biur regionalnych w działaniach mających na celu zwiększenie udziału polskiego sektora badawczo-naukowego i przedsiębiorców w korzystaniu z sektorowych programów zarządzanych bezpośrednio z Brukseli ze szczególnym uwzględnieniem Programu Horyzont Europa.

Więcej

Tradycyjne przyjęcie wigilijne z okazji 10-lecia istnienia Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Tradycyjne polskie spotkanie wigilijne było okazją do podsumowania 10-letniej działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli. To wspólna inicjatywa 5 województw: Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Jednostka działa na wielu płaszczyznach, począwszy od śledzenia najważniejszych polityk UE, współpracy z instytucjami UE mającymi swe siedziby w Brukseli poprzez promocję gospodarczą i turystyczną, – włączając się w organizację wydarzeń o charakterze biznesowym i udziale w targach branżowych, a także kulturową, organizując koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.   Dziesięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego. Co roku koordynację nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli przejmuje kolejny marszałek województwa. Podczas przyjęcia świątecznego województwo świętokrzyskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu warmińsko-mazurskiemu. – Tak, to dla mnie ważne wydarzenie, tym bardziej, że właśnie w naszym regionie narodził się pomysł na utworzenie wspólnego przedstawicielstwa regionów Polski Wschodniej w Brukseli – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Dzięki temu od 2009 roku w Brukseli jesteśmy obecni każdego dnia – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Połączyliśmy siły, by razem promować nasze małe ojczyzny, monitorować procesy decyzyjne i reprezentować nasz punkt widzenia w instytucjach Unii Europejskiej.   Marszałowie wspólnie podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć kontynuacji dalszej współpracy. Działania Domu Polski Wschodniej w roku bieżącym wpisywały się ton tegorocznych wydarzeń związanych z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 75. rocznicą wyzwolenie Flandrii przez armię

Więcej

Można zgłaszać chęć uczestnictwa w Targach spożywczych TAVOLA

W dniach 15-17 marca 2020 r. w miejscowości Kortrijk (Belgia) odbędą się międzynarodowe targi spożywcze TAVOLA. Należą one do najważniejszych w Europie targów branży spożywczej i stanowią miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami oraz nabywcami wysokiej jakości produktów. Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów mało powierzchniowych. Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego. Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw, weźmie udział w wydarzeniu. W tym celu została zakupiona powierzchnia wystawiennicza w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej, którzy jednocześnie będą mogli skorzystać z programu oferowanego uczestnikom targów. W gestii uczestników pozostają koszty dojazdu, dostawy i odbioru produktów z Targów, a także wyżywienia i zakwaterowania. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w targach do przesyłania zgłoszeń, które należy wysłać do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 15:00 do sekretariatu Domu Polski Wschodniej na adres info@eastpoland.eu. Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Małgorzata Wasilenko – dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, e-mail: malgorzata.wasilenko@warmia.mazury.pl, telefon +32 2 738 02 26.

Więcej

Targi Hannover Messe 2020

Od 20 do 24 kwietnia 2020 r. odbędzie się najważniejsza światowa impreza z zakresu technologii dla przemysłu – Targi Hannover Messe 2020. Zainteresowane firmy mogą już zgłaszać swój udział. W ramach przyszłorocznej imprezy odbędą się targi specjalistyczne: Industrial Automation – Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji; Digital Factory – Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne; Energy – Wytwarzanie Energii Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przesył i Dystrybucja Energii; Industrial Supply – Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłów Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych; Research & Technology – Prace Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii; Dom Polski Wschodniej w Brukseli, jako przedstawicielstwo pięciu województw, zamierza zaprezentować podczas targów różnorodność i dynamikę gospodarki Polski Wschodniej opartej na innowacjach i rozbudować nasze międzynarodowe relacje biznesowe. W ramach zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni wystawienniczej podpisane zostanie porozumienie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku, które jest Koordynatorem Klastra Obróbki Metali (KOM) – największego klastra branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia on blisko 90 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. W ramach współpracy z KOM zakupiona zostanie powierzchnia wystawiennicza (w sekcji Industrial Supply) w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej. Będą one mogły skorzystać z programu oferowanego uczestnikom targów. Uczestnicy poniosą koszty dojazdu, dostawy i odbioru produktów z targów, wyżywienia i zakwaterowania, a także koszty związane z wynajmem powierzchni i zabudową stoiska (ponad przewidziany poziom dofinansowania DPW). Termin zgłoszeń upływa do 13 grudnia br. Niezbędnych informacji w

Więcej

Spotkanie promocyjne wydawnictwa „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”

„Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” to publikacja poświęcona sakralnym realizacjom Jerzego Nowosielskiego na terenie obecnego województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego. W wtorek, 8 października br. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa, którego gośćmi byli autorka książki – Krystyna Czerni oraz Jerzy Necio historykiem i publicystą. Publikacja jest kolejnym krokiem do popularyzacji i zwrócenia uwagi na konieczność otoczenia opieką dzieł będących przykładem wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Ma także na celu promocję twórczości Jerzego Nowosielskiego – jednego z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. Autorka albumu „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”  Krystyna Czerni podejmuje temat sztuki sakralnej artysty dokonując jej rzetelnej interpretacji i dokumentacji. – Książka ma formę takiego ambitnego katalogu – mówiła Krystyna Czerni podczas spotkania promocyjnego – Odnajdujemy tu reprodukcje wielu miejsc do tej pory nigdy w ten sposób nie opracowanych. Publikacja jest drugim tomem szeroko zamierzonego opracowania monumentalnej sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego. Pierwszy powstał ponad trzy lata temu i dotyczył Małopolski. W drugim albumie udokumentowano twórczość Nowosielskiego na terenie trzech regionów: Podlasia, Lublina, Warmii i Mazur. Autorem zdjęć do części Warmii i Mazur, oraz Lublina jest pan Grzegorz Eliasiewicz. – Te tereny łączy wspólny kawałek historii i dlatego wymyśliłam, że drugi tom będzie wspólny dla tych trzech regionów – zaznacza autorka. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozpoczął w 2016 roku przygotowania do wydania publikacji o sakralnych dziełach Jerzego Nowosielskiego – zrealizowanych na terenie obecnego województwa podlaskiego (10 obiektów), warmińsko- mazurskiego (5 obiektów) i  lubelskiego (3 obiekty). Rok wcześniej, w

Więcej

15 lat rozwoju. 10 państw. 1 miejsce.

7-10 października 2019 r. w Brukseli, wspólnie z 9 innymi krajami, które razem z Polską obchodzą 15. rocznicę wejścia do UE, organizujemy wydarzenia pod nazwą Europe Can Be More … thanks to Cohesion Policy. Wydarzenia odbędą się przy okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. W czasie wydarzeń pokażemy, że dzięki funduszom polityki spójności rozwijają się nie tylko regiony i państwa, do których kierowana jest bezpośrednio pomoc, ale liczne korzyści odnoszą również państwa płatnicy netto do budżetu UE. Chcemy w bardziej obrazowy i namacalny sposób, bez słupków z wykresami i arkuszy kalkulacyjnych, przedstawić nasz polski głos w toczącej się od dłuższego czasu dyskusji nad przyszłą polityką spójności. Udowodnimy to, pokazując konkretne przykłady z Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Cypru, Malty, Słowenii i Słowacji. Aby przekonać się jak bardzo i w jakich dziedzinach „Europe can be More…” dzięki unijnym funduszom, zapraszamy do Brukseli lub na nasze strony internetowe. Z naszą akcją będziemy jednocześnie w wielu miejscach w stolicy Europy, w tym w centrum konferencyjnym Square, SPRP UE, parku miejskim Parc du Mont des Arts, stałych przedstawicielstwach 3 państw oraz wybranych biurach polskich regionów. W Centrum konferencyjnym BCC Square poznacie wizjonerów i wynalazców, zobaczycie, jak działają nowoczesne pojazdy i urządzenia, przeniesiecie się do wirtualnej rzeczywistości. Zorganizujemy m.in. stanowisko Virtual Reality, prezentację i pokaz materiałów video i zdjęć z 10 państw, pokazy innowacyjnych prototypów i produktów, np. pojazd elektryczny Triggo, prototyp innowacyjnej protezy ręki sterowanej stopą, symulator wieku, system antylawinowy w kamizelce ratunkowej, wózek inwalidzki z druku 3D, opaska ratująca życie, inteligentny stetoskop do domowego użytku czy innowacyjny system doświetlania roślin szklarniowych.

Więcej

Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli

Wielkim sukcesem zakończyła się trzecia edycja biegu na 10 km – „Polish Run” organizowanego w Brukseli przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasadę RP w Królestwie Belgii we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Business & Science Poland. 21 września 2019 r. 780 zawodników z wielu krajów stawiło się na linii startu by wspólnie pokonać dystanse 4×100 m, 400 m i 10 kilometrów malowniczo wytyczonej trasy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że blisko połowę uczestników stanowiły kobiety, co nie potwierdza wyników badań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazujących, że proporcje kobiet i mężczyzn startujących w zawodach wynoszą 25% do 75%. Poza biegiem na 10 km, odbyły się również wyścigi dziecięce na 400m oraz bieg sztafet szkół polonijnych.   Celem wydarzenia była promocja Polski, a w szczególności Regionów Polski Wschodniej, aktywizacja ludzi kochających sport amatorsko i zawodowo, propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia. Do udziału w biegu zaproszona została nie tylko Polonia, ale wszyscy biegacze z Belgii reprezentujący różne narodowości. Poza licznym udziałem Polaków, w biegu uczestniczyli Belgowie oraz pracownicy instytucji europejskich, których liczne grono stawiło się na starcie. Ze względu na to, że zawody odbywały się w Belgii przy okazji uczczono przypadające w roku bieżącym następujące rocznice: 100 rocznica nawiązania polsko-belgijskich stosunków dyplomatycznych, 75 rocznica wyzwolenia Flandrii przez Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim,

Więcej

Spotkanie z DG REGIO nt. nowej perspektywy finansowej UE

17 września w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej obyło się spotkanie z polskimi przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli nt. zaawansowania procesu przygotowania nowej perspektywy finansowej UE i wdrażania Polityki Spójności w Polsce w latach 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył m.in. Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski DG REGIO, Lucy Zackova, Zastępca Dyrektora ds. Polski DG REGIO, Jolanta Światkowska, główny negocjator po stronie DG REGIO perspektywy finansowej 2021-2027 oraz pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, której przewodniczy Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Stanowisko zostało wypracowane przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Władze regionów wskazują w nim na potrzebę kontynuacji programu, którego w projekcie budżetu unijnego na lata 2021-2027 nie zakładano. Autorzy stanowiska zwrócili uwagę, że brak instrumentu finansowego przeznaczonego dla regionów Polski Wschodniej mógłby zahamować pozytywne zmiany rozwojowe, a przede wszystkim zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami w centralnej czy zachodniej części kraju. Podkreślano też, że nowa edycja POPW powinna być zaktualizowana i dostosowana  do nowych celów europejskiej Polityki Spójności i aktualnych potrzeb województw – m.in. wspierania rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej, a także do działań w obszarze zdrowia. Prezentacji stanowiska podczas spotkania dokonał Michał Szczepura, Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, który zwrócił uwagę, że brak kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia mógłby zahamować pozytywne zmiany, do których przyczynił się ten ważny instrument finansowy oraz stanowiłby realną stratę dotychczasowych, dobrze zainwestowanych środków z poprzednich dwóch programów. Podczas spotkania rozmawiano także o wyzwaniach stojących przed

Więcej