Konferencja Domu Polski Wschodniej „Makroregion Polska Wschodnia – wyzwania po 2013 r.” w Rzeszowie

18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „Makroregion Polska Wschodnia – wyzwania po 2013 r.”. Organizatorem wydarzenia był Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Prelegentów oraz zaproszonych gości przywitał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.

W dyskusji uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Urszula Pasławska, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, Przedstawiciel Komisji Europejskiej Anna Modzelewska, Jakub Urbanik z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Michał Ziętara, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Piotr Żuber, Wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Leszek Burakowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Bogdan Kawałko, Zastępca Komendanta ds. granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Paweł Lubiewski, Dyrektorowie Departamentów Urzędów Marszałkowskich z terenu Polski Wschodniej, przedstawiciele szkolnictwa wyższego i samorządowcy szczebla powiatowego i gminnego.

Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński podczas swojego wystąpienia stwierdził, iż: „Polska Wschodnia, to nie tylko makroregion w sensie geograficznym i administracyjnym, ale także unijny program operacyjny, który zorientowany jest na rozwój tego subregionu UE. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej to szansa na odrobienie części zapóźnień rozwojowych, jakie przez całe lata skazywały województwa położone przy wschodniej granicy Polski na niższy poziom nakładów na infrastrukturę wyznaczającą poziom cywilizacyjnego rozwoju”.

Konferencja została podzielona na cztery panele dyskusyjne:
1. Najistotniejsze projekty zmian w kluczowych rozporządzeniach dot. Polityki Spójności po 2013 r. i ich znaczenie dla Makroregionu Polska Wschodnia.
2. Makroregion Polska Wschodnia a nowy wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w latach 2014 -2020.
3. Makroregion jako rozwiązanie długofalowe – „Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
4. Mały Ruch Graniczny w ujęciu nowych regulacji prawnych po 2013r. – zagrożenia i szanse. Co nowego dla Makroregionu Polska Wschodnia.