Dyrektywa tytoniowa tematem spotkania w Domu Polski Wschodniej

Dnia 12 lipca 2012 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone przygotowywanej przez Komisję Europejską unijnej dyrektywie dotyczącej wyrobów tytoniowych (2001/37/WE). Współorganizatorem spotkania była Polska Izba Handlu, największa reprezentacja handlu detalicznego i dystrybucji w Polsce.

Otwierający spotkanie w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego dr Mirosława Karapyty Sylwester Pokrywka powitał zaproszonych gości oraz przedstawił analizę sytuacji na rynku tytoniu ze szczególnym uwzględnieniem producentów z województwa podkarpackiego.

Następnie Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński nakreślił w swym wystąpieniu spodziewany wpływ przygotowywanej przez Komisję Europejską unijnej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych na rozwój gospodarczy wschodnich regionów Polski oraz sytuację ekonomiczną sektora handlu.

Zgodnie z przeprowadzoną przez Polską Izbę Handlu analizą, wprowadzenie przepisów omawianej dyrektywy grozi gwałtownym poszerzeniem szarej strefy, a więc nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz licznymi utrudnieniami dla polskich przedsiębiorców, szczególnie w sektorze MŚP, przy jednoczesnym braku udokumentowanego efektu w postaci poprawy zdrowia, czy zachowań prozdrowotnych konsumentów. Przewiduje się, że zmiany w tym dokumencie doprowadzą też do spadku popytu na krajowy tytoń, co w negatywny sposób wpłynie na plantatorów tego surowca.

Na spotkaniu została przedstawiona petycja podpisana przez 9626 polskich przedsiębiorców, którzy są przeciwni wprowadzaniu wspomnianych zmian oraz zostały wyszczególnione przykłady skutków podobnych ograniczeń w niektórych krajach, które przyniosły jak dotąd efekt odwrotny do zamierzonego.

Następnie głos zabrał Dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu Przemysław Noworyta, który poruszył m.in. kwestię zakazu stosowania w produkcji wyrobów tytoniowych dodatków, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla plantatorów tytoniu, szczególnie odmiany Burley. Jak przekonywał, zmniejszenie wielkości upraw odmiany Burley na rzecz innych gatunków, może mieć fatalne skutki zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym, pozbawiając rodziny plantatorskie jedynego źródła utrzymania lub znacznie je uszczuplając.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który wyraził zadowolenie, że Dom Polski Wschodniej podjął się organizacji spotkania o tematyce, która nie jest ani prosta ani jednoznaczna. Jak podkreślił Poseł, obecnie w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja, w której dominują dwa nurty. Po pierwsze rola przemysłu w produkcji tytoniu i związane z tym wpływy do budżetów państw. Drugi nurt związany jest z kwestiami zdrowotnymi i kosztami, jakie za sobą niesie leczenie konsumentów tytoniu. Mimo To, jak zauważył Bogusław Sonik, Komisja Europejska, która pracuje obecnie nad dyrektywą, nie powinna tworzyć iluzorycznych zmian, ale zaproponować środki, które będą efektywne.

W dyskusji głos zabrali także Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, asystenci posłów Elżbiety Łukacijewskiej i Jarosława Wałęsy oraz przedstawiciele regionów hiszpańskich, chorwackich i włoskich, którzy są tym tematem bardzo zainteresowani.

Efektem spotkania będzie podpisanie wspólnego stanowiska Marszałków Polski Wschodniej, Polskiej Izby Handlu i Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu oraz przekazanie go wraz z 9626 petycjami polskich przedsiębiorców szefowi Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso.

Dom Polski Wschodniej planuje dalsze działania mające na celu lobbowanie za odpowiednimi zapisami w unijnej dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych.