DPW organizatorem debaty nt. polityki społecznej w latach 2014-2020 w Brukseli

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w siedzibie DPW, w dniu 08.10. br, były kwestie związane z wdrażaniem rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie polityki społecznej, zarówno poprzez regionalne programy operacyjne, jak programy szczebla centralnego.

Zaproszenie DPW przyjął zespół pracowników Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,  w osobach: Katarzyna Ptak, Iwona Gańko, Joanna Godrecka, Wojciech Dubelaar. Udział w debacie wzięło ponad 40 osób, w tym reprezentanci większości regionów polskich oraz  przedstawiciele instytucji europejskich.

Najnowsze rekomendacje Komisji Europejskiej w przedmiotowej sprawie przedstawiła Katarzyna Ptak. Głos zabrał również Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prowadząc prezentację w temacie wieloaspektowej polityki społecznej na poziomie regionalnym.

Spotkanie stanowiło doskonałą możliwość skonsultowania z ekspertami Komisji Europejskiej wielu bardzo ważnych aspektów związanych z wdrażaniem na poziomie województw mechanizmów wpływu na sytuację związaną z zatrudnieniem, polityką społeczną i programowaniem narzędzi realizacji nowoczesnej, efektywnej polityki w tym zakresie. Przedstawiciele DG Employment przedstawili wstępne rekomendacje KE  względem tak istotnych kwestii jak:

·         zalecenia co do opracowywania zapisów Umów Partnerstwa i Programów Operacyjnych zgodnie z strukturą priorytetów stanowisk KE;

·         zastrzeżenia w obszarze stosowania cross – financing`u w programach wielofunduszowych;

·         rekomendowany brak możliwości finansowania Pomocy Technicznej na poziomie regionalnym jedynie z środków EFS;

·         dążenie KE do ograniczenia wsparcia instytucjonalnego, np. dla Instytucji Otoczenia Biznesu, nieprzekładającego się na wymierne korzyści dla beneficjentów końcowych;

·         konieczność zwrócenia szczególnej uwagi regionów na wzrost jakości działań w sektorze zdrowia, dostępu i jakości usług pożytku ogólnego

·         zwrócenie istotnie większej uwagi regionów na programowanie działań nakierowanych na tworzenie miejsc pracy

Spotkania „Kawa z Ekspertem” stanowią cykliczną inicjatywę Domu Polski Wschodniej w Brukseli, służącą pozyskaniu wiedzy i wymianie doświadczeń bezpośrednio od najważniejszych w danej tematyce przedstawicieli instytucji europejskich.