Małe Partnerstwo Wschodnie – prezentacja doświadczeń regionów polski wschodniej w Brukseli

12 października Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii zorganizowały seminarium „Małe Partnerstwo Wschodnie – współpraca Regionów Polski Wschodniej z partnerami z Ukrainy i Białorusi”. Organizacja seminarium stworzyła okazję władzom województw do odświeżenia kontaktów z partnerami zza wschodniej granicy RP. Każdy z Marszałków zaprosił do udziału w seminarium przedstawicieli tych regionów, z którymi współpraca układa się najlepiej i trwa już od wielu lat.

Zaproszeni goście, wśród których byli pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele europejskich regionów oraz rządu Królestwa Belgii mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami polskich regionów we współpracy z Obwodami: Rówieńskim, Wołyńskim, Lwowskim, Winnickim na Ukrainie oraz Regionem Grodzieńskim na Białorusi. Podczas seminarium przedstawiona została także działalność Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Seminarium zakończyło się wspólną kolacją w Domu Polski Wschodniej wydaną przez Ambasadora RP Sławomira Czarlewskiego. Elementem dodatkowym seminarium, zorganizowanym przez Dom Polski Wschodniej, była wizyta studyjna dla partnerów zza wschodniej granicy RP. Podczas pobytu w Belgii wszyscy zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Komitetu Regionów oraz zwiedzić Parlament Europejski i spotkać się z Posłem Krzysztofem Liskiem. Ponadto zorganizowano szereg spotkań tematycznych w dyrekcji generalnej zajmującej się stosunkami zewnętrznymi (DG Relex), dyrekcji generalnej zajmującej się rozwojem regionalnym (DG Regio) oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE