Województwo Lubelskie w międzynarodowym projekcie

Pani Edyta Kolano, w charakterze eksperta z województwa lubelskiego, uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach międzynarodowych badań naukowych pn. „Equity Action”. Podczas spotkania poruszono problem zdrowia i nierówności w zdrowiu, jako istotnych czynników wpływających na wzrost gospodarczy. Lubelskie jest jednym z trzech regionów w kraju biorących udział w projekcie.

Spotkanie odbyło się w dniach 25-26 marca 2013 r. w Komitecie Regionów w Brukseli. W konferencji oraz warsztatach zorganizowanych przez EuroHealthNet uczestniczyło ok. 120 przedstawicieli różnych krajów. Podczas spotkania swoje stanowiska zaprezentowali m.in. przedstawiciele EuroHealtNet, Komisji Europejskiej oraz Komitetu Regionów. Jako wiodący przykład dobrej praktyki zaprezentowano projekt „Plan działania na rzecz równości w zdrowiu w Regionie Västra Götaland w Szwecji”.

Założeniem projektu „Equity Action” jest wypracowanie modelu efektywnego wydatkowania środków na zdrowie w latach 2014-2020 w krajach Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczą 24 regiony z 12 krajów. Ze strony polskiej partnerem krajowym jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, a partnerami lokalnymi przedstawiciele województw: lubelskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Spotkanie prowadził Clive Needle z EuroHealthNet podkreślając wagę zdrowia i jego uwarunkowań dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Charles Price z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej wskazał priorytety w zakresie wyrównywania nierówności w zdrowiu na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), tj.:

  • wspieranie integracji społecznej i walki z ubóstwem oraz wzrostu zatrudnienia,
  • inwestowanie w zdrowie i infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego,
  • zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, zdrowia psychicznego, chorób przewlekłych, sposobu odżywiania i aktywności fizycznej oraz zdrowego i aktywnego starzenia się)

Dave Wilcox z Międzyregionalnej Grupy Zdrowia Europejskiego Komitetu Regionów podkreślił, że fundusze strukturalne mają na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego i ich wydatkowanie skoncentrowane jest na obszarach uboższych społeczności lokalnych w celu wyrównania dysproporcji w Europie.

Andor Urmos z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej poinformował, że w ramach EFRR na lata 2014-2020 w zakresie ochrony zdrowia priorytetem jest inwestowanie w zdrowie i infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego oraz zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia.

TÓTH Gábor z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej omówił priorytety inwestycji zdrowotnych w ramach EFS, które powinny koncentrować się na zintegrowanym podejściu do poprawy dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług (w tym opieki zdrowotnej), zmniejszania nierówności zdrowotnych, wspierania profilaktyki zdrowotnej, a także działań ukierunkowanych na grupy szczególnie wrażliwe.

Podkreślić należy, że Polska, jako jedyny kraj Europy Wschodniej, została zaproszona do zaprezentowania wyników swoich prac (obok Grecji, Szkocji, Walii i Belgii). Ponadto w trakcie przerwy w ramach warsztatów na przygotowanych stanowiskach prezentowano materiały dot. ochrony zdrowia oraz dodatkowo promowano walory turystyczne Polski i województwa lubelskiego. Stoisko przygotowane przez stronę polską cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Województwo lubelskie prezentowąło swoje walory turystyczne, a także zaprezentowaliśmy miody pitne firmy Apis.

Więcej informacji na temat projektu oraz konferencji można uzyskać na stronach internetowych:

www.health-inequalities.eu

http://members.kwitelle.be/HEALTHEQUITY/EN/events/regional_workshop/presentations/