Polityki Spójności 2020+: Silny głos Polski i polskich regionów

Z udziałem marszałków regionów Polski Wschodniej, Adama Jarubasa – Marszałka Woj. Świętokrzyskiego, Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Woj. Lubelskiego, Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Woj. Warmińsko – Mazurskiego oraz Władysława Ortyla – Marszałka Woj. Podkarpackiego przedstawiono w Brukseli stanowisko polskich regionów w zakresie kluczowej polityki inwestycyjnej UE przeznaczonej na rozwój gospodarek na poziomie województw.

Stanowisko Polski i polskich regionów w sprawie przyszłości polityki spójności po roku 2020, zostało oficjalnie zaprezentowane w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, w dniu 9 października. W imieniu Rządu RP stanowisko w sprawie przedstawił Minister Jerzy Kwieciński. Podkreślił on, iż w zakresie PS zarówno rząd RP, jak i regiony stoją na bardzo podobnym stanowisku i oba dokumenty są właściwie tożsame. Minister podkreślił niezwykłą cyrkulację wewnątrz gospodarki UE środków przeznaczanych na Politykę Spójności. Około 80% alokacji przeznaczanej dla nowych krajów członkowskich w ramach Polityki Spójności wraca w różnej formach i odstępach czasowych do gospodarek starych krajów członkowskich UE, tzn. U-15. Jego zdaniem należy także pamiętać, iż 1 euro zainwestowane w ramach Polityki Spójności przyniesie do roku 2023 roku 2,74 euro dodatkowego PKB. Minister podkreślił, iż PS winna stanowić główną polityką inwestycyjną UE także w nowej perspektywie  2020+.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, przedstawił stanowisko polskich regionów w przedmiotowej sprawie. Opowiadał się m.in. za silniejszym niż dotychczas współpracą w ramach strategii makroregionalnych oraz koniecznością wyraźnego uelastycznienia samej Polityki Spójności, wydatnie zmniejszając nadmierne obciążenia administracyjne. Marszałek Geblewicz podreślił wyraźnie kluczową i wiodącą rolę samorządów regionalnych w Polsce we właściwym, wrażliwym na uwarunkowania lokalne, zarządzaniu środkami europejskimi.  To instytucje zarządzające programami regionalnymi na poziomie województwa powinny utrzymać decydujący głos w zakresie kształtowania wymiernej i wysokiej jakościowo polityki rozwojowej, właściwej dla danego regionu.

Obaj przedstawiciele strony polskiej podkreślili wspólnie, iż kluczowe dla zachowania dalszego stałego, efektywnego wzrostu w naszym kraju i innych nowych państwach członkowskich UE oraz starych krajów, członków UE, jest utrzymanie sytemu grantowego jako głównej formy wsparcia w ramach Polityki Spójności także po roku 2020.