Dom Polski Wschodniej angażuje się w politykę senioralną

4 listopada br. w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne, zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”. Tematy wiodące to: Europejska Sieć innowacji i środowiska przyjaznego starzeniu się oraz Pakt Unii Europejskiej na rzecz zmian demograficznych. Ekspertem był Pan Maciej Kucharczyk – Dyrektor Wykonawczy AGE Platform Europe, sieci zrzeszającej 140 organizacji seniorskich z całej UE.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z planami powołania Paktu Unii Europejskiej na rzecz zmian demograficznych, którego celem jest nadanie wspólnych ram i ukierunkowanie działań wszystkich władz lokalnych, regionalnych, ale także innych organizacji i instytucji, które chcą podjąć zobowiązanie współpracy i wdrażania środowisk przyjaznych aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu w odpowiedzi na aktualne wyzwania demograficzne w Europie.

Celem Paktu jest zwiększanie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu środowiska przyjaznego  aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, tj.: poprawa długości życia w zdrowiu, zwiększenie możliwości samodzielnego życia osób starszych, wspieranie społeczeństwa w każdej grupie wiekowej.

Porozumienie zostanie ustanowione jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit działające według prawa belgijskiego. Będzie ono otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron (tj. lokalnych, regionalnych i krajowych władz, jak również organizacji społecznych, przemysłu, ośrodków badawczych i uniwersytetów), które dobrowolnie zobowiążą się do tworzenia przyjaznych starzeniu się środowisk w swoich gminach, regionach oraz do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi członkami Porozumienia.

Inicjatywa będzie otwartą siecią: wszystkie władze publiczne oraz inni zainteresowani będą mogli przyłączyć lub wycofać się z Porozumienia w każdej chwili.  Można wnioskować o udział w wybranej przez siebie kategorii członkostwa, spełniając poniższe kryteria:

Członkowie pełnoprawni:

członkostwo otwarte dla wszystkich władz lokalnych, regionalnych i krajowych znajdujących w UE oraz w krajach stowarzyszonych, które popierają nadrzędny cel i wizję Porozumienia oraz zobowiązują się formalnie do wdrożenia planu środowiska przyjaznemu starzeniu się, dzielenia się informacjami z innymi członkami na temat działań i raportowania osiągniętych postępów.

Członkowie zwyczajni:

Członkostwo otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów non-profit, które popierają cel i wizję porozumienia i zobowiązują się do pracy wraz z innymi członkami.

Partnerzy stowarzyszeni:

członkostwo otwarte dla każdej legalnie ustanowionej organizacji nastawionej na zysk, popierającej nadrzędny cel i wizję porozumienia i zobowiązującej się do pracy z innymi członkami Porozumienia.

Korzyści płynące z przyłączenia się do Porozumienia:

Dla pełnoprawnych członków:

prawo do głosowania we wszystkich kwestiach zarządzania Porozumieniem, w tym w wyborach przewodniczącego, który musi być pełnoprawnym członkiem

wsparcie ze strony Sekretariatu Porozumienia

widoczność na stronie internetowej porozumienia za pośrednictwem informacji / raportów dot. ich planów działań, biuletynów, blogów itd.

dla władz lokalnych, automatyczne prawo do przyłączenia się do sieci WHO GNAFCC (Global  Network  of  Age – friendly  Cities  and Communities)

możliwość udziału w wydarzeniach, takich jak warsztaty i wizyty studyjne

możliwości współpracy

Dla członków zwyczajnych:

prawo do głosowania w kwestiach paktu z wyłączeniem wyboru przewodniczącego, który musi pochodzić z organizacji o statusie pełnoprawnego członka

widoczność na stronie internetowej porozumienia: możliwość przesyłania treści i informacji na stronę porozumienia (np. informacji o dobrych praktykach)

możliwość udziału w wydarzeniach, takich jak warsztaty i wizyty w terenie

możliwości współpracy

Dla partnerów stowarzyszonych:

widoczność na stronie Porozumienia: możliwość przesyłania niekomercyjnych treści i informacji na stronę internetową (uzupełniających bazę dobrych praktyk)

możliwość udziału w wydarzeniach, takich jak warsztaty i wizyty studyjne

możliwości współpracy

Zainteresowane strony mogą przyłączyć się do Porozumienia już od 10 grudnia poprzez łatwą procedurę wnioskowania on-line, nie jest wymagalny oficjalny podpis na dokumencie. O dołączeniu do porozumienia decydują wyłącznie wewnętrzne zasady panujące w organizacjach/instytucjach aplikujących.

W jaki sposób pełnoprawni członkowie mogą przygotowywać plany działania tworzenia środowiska przyjaznego starzeniu się? Wszystkie plany działania powinny zaczynać się od „mapowania potrzeb” –czyli określania potrzeb razem z obywatelami, zwłaszcza osobami starszymi, z wyszczególnieniem, co już istnieje, aby spełnić te potrzeby i tego, co jest nadal potrzebne. Mapowanie potrzeb jest okazją do zorientowania się, co jest już robione w jednej lub kilku z ośmiu obszarów określonych w podejściu opracowanym przez WHO w kontekście środowiska przyjaznego starzeniu się (age-friendly environments approach): mieszkalnictwa, transportu, usług społecznych i służby zdrowia, budynków i miejsc na zewnątrz (outdoor), partycypacji społecznej, szacunku i włączenia społecznego, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji. Władze publiczne mogą następnie określić priorytety wraz z osobami starszymi i stworzyć plan do działania. Jeśli chcą, mogą zacząć pracować tylko w jednej dziedzinie, i następnie poszerzać swój plan działania o inne obszary, gdzie zostały zidentyfikowane kolejne potrzeby. Ogólnym celem nie jest konkurowanie, aby stać się jak najszybciej najbardziej przyjaznym starzeniu się miastem, ale stopniowa poprawa środowiska przyjaznego starzeniu się we współpracy z obywatelami/mieszkańcami i ze wsparciem i doświadczeniem innych członków.

Należy zwrócić uwagę, że porozumienie nie jest programem finansowania i nie może zapewnić wsparcia finansowego. Sekretariat będzie jednak dostarczać informacji o funduszach UE i pomoże członkom Porozumienia w przedłożeniu wniosków projektów UE.

W przyjętym niedawno sprawozdaniu o wynikach Europejskiego Roku na rzecz Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do znalezienia zrównoważonego źródła finansowania, które pokrywałoby koszty kluczowych działań powoływanego Porozumienia. Inne możliwości finansowania, w tym potencjalna składka członkowska, powinny zostać przedyskutowane przez członków-założycieli Porozumienia. W międzyczasie Porozumienie będzie działać dzięki wkładowi wniesionemu aportem (in-kind contribution) przez jego członków. Będzie ono działać głównie „wirtualnie” oraz wykorzystując nadarzające się okazje i możliwości takie jak organizowane przez Europejski Komitet Regionów Open Days czy inne wydarzenia organizowane przez Komisję Europejską czy w krajowych interesariuszy do przygotowania wydarzeń dla członków Porozumienia.

Przydatne linki:

www.afeinnovnet.eu

WHO Świat przyjazny starzeniu się: http://agefriendlyworld.org/en/

Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacyjności i starzenia się w dobrym zdrowiu http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Źródło: AGE Platform, AFE-Innovnet oraz http://www.bruksela.lubuskie.pl/

Tłumaczenie: Grzegorz Kuźniar, wolontariusz EVS w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli