English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Komisja ECON Komitetu Regionów przyjmuje opinię Prezydenta Białegostoku w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej start-ups i scale-ups

09-05-2017

Komisja ECON Komitetu Regionów debatowała oraz przyjęła opinię Pana Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Białegostoku oraz Koordynatora Grupy EA do Komisji ECON.

W swojej opinii sprawozdawca zachęca Komisję do podjęcia prac na rzecz stworzenia podstaw wizy start-upowej oraz katalogu warunków umożliwiającego bezpieczne i korzystne przyjęcie wykwalifikowanego kapitału intelektualnego oraz finansowego z państw trzecich, który może przyczynić się do rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Wyraża przy tym obawę, iż ten instrument legislacyjny, z uwagi na brak bieżącej możliwości harmonizacji systemów prawnych państw członkowskich w zakresie postępowania upadłościowego, nie przyczyni się w sposób wymierny do zwiększenia liczby przedsiębiorstw typu start-up, które utrzymają się na rynku dłużej niż przez okres 2–3 lat. Oraz apeluje do Komisji o podjęcie działań ukierunkowanych na ujednolicenie i skrócenie we wszystkich państwach członkowskich czasu trwania postępowań upadłościowych. Wskazane jest merytoryczne i finansowe wsparcie władz na szczeblu krajowym w specjalizacji sędziów i profesjonalizacji zarządców ustanowionych w ramach postępowania.

"W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż sięganie przez przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up po rozwiązania innowacyjne i niestandardowe sprawia, że efekty ich wdrożenia można przewidzieć tylko w ograniczonym stopniu. To zaś utrudnia pozyskanie środków z regularnych programów. Zalecam zatem Komisji Europejskiej rozluźnienie systemu finansowania, tak by był elastyczniejszy w stosunku do innowacyjnych pomysłów, i zachęcanie podmiotów dystrybuujących finansowanie środkami europejskimi do większej uwagi przy doborze ekspertów." Powiedział Prezydent Truskolaski pozytywnie oceniając pomysł Komisji dotyczący utworzenia europejskiego funduszu funduszy venture capital, który ma szansę zmniejszyć fragmentację rynku funduszy typu VC w UE.

"Wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie: z perspektywy lokalnej i regionalnej jest ważnym czynnikiem w kierunku zwiększania miejsc pracy w europejskich regionach. Tak wiec partnerska współpraca europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organów publicznych ma ogromne znaczenie dla tworzenia warunków sprzyjających rozszerzaniu skali działalności start-upów. Na początku łańcucha działań prorozwojowych są firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność tzw. start-upy. Sam oryginalny pomysł na biznes nie jest jednak wystarczający jeżeli brakuje pieniędzy, co powoduje, że przedsięwzięcie nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Luka finansowa oraz różnice prawne w krajach członkowskich stanowią poważne bariery rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych.- zaznaczył Sprawozdawca Tadeusz Truskolaski

"W mojej opinii proponuję zatem Komisji Europejskiej rozważenie utworzenia odrębnego instrumentu dedykowanego sieciowaniu projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionach słabiej rozwiniętych. Wzywam również regionalne oddziały sieci EEN do większej otwartości na współpracę z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości, akceleratorami i parkami naukowo-technologicznymi, ponieważ instytucje te, będąc na co dzień blisko start-upów, dobrze znają ich realne problemy i potrzeby." – Podkreślił Tadeusz Truskolaski.

Według sprawozdawcy władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego powinny być wezwane do inicjowania, bądź aktywnego angażowania się w: kampanie społeczne uświadamiające znaczenie porażki w drodze do sukcesu biznesowego, kampanie promujące kulturę ratowania przedsiębiorstw zamiast ich likwidowania oraz kampanie promujące narzędzia wczesnego ostrzegania.

Kontekst

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 350 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy AE należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

Prezydent Truskolaski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych a w Komitecie Regionów reprezentuje Unię Metropolii Polskich. W Komitecie Regionów pracuje w Komisjach ECON (Koordynator Grupy) i COTER. Również jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Budżetu UE oraz Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów z Serbią.


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo