English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Prezydent Białegostoku zabiega w Brukseli o uproszczoną Polityką Spójności po 2020 r.

11-10-2017

11 października 2017 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się kolejne, ósme posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych.

Spotkanie otworzył Karl-Heinz Lambertz, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, który pogratulował inicjatywy zarówno przyjęcia przez grupę w październiku 2016 r. stanowiska w sprawie przyszłości polityki spójności, jak również kontynuacji działań w tym zakresie i przyjęcia kolejnego stanowiska w sprawie uproszeń w ramach polityki spójności po 2020 roku.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów w swym wystąpieniu skupił się na zainaugurowanej dwa dni wcześniej #CohesionAlliance. Jest to koalicja tych, którzy uważają, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Sojusz ten został utworzony przez wiodące europejskie stowarzyszenia miast i regionów oraz Europejski Komitet Regionów i domaga się, aby dzięki budżetowi UE po 2020 r. polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla każdego regionu UE. Od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych do MŚP, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, organizacji kulturalnych – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, są zaproszeni do dołączenia do niego. Więcej informacji o inicjatywie #CohesionAlliance, można znaleźć pod adresem cohesionalliance.eu.

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz oświadczył: "Europa musi przyczyniać się do kwestii najbardziej istotnych dla obywateli, a zatem przyszły budżet UE musi być budżetem dla ludzi, odpowiadającym wyzwaniom XXI wieku. Sojusz #CohesionAlliance odzwierciedla proste przekonanie, że inwestując w nasze społeczności, zajmując się dysproporcjami regionalnymi i wspierając integrację społeczną, polityka spójności jest ostatecznym znakiem europejskiej solidarności. Ambicjom tym musi towarzyszyć elastyczny, ambitny budżet UE, z silną polityką spójności dla każdego regionu i miasta.”
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podziękował członkom Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych za aktywną pracę nad opracowaniem ostatecznej wersji stanowiska w sprawie uproszczeń polityki spójności po 2020 roku i podkreślił, że przyjęcie go zbiega się w czasie z wzmożoną dyskusją nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej.

- Europejski Tydzień Regionów i Miast, który właśnie trwa to doskonały czas i miejsce do dyskusji na temat przyszłości polityki spójności, wymiany doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w latach kryzysu oraz przygotowywania gruntu pod politykę spójności po 2020 r. – podkreślił Truskolaski – Polityka spójności przyniosła korzystne zmiany we regionach słabiej rozwiniętych UE i była głównym źródłem inwestycji. Musimy być jednak świadomi, że pomimo stopniowego zmniejszania regionalnych dysproporcji gospodarczych, regiony słabiej rozwinięte bez odpowiedniego wsparcia nie będą w stanie wyrównywać różnic, a nawet, jak pokazują ostatnie badania dystans do bogatszych uległ zwiększeniu.

- System realizacji Polityki Spójności powinien gwarantować stabilność otoczenia prawnego, redukcję obciążeń administracyjnych i zapewnić wdrożenie oczekiwanych przez państwa członkowskie uproszczeń procedur. Powinien on skupić się na tworzeniu ram ułatwiających skuteczną realizację celów Polityki Spójności, nie zaś na próbach detalicznego unormowania wszystkich możliwych sytuacji. – zaznaczył Prezydent Białegostoku. – Polityka Spójności powinna być skuteczniej niż dotąd zorientowana na rezultaty. Stąd też konieczne jest by uzgodnione cele rozwojowe były nadrzędne wobec stosowanych rozwiązań wdrożeniowych. Należy zapewnić jednoznaczny podział zadań i odpowiedzialności między Komisją Europejską a krajami członkowskimi i regionami tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w tym modelu zarządzania.

Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, Michał Szczepura przedstawił główne założenia stanowiska w sprawie uproszczeń polityki spójności po 2020 r., które skupia się na pięciu grupach problemowych:

  • poprawa zaufania w systemie implementacji funduszy strukturalnych oraz skuteczności działań kontrolno-nadzorczych,
  • poprawa efektywności regulacyjnej,
  • zamówienia publiczne,
  • monitoring i ewaluacja,
  • e-zarządzanie

Przedstawiciel Województwa podkreślił, że polskim samorządom zależy na utrzymaniu zdecentralizowanego systemu zarządzania funduszami, który był i pozostaje najbardziej efektywny w skali Europy. – Polskie województwa pozostają liderem zarówno pod względem ilości przyznanych środków unijnych, jak i wyników jeśli chodzi o ich wykorzystanie i wdrażanie projektów. Od 2007 roku polskie samorządy samodzielnie zarządzały środkami UE w wysokości blisko 50 mld EUR pełniąc z powodzeniem funkcję instytucji zarządzających dla regionalnych programów operacyjnych. – mówił Michał Szczepura – Przyszła Polityka Spójności powinna obejmować wszystkie regiony UE, a jej wymiar finansowy i zakres interwencji oraz szczegółowe instrumenty realizacyjne powinny być dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów.

Kontekst

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Grupa Międzyregionalna to grupa złożona minimum z dziesięciu członków Europejskiego Komitetu Regionów, należących do przynajmniej czterech delegacji krajowych albo do grupy regionów zrzeszonych na podstawie umowy międzypaństwowej w celu wspierania współpracy transgranicznej. Międzyregionalna Grupa Regionów Słabiej Rozwiniętych składa się z 46 osób. W skład grupy wchodzą przedstawiciele z 13 regionów Europy (Polska – 9, Portugalia – 7,  Hiszpania - 4, Chorwacja – 5, Węgry – 4, Włochy - 4, Łotwa – 3, Rumunia – 3, Bułgaria – 3, Słowenia – 2, oraz po jednym przedstawicielu z Czech, Litwy i Grecji).

Grupy międzyregionalne działają w sposób niezależny. Każda Grupa posiada nienależący do struktur Europejskiego Komitetu Regionów sekretariat, który zarządza jej pracami i zajmuje się sprawami organizacyjnymi. W wynik porozumienia zawartego miedzy Prezydentem Białegostoku a Marszałkiem Województwa Podlaskiego prace Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych koordynuje Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli.

Misją Międzyregionalnej Grupa Regionów Słabiej Rozwiniętych ma być forum dialogu, współpracy i współdziałania dla mniej rozwiniętych regionów w celu obrony wspólnych interesów w instytucjach UE. Grupa będzie przedstawiać wspólne stanowiska w sprawach, które dotyczą regionów słabiej rozwiniętych. Ponadto  przewidziane są działania ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które ostatecznie wspierają rozwój regionów słabiej rozwiniętych.


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo