O bezrobociu z instytucjami europejskimi w Brukseli, podczas wizyty studyjnej dla województw Polski Wschodniej

Mechanizmy walki z bezrobociem w perspektywie 2014-2020 oraz międzynarodowy wymiar reemigracji były tematami przewodnimi wizyty studyjnej organizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. W dniach 2-3 kwietnia, do Brukseli przyjechali przedstawiciele władz regionalnych oraz wojewódzkich urzędów pracy z terenu województw Polski Wschodniej.

Podczas pierwszego dnia wizyty, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele partnerów projektu Re-Turn, przedstawili propozycję wdrożenia w regionach Europy „Transnarodowej strategii reintegracji reemigrantów”. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnej polityki na rzecz maksymalizacji zysków płynących z ruchu reemigracyjnego i ich wpływu na skalę bezrobocia w regionach państw Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację projektu.

Program drugiego dnia wizyty obejmował spotkanie z przedstawicielami instytucji europejskich.
Minister Janusz Gałęziak reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE omawiał zapisy strategii Europa 2020 w zakresie procesów i mechanizmów mających na celu zmniejszenie bezrobocia na poziomie regionalnym. Natomiast Szymon Pogorzelski oraz Iwona Gańko, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej przedstawili uczestnikom najnowsze rekomendacje KE dot. prowadzenia działań wspierających trwałe zatrudnienie i samozatrudnienie, przy wykorzystaniu środków finansowych dostępnych regionom w perspektywie finansowej 2014-2020. Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski prezentował zaś główne propozycje tej instytucji, mające na celu wsparcie dystrybucji unijnych środków finansowych do regionów, związane z niezbędnymi działaniami na rzecz dalszej poprawy sytuacji społecznej i poziomu zatrudnienia w regionach UE. W ostatniej części spotkania miał miejsce panel poświęcony doświadczeniom polskim z okresu lat 2007 – 2013 w zakresie wspierania polityki prospołecznej w ramach środków Regionalnych Programów Operacyjnych.