„Kawa z Ekspertem” na temat „Eksploracja i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce”

W dniu 8 marca w Domu Polski Wschodniej miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem. Tematem spotkania z Panem Olafem Kopczyńskim była „Eksploracja i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce”. Adresatami wydarzenia były polskie biura Regionalne ze szczególnym uwzględnieniem województw na terenie, których znajdują się złoża gazu łupkowego. Ponieważ jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć zorganizowanych podczas prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, było zorganizowanie wspólnie przez polskie regiony czterech konferencji merytorycznych poświęconych ważnym z punktu widzenia regionalnego i krajowego zagadnieniom, powstała inicjatywa aby kontynuować tą aktywność w wybranych istotnych dla większości regionów tematach. Jednym z nich jest gaz łupkowy, który jest szansą na niezależność energetyczną kraju oraz rozwój ekonomiczny regionów, w których rozpocznie się eksploatacja złóż. Przygotowania do  ewentualnej konferencji muszą zostać poprzedzone zebraniem odpowiedniej wiedzy eksperckiej oraz konsultacjami z podmiotami zaangażowanymi w tą tematykę. Spotkanie z Panem Olafem Kopczyńskim, Sekretarzem Wydziału Środowiska Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, umożliwiło uczestnikom zdobycie większej ilości informacji nie tylko o technologii wydobycia gazu łupkowego, ale również o kulisach polityki energetycznej UE.

Więcej

„Kawa z Ekspertem” na temat Programów Cross-Border Cooperation

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował w dniu 6 grudnia spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem” z Panią Bodil Persson, Kierownikiem Wydziału ds. koordynacji Programów Cross-Border Cooperation. Inspiracją do organizacji spotkania była konferencja polskich regionów nt. „Lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”, na której przedstawione zostały m.in. poglądy o niskiej absorpcji środków UE na Ukrainie. Spotkanie miło zweryfikować tą tezę oraz przybliżyć słuchaczom kulisy tworzenia i funkcjonowania programów Cross-Border Cooperation. Pani Bodil Persson, rozpoczęła spotkanie od przedstawienia genezy  programów CBC oraz ich ewolucji w kierunku zasad obowiązujących w programach INTERREG. Kolejnym wątkiem były kulisy negocjacji z poszczególnymi krajami sąsiedzkimi UE, w związku z podpisywanymi przez nie UE memorandami finansowymi. Wątkiem, który często pojawiał się w dyskusji były relacje UE-Rosja oraz trudności jakie Komisja Europejska napotykała podczas rozmów ze stroną rosyjską. Następnie Ekspert KE przeszedł do zmian jakie mają nastąpić w kolejnej perspektywie finansowej w ramach ENPI CBC (obecnie ENI) oraz zaznaczył, że konsultacje w tej sprawie właśnie trwają. Komisja Europejska otwarta jest na nowe argumenty, w tym kierowane przede wszystkim od krajów partnerskich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich regionów oraz Pani Banessa De Bruyn z DG Internal Market and Service, Pani Ksenia Solovyova (Komitet Ekonomiczno Społeczny – Ukraina), Pani Camelia Graur, Pierwszy Sekretarz Misji Republiki Mołdawii przy Unii Europejskiej.

Więcej

Kawa z Ekspertem: Strategia UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i NATURA 2000

14 lipca 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” które tym razem poświęcone zostało przedstawionej przez Komisję w dniu 3 maja br. nowej strategii ochrony i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie w ciągu bieżącej dekady oraz zagadnieniom związanym z siecią Natura 2000. W roli ekspertów wystąpili Pani Marta Kaczyńska z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej zajmująca się różnorodnością biologiczną oraz Pan Przemysław Ogiński z tej samej dyrekcji zajmujący się m.in. siecią Natura 2000. Podczas spotkania omówiono sześć celów priorytetowych i działań towarzyszących na rzecz znacznego zmniejszenia zagrożeń dla różnorodności biologicznej, które zawarte zostały w nowej strategii. Działania te obejmują: pełne wdrożenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i sieci rezerwatów przyrody w celu zapewnienia istotnej poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków; poprawę stanu i odbudowę ekosystemów i funkcji ekosystemu (w miarę możliwości), w szczególności poprzez większe wykorzystanie zielonej infrastruktury; zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorach rolnictwa i leśnictwa; zachowanie i ochronę zasobów rybnych; kontrolę inwazyjnych gatunków obcych będących coraz poważniejszym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w UE; zwiększenie wkładu UE we wspólne działania o wymiarze globalnym mające na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej. Ponadto w ramach spotkania przedstawiona została europejska platforma na rzecz Biznesu i Bioróżnorodności (B@B), w której mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Platforma B@B ma na celu wspieranie wszystkich przedsiębiorstw, które integrują zagadnienia bioróżnorodności w swojej bieżącej działalności. Celem platformy jest: zwiększenie zainteresowania zagadnieniami biznesu i bioróżnorodności; utworzenie forum dla dyskusji możliwości wspierania biznesu na rzecz bioróżnorodności; pomoc w identyfikacji najlepszych narzędzi umożliwiających

Więcej

Kawa z Ekspertem: Nowe rozwiązania energetyczne dla obszarów wiejskich

4 maja 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli obyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Tym razem spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich i europejskich regionów, pracownicy Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego poświęcone zostało nowym rozwiązaniom energetycznym dla obszarów wiejskic Do udziału w spotkaniu w roli ekspertów zaproszeni zostali Bolesław Rey – Dyrektor przedstawicielstwa PGNiG w Brukseli, Andrew Ford – SHV Gas, Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE oraz Mariusz Kawnik – Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Podczas spotkania zaprezentowana została inicjatywa FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii), która ma na celu zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Inicjatywa FREE została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas). W Polsce Forum Rozwoju Efektywnej Energii działa pod mecenatem firmy Gaspol. Jednym z dyskutowanych tematów była stworzona przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii „Biała Księga” dotycząca potrzeb i braków energetycznych mieszkańców terenów niezurbanizowanych w Polsce. Dokument przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP „Efektywna energia na terenach niezurbanizowanych” oraz wypowiedzi ekspertów. Publikację podsumowują postulaty dotyczące zmian w polskiej polityce energetycznej. W ramach „Białej Księgi” sformułowano osiem postulatów: Uwzględnienie terenów pozamiejskich w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. Efektywne źródła energii – gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców. Samorządy lokalne świadome energetycznie – „Energetyczny kodeks samorządowca”. Wspieranie innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo nośników oraz rozwiązań energetycznych. Rozwój przedsiębiorczości na podstawie efektywnych źródeł energii. Ujęcie w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.

Więcej

Prezentacja mediów działających na rynku belgijskim w kontekście promocji polskich regionów

Dnia 5 kwietnia 2011 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, którego tematem była prezentacja działających na belgijskim rynku mediów w kontekście promocji polskich regionów podczas prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej. W roli ekspertów wystąpili panowie Kacper Chmielewski oraz Grzegorz Praczyk z Wydziału ds. Informacji Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Przedstawiciele wszystkich polskich biur regionalnych mieli okazję dowiedzieć się więcej o wartości mediów drukowanych i tych posiadających tylko wydania internetowe. Eksperci zwrócili również uwagę na wzrastające wciąż znaczenie medium jakim jest Internet oraz możliwości jakie daje – blogi oraz facebook są nośnikiem wiedzy i opinii, mogą też stać się miejscem promocji. Zwrócono uwagę także na inne możliwości docierania z informacją wykorzystując np. bazy danych instytucji, wewnętrzny intranet Komisji Europejskiej, czy też stażystów. Przedstawiciele regionów zapoznali Panów Ekspertów z planami biur regionalnych dotyczącymi organizacji czterech konferencji oraz Wigilii, co pozwoliło na skonkretyzowanie rozmowy, a Panowie zobowiązali się do pomocy regionom w rozgłoszeniu informacji o konferencjach. Podczas spotkania przedyskutowaliśmy też pomysł uruchomienia wspólnej strony internetowej polskich regionów, która byłaby narzędziem promocji i informacji o organizowanych przedsięwzięciach w trakcie trwania polskiej prezydencji oraz o roli jaką mogłaby ona spełniać, gdy prezydencja się skończy.

Więcej