Tajniki programu Erasmus+ w Domu Polski Wschodniej

21 maja spotkaliśmy się w Domu Polski Wschodniej na cyklicznym wydarzeniu pt. Kawa z Ekspertem. Rozmawialiśmy na temat kształcenia pozaszkolnego w kontekście programu Erasmus+, a nasz Ekspert dnia – pani Maria Podlasek-Ziegler z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury przybliżyła gościom zmiany, jakie zaistniały w nowopowstałym programie. Do tej pory było siedem programów sektorowych (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jean Monnet oraz program międzysektorowy), a obecnie zostały one połączone w jeden program o nazwie Erasmus+. Po przeprowadzeniu badań w Unii Europejskiej znaleziono milion wakatów i 5 mln bezrobotnych. Komisja Europejska badająca ten problem doszła do wniosku, że młodzi ludzie kończący studia nie są gotowi, by znaleźć się na rynku pracy, a dotychczasowe kształcenie – brak indywidualizacji oraz ujednolicone testy – było dobre w czasach industrializacji, a w obecnej dobie globalizacja i skok technologiczny zmuszają do zmiany systemów edukacyjnych. Należy zacząć uczyć samodzielnego, krytycznego myślenia, podejmowania ryzyka, przedsiębiorczości, zaczynać kształcenie od badania predyspozycji jednostki. Są różne rodzaje kształcenia. Pierwszy z nich to kształcenie formalne – szkolne. Drugi to kształcenie pozaformalne – pozaszkolne – czyli wszystkie aktywności dodatkowe, nieobowiązkowe typu koła wiedzy, lecz jest to nadal kształcenie usystematyzowane. Trzeci rodzaj to kształcenie nieformalne, niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, jeśli nie najważniejsze – są to wyjazdy zagraniczne, umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, dostosowania się do sytuacji; jest to kształcenie nie planowane i niesystemowe. Kształcenie pozaszkolne to uczenie się aktywności społecznej np. wolontariat europejski czy tzw. wymiany (w żaden sposób nieograniczone tematycznie – jedynie wiekowo- 13-30lat). Właśnie ten rodzaj kształcenia pozaszkolnego ma być wspierany przez program Erasmus+. Wskaźniki, jakie zakłada

Więcej

Spotkanie eksperckie Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Dnia 21.01.2014 w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Ekspertem dnia była p. J. Held ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele polskich biur regionalnych. Programy mające na celu promocję współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej są realizowane od 1990 r., początkowo w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG oraz instrumentów przedakcesyjnych PHARE CBC. W okresie 2007-2013 ustanowiony został osobny cel Polityki Spójności Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), który zastąpił inicjatywę INTERREG. W ramach współpracy terytorialnej wyróżnia się 3 grupy programów, które różnicują się między sobą zasięgiem terytorialnym, charakterem finansowanych przedsięwzięć i realizowanymi celami. W nowym okresie programowania Europejska Współpraca Terytorialna będzie kontynuowana jako cel Polityki Spójności. W ramach EWT zakłada się dalszą realizację wszystkich 3 wdrażanych obecnie komponentów, tj.:  – współpracę transgraniczną,  – współpracę transnarodową,  – współpracę międzyregionalną. W projektach rozporządzeń pakietu Polityki Spójności na lata 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy na realizację programów EWT 11,7 mld Euro, co ma stanowić 3,48% środków przeznaczonych na Politykę Spójności.  Ekspert potwierdził wzrost alokacji o 13% w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2007-2013.  W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 beneficjenci zetkną się z tzw. koncentracją tematyczną, która dot. będzie 80% alokowanych środków.

Więcej

DPW organizatorem debaty nt. polityki społecznej w latach 2014-2020 w Brukseli

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w siedzibie DPW, w dniu 08.10. br, były kwestie związane z wdrażaniem rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie polityki społecznej, zarówno poprzez regionalne programy operacyjne, jak programy szczebla centralnego. Zaproszenie DPW przyjął zespół pracowników Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,  w osobach: Katarzyna Ptak, Iwona Gańko, Joanna Godrecka, Wojciech Dubelaar. Udział w debacie wzięło ponad 40 osób, w tym reprezentanci większości regionów polskich oraz  przedstawiciele instytucji europejskich. Najnowsze rekomendacje Komisji Europejskiej w przedmiotowej sprawie przedstawiła Katarzyna Ptak. Głos zabrał również Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prowadząc prezentację w temacie wieloaspektowej polityki społecznej na poziomie regionalnym. Spotkanie stanowiło doskonałą możliwość skonsultowania z ekspertami Komisji Europejskiej wielu bardzo ważnych aspektów związanych z wdrażaniem na poziomie województw mechanizmów wpływu na sytuację związaną z zatrudnieniem, polityką społeczną i programowaniem narzędzi realizacji nowoczesnej, efektywnej polityki w tym zakresie. Przedstawiciele DG Employment przedstawili wstępne rekomendacje KE  względem tak istotnych kwestii jak: ·         zalecenia co do opracowywania zapisów Umów Partnerstwa i Programów Operacyjnych zgodnie z strukturą priorytetów stanowisk KE; ·         zastrzeżenia w obszarze stosowania cross – financing`u w programach wielofunduszowych; ·         rekomendowany brak możliwości finansowania Pomocy Technicznej na poziomie regionalnym jedynie z środków EFS; ·         dążenie KE do ograniczenia wsparcia instytucjonalnego, np. dla Instytucji Otoczenia Biznesu, nieprzekładającego się na wymierne korzyści dla beneficjentów końcowych; ·         konieczność zwrócenia szczególnej uwagi regionów na wzrost jakości działań w sektorze zdrowia, dostępu i jakości usług pożytku ogólnego ·         zwrócenie istotnie większej uwagi regionów na programowanie działań nakierowanych na tworzenie miejsc pracy Spotkania „Kawa

Więcej

Dyrektywa tytoniowa tematem spotkania w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Dnia 27 lutego, z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli, w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”. Spotkanie poświęcone zostało szczególnie ważnemu zagadnieniu jakim jest, zaproponowany w grudniu ubiegłego roku przez nowego Komisarza ds. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej, projekt rewizji Unijnej Dyrektywy Tytoniowej. Spotkanie to było kontynuacją działań jakie Dom Polski Wschodniej w Brukseli prowadził w tym zakresie w lipcu ubiegłego roku, kiedy to wspólnie z Polską Izbą Handlu i Polskim Stowarzyszeniem Plantatorów Tytoniu zorganizował spotkanie poświęcone wpływowi dyrektywy tytoniowej na polskich przedsiębiorców i plantatorów. Efektem spotkania było podpisanie stosownych stanowisk przez Marszałków Polski Wschodniej oraz przekazanie ich wraz z 9626 petycjami polskich przedsiębiorców szefowi Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso. Dyrektywa tytoniowa wbrew powszechnej opinii nie skupia się wyłącznie na ochronie zdrowia Europejczyków, ale bezpośrednio oddziałuje na m.in. politykę społeczną i zatrudnienie, przetwórstwo, handel i rolnictwo, a także finanse publiczne. Spotkanie, które odbyło się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli doskonale wpisywało się w debatę, która odbywa się w tym czasie w stolicy Unii Europejskiej. W poniedziałek w Brukseli odbyło się wysłuchanie publiczne w Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego, które było pierwszą okazją do przedyskutowania propozycji Komisji Europejskiej. Podczas dyskusji pojawiło się wiele głosów, wśród których dominował pogląd, że zapisy dyrektywy skupiają się jedynie na ochronie zdrowia Europejczyków, a nie bierze się pod uwagę efektów ekonomicznych jakie może nieść za sobą wprowadzenie jej w zaproponowanym kształcie. W tym samym dniu w Komitecie Regionów odbyła się konferencja poświęcona dyrektywie tytoniowej zorganizowana przez hiszpański region Estremadura, a parę dni wcześniej w Parlamencie Europejskim

Więcej

Spotkanie eksperckie z cyklu 'Kawa z ekspertem’ w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Dnia 31 stycznia 2013 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował spotkanie eksperckie z cyklu „Kawa z ekspertem” z p. Krzysztofem Kasprzykiem ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE pt. „Podsumowanie Prezydencji Trio Dania-Polska-Cypr w Radzie Unii Europejskiej”. Na początku spotkania p. K. Kasprzyk scharakteryzował pokrótce 3 kraje wchodzące w skład trio: Polskę jako największego beneficjent środków z Unii Europejskiej, Danię jako przedstawiciela krajów-płatników netto w ramach Unii Europejskiej oraz Cypr jako najmniejszy z krajów członkowskich Unii Europejskiej dotknięty mocno przez kryzys finansowy spowodowany sytuacją gospodarczą Grecji. Dodatkowo ekspert podkreślił, że każda z Prezydencji państw trio wyróżniała się specyficznym podejściem do zagadnień negocjacyjnych. Polska reprezentowała podejście wielopłaszczyznowe z szeregiem spotkań eksperckich, seminariów i konferencji; duńska Prezydencja z kolei wykazywała mocną koncentrację wokół niektórych zagadnień; Cypryjczycy podchodzili do zadań im stawianym czerpiąc zarówno z doświadczeń Polski jak i Danii. Następnie p. K. Kasprzyk szczegółowo omówił najważniejsze z głównych rezultatów Prezydencji trio Polska-Dania-Cypr: –          Koncentracja na Perspektywie UE 2020 –          Niektóre części dokumentów nie będą wymagać aprobaty ze strony Komisji Europejskiej –          Osiągnięto wspólne porozumienie dot. m.in. funduszy na rozwój obszarów wiejskich jak i rybołówstwo –          Programowanie strategiczne będzie przejrzystsze, skoncentrowane wokół danych dziedzin –          Promowany będzie transport miejski –          Większa swoboda przy implementacji Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Trio Prezydencji w Radzie UE zakończyło się w grudniu 2012 r. Co ważne, podkreślał p. K. Kasprzyk, wszystkie Instytucje Unijne biorące udział w negocjacjach zgodziły się na zaproponowaną przez Trio strukturę i zawartość najważniejszych dokumentów. Podsumowując spotkanie p. K. Kasprzyk stwierdził, że bardzo szybkie i sprawne

Więcej

Kawa z Ekspertem: Spotkanie nt. perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020

6 grudnia 2012 r., w ramach cyklu spotkań « Kawa z ekspertem », Dom Polski Wschodniej w Brukseli gościł Pana Grzegorza Radziejewskiego, zastępcę Szefa Gabinetu Komisarza ds. Budżetu i Programowania Finansowego, który przybliżył słuchaczom perspektywę finansową UE na lata 2014-2020. Temat spotkania zyskał na aktualności szczególnie w kontekście zakończonych fiaskiem listopadowych negocjacji nad budżetem Unii Europejskiej. Głównym powodem braku porozumienia podczas listopadowego szczytu UE był spór o wysokość budżetu. Płatnicy netto, z Wielką Brytanią na czele, domagają się milionowych cięć w zaproponowanym przez Komisję projekcie. Tak radykalnym postulatom zdecydowanie sprzeciwia się grupa państw skupionych wokół Polski, którym zależy na  jak największym budżecie, zwłaszcza na politykę spójności.             Niepokój wzbudza brak konkretnego dalszego planu działania; nieznana jest dotychczas data kolejnej rudny negocjacji budżetowych. Tymczasem w interesie wszystkich państw członkowskich leży jak najszybsze uzyskanie porozumienia. Inicjatywa leży teraz w dużej mierze po stronie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, który został upoważniony do dalszego prowadzenia konsultacji, tak by można było wypracować kompromis między wszystkimi przywódcami państw członkowskich. Warto przypomnieć, że porozumienie w sprawie budżetu na lata 2007-13 osiągnięto dopiero w kwietniu 2006 roku. Tak późne podjęcie decyzji odbiło się niekorzystnie na całym procesie programowania środków. Stąd też rok 2007 był w kontekście wykorzystania unijnych funduszy czasem straconym. Negocjacje nad ramami finansowymi UE na lata 2014-2020 powinny zakończyć się na początku 2013 roku, tak aby nowe ramy mogły wejść w życie w 2014 roku, po tym jak przyjęte zostanie stosowne ustawodawstwo.             Jak zauważył Grzegorz Radziejewski, porozumienie w kwestii przyszłego budżetu UE może okazać się szczególnie problematyczne za względu na wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego

Więcej

Spotkanie ekspertów unijnych w Domu Polski Wschodniej

Dnia 22 maja 2012 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie ekspertów unijnych w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści (w ramach prac prowadzonych we wdrażaniu Konwencji o różnorodności biologicznej i jej Protokołu z Nagoi). Gospodarzem wydarzenia byli przedstawiciele duńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział nie tylko polscy eksperci z SGGW, ale również eksperci z ministerstw środowiska oraz instytucji naukowych, Komisji Europejskiej i innych krajów członkowskich UE.

Więcej

„Kawa z Ekspertem” na temat Innowacji Społecznych

Dnia 21 maja 2012 roku, w Domu Polski Wschodniej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem. Naszymi ekspertami były panie zajmujące się na co dzień tą tematyką w Komisji Europejskiej: Henriette VAN-EIJL z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Liesbet de LETTER z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. „W jaki sposób regiony, poprzez wprowadzanie innowacji społecznych, mogąwpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy i na zwiększenie zainteresowania społecznego? „. Jak zawiadomiła Komisja Europejska : Termin „innowacje społeczne” jest stosunkowo nowy, ale same innowacje społeczne nie są zjawiskiem powszechnie znanym i występującym od dawna. Istnieje wiele przykładów innowacji społecznych w historii, od przedszkoli po hospicja, od ruchu spółdzielczego do mikrofinansów. Zajęcie się tematyką innowacji społecznych jest jednak nowym pomysłem. Politycy lokalni powinni zwrócić szczególną uwagę na innowacje społeczne, gdyż potrzeby i zmiany społeczeństwa mają olbrzymi wpływ na kwestie ekonomiczne i rozwojowe regionu. Należy też pamiętać o tym, że wiele z problemów społeczeństwa można rozwiązać przy użyciu polityki spójności i funduszy strukturalnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny i środki z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z pewnością dla sektora publicznego wprowadzanie wszelkich innowacji jest sprawą ciężką, szczególnie w latach wciąż malejących budżetów, jednak należy pamiętać, że innowacje społeczne są dużo tańsze od tych technicznych, a często mają olbrzymi wpływ na społeczności lokalne i ich codzienne życie. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z tego spotkania.

Więcej

„Kawa z Ekspertem” na temat „Eksploracja i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce”

W dniu 8 marca w Domu Polski Wschodniej miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem. Tematem spotkania z Panem Olafem Kopczyńskim była „Eksploracja i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce”. Adresatami wydarzenia były polskie biura Regionalne ze szczególnym uwzględnieniem województw na terenie, których znajdują się złoża gazu łupkowego. Ponieważ jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć zorganizowanych podczas prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, było zorganizowanie wspólnie przez polskie regiony czterech konferencji merytorycznych poświęconych ważnym z punktu widzenia regionalnego i krajowego zagadnieniom, powstała inicjatywa aby kontynuować tą aktywność w wybranych istotnych dla większości regionów tematach. Jednym z nich jest gaz łupkowy, który jest szansą na niezależność energetyczną kraju oraz rozwój ekonomiczny regionów, w których rozpocznie się eksploatacja złóż. Przygotowania do  ewentualnej konferencji muszą zostać poprzedzone zebraniem odpowiedniej wiedzy eksperckiej oraz konsultacjami z podmiotami zaangażowanymi w tą tematykę. Spotkanie z Panem Olafem Kopczyńskim, Sekretarzem Wydziału Środowiska Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, umożliwiło uczestnikom zdobycie większej ilości informacji nie tylko o technologii wydobycia gazu łupkowego, ale również o kulisach polityki energetycznej UE.

Więcej

„Kawa z Ekspertem” na temat Programów Cross-Border Cooperation

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował w dniu 6 grudnia spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem” z Panią Bodil Persson, Kierownikiem Wydziału ds. koordynacji Programów Cross-Border Cooperation. Inspiracją do organizacji spotkania była konferencja polskich regionów nt. „Lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”, na której przedstawione zostały m.in. poglądy o niskiej absorpcji środków UE na Ukrainie. Spotkanie miło zweryfikować tą tezę oraz przybliżyć słuchaczom kulisy tworzenia i funkcjonowania programów Cross-Border Cooperation. Pani Bodil Persson, rozpoczęła spotkanie od przedstawienia genezy  programów CBC oraz ich ewolucji w kierunku zasad obowiązujących w programach INTERREG. Kolejnym wątkiem były kulisy negocjacji z poszczególnymi krajami sąsiedzkimi UE, w związku z podpisywanymi przez nie UE memorandami finansowymi. Wątkiem, który często pojawiał się w dyskusji były relacje UE-Rosja oraz trudności jakie Komisja Europejska napotykała podczas rozmów ze stroną rosyjską. Następnie Ekspert KE przeszedł do zmian jakie mają nastąpić w kolejnej perspektywie finansowej w ramach ENPI CBC (obecnie ENI) oraz zaznaczył, że konsultacje w tej sprawie właśnie trwają. Komisja Europejska otwarta jest na nowe argumenty, w tym kierowane przede wszystkim od krajów partnerskich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich regionów oraz Pani Banessa De Bruyn z DG Internal Market and Service, Pani Ksenia Solovyova (Komitet Ekonomiczno Społeczny – Ukraina), Pani Camelia Graur, Pierwszy Sekretarz Misji Republiki Mołdawii przy Unii Europejskiej.

Więcej